EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДО МЕТОДОЛОГІЇ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
О. Ю. Єрмаков, С. А. Надвиничний

Назад

УДК: 332.14

О. Ю. Єрмаков, С. А. Надвиничний

ДО МЕТОДОЛОГІЇ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Анотація

Надзвичайно важливу роль для економіки України на сучасному етапі відіграє ефективний економічний розвиток аграрної сфери регіонів, який має забезпечувати виробництво визначених державними програмами та господарськими бізнес-планами обсягів агропродовольчої продукції. Наявний світовий та набутий вітчизняний досвід свідчать, що одним із дієвих засобів отримання конкурентних переваг аграрних регіонів є їх економічний розвиток на засадах кластеризації. Це викликає потребу відповідних досліджень у питанні методології з позиції формування та використання потенціалу регіональних агровиробничих кластерних структур. З метою поглиблення наукового бачення цього питання розглядаються методолого-методичні засади кластерного моделювання розвитку аграрної сфери адміністративних областей України на основі сукупності виробничо-економічних показників діяльності сільськогосподарських підприємств та застосування методів одновимірного і багатовимірного групування. Як науковий здобуток отримані методолого-методичні положення щодо оцінки регіонального розвитку аграрної сфери в контексті кластерного методу, які дозволяють робити глибокий аналіз впливу окремих аспектів діяльності господарюючих суб'єктів на загальний рівень їх конкурентоспроможності з урахуванням тенденцій ринкових змін в умовах глобалізації. Найефективнішим, на думку авторів, для оцінки ефективного розвитку аграрної сфери є використання багатовимірного методу з визначенням групових показників, що й обгрунтовано в статті.
Для отримання результатів одновимірного та багатовимірного групування областей використано програмне забезпечення в середовищі Matlab за допомогою бібліотеки Fuzzy Logic Toolbox.

О. Yermakov, S. Nadvynychnyy

ON CLUSTERING METHODOLOGY FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT OF REGIONS IN UKRAINE

Summary

The effective economic development of the agrarian sphere in the regions of Ukraine is of primary importance for the country's economy today as it should ensure the production of agricultural goods in accordance with state programs and business plans. The world and national experience shows that one of the most efficient ways to generate competitive advantages in agrarian regions is to promote their economic development on the basis of clusterization. This requires that appropriate research be performed with respect to methodology from the standpoint of forming and using the potential of regional agro-industrial cluster structures. In order to advance the scientific understanding of the problem, this article considers the methodological and methodical principles of cluster modeling of the agrarian sphere development of administrative regions of Ukraine by applying unidimensional and multidimensional grouping methods to aggregate data on production and performance indicators of agricultural enterprises. The main scientific finding of this study consists in the development of methodological and methodical provisions for assessing the regional development of the agrarian sphere within the context of the clustering method, which allow performing an in-depth analysis of the impact of individual features of business entities on the overall level of their competitiveness, taking into account changes in the market conditions driven by globalization. In the authors' opinion, the most efficient way to evaluate the effectiveness of the agrarian sphere development is to use the multidimensional method with definition of group indicators, which is substantiated in the article. The results for one-dimensional and multidimensional groupings of domains were obtained by using software in the Matlab environment with the help of Fuzzy Logic Toolbox library.

№ 18 2018, стор. 14 - 21

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-09-27

Кількість переглядів: 507

Відомості про авторів

О. Ю. Єрмаков

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки праці та соціального розвитку, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

О. Yermakov

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Labour Economics and Social Development, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine


С. А. Надвиничний

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом і регіональної економіки, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

S. Nadvynychnyy

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Human Resources and the Regional Economy Ternopil National Economic University of Ukraine

Як цитувати статтю

Єрмаков О. Ю., Надвиничний С. А. До методології кластеризації розвитку аграрної сфери регіонів України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 18. С. 14–21.

Yermakov, О. and Nadvynychnyy, S. (2018), “On clustering methodology for agricultural development of regions in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 14–21.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.