EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ
В. Я. Брич, В. І. Охота

Назад

УДК: 338.48:640.43

В. Я. Брич, В. І. Охота

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ

Анотація

У статті представлено систематизацію та критичний аналіз існуючих наукових підходів щодо дослідження рівня якості послуг туристичної індустрії. Дослідження дозволило констатувати, що існуючі наукові підходи до оцінки вказаного питання є достатньо різноманітними та передбачають вивчення якості як окремих видів туристичних та готельно-ресторанних послуг, так і їх інтегральне значення на рівні підприємства галузі. Всі розглянуті методології є інформативними з точки зору виявлення рівня якості досліджуваних послуг, хоча важливим залишається орієнтир на факти та кількісні параметри і звужування масштабів суб'єктивного якісного аналізу. Більшість досліджених методологічних підходів мають універсальний характер і можуть бути використані, можливо, з певною адаптацією, для всіх суб'єктів туристичної індустрії (туризму, готельно-ресторанної сфери). Необхідно відмітити, що розширення оціночних параметрів якості туристичних послуг є запорукою їх оптимізації. Відповідно, перспективним напрямом подальших наукових пошуків у цьому контексті може стати розробка нових оціночних показників якості туристичних послуг.

V. Brych, V. Okhota

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF THE QUALITY OF TOURIST AND HOTEL-RESTAURANT SERVICES

Summary

The article presents systematization and critical analysis of existing scientific approaches to the study of the level of quality of services in the tourism industry. The research has made it possible to state that the existing scientific approaches to the assessment of this issue are quite diverse and include the study of the quality as separate types of tourist and hotel-restaurant services, as well as their integral value at the enterprise level. All of the considered methodologies are informative in terms of identifying the quality of the services being studied, although the reference point is still important for the facts and quantitative parameters and the narrowing of the scope of subjective qualitative analysis. Most of the investigated methodological approaches are universal in nature and can be used, possibly with some adaptation, for all subjects of the tourism industry (tourism, hotel and restaurant sector). It should be noted that the expansion of the estimated quality parameters of tourist services is a guarantee of their optimization. Accordingly, the development of new estimated indicators of the quality of tourist services may be a promising direction for further scientific research in this context.

№ 18 2018, стор. 22 - 25

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-09-27

Кількість переглядів: 104

Відомості про авторів

В. Я. Брич

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу, Тернопільський національний економічний університет

V. Brych

Doctor of Economic Sciences, Professor,Professor Department of international Tourism and Hotel business, Ternopil national economic university


В. І. Охота

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу, Тернопільський національний економічний університет

V. Okhota

PhD, Associate Professor, Department of international Tourism and Hotel business, Ternopil national economic university

Як цитувати статтю

Брич В. Я., Охота В. І. Методологічні підходи до оцінки якості туристичних та готельно-ресторанних послуг. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 18. С. 22–25.

Brych, V. and Okhota, V. (2018), “Methodological approaches to the assessment of the quality of tourist and hotel-restaurant services”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 22–25.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.