EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАРОЩЕННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ СУБ'ЄКТІВ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ
А. О. Кравчук, С. В. Вихристюк

Назад

УДК: 631.164.23

А. О. Кравчук, С. В. Вихристюк

НАРОЩЕННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ СУБ'ЄКТІВ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

Анотація

У статті розглянуто необхідність залучення фінансування залежно від стадії розвитку підприємства, виділено особливості освоєння фінансових ресурсів на кожному етапі. Дослідження розкриває способи залучення коштів, деталізує напрями фінансування. В науковій роботі класифіковано внутрішні та зовнішні джерела нарощення коштів, визначено їх основні переваги та недоліки. Проведено оцінку можливостей основних інструментів фінансування, розкривається їх дієвість в українському середовищі. Визначено, що найуживанішим способом залучення коштів є отримання кредитування, проведено аналіз його стану та виділено тенденції розвитку. Досліджено стан державної підтримки аграрних підприємств, визначено недоліки та обмеження видів державних програм, а також перспективні напрямки сільськогосподарського виробництва, що дозволяють залучити левову долю бюджетних коштів. Запропоновано найбільш динамічні та фінансово вигідні способи залучення фінансування, а саме: аграрний форвард, аграрні розписки, поворотна фінансова допомога.

А. Kravchuk, S. Vykhrystiuk

GROWING OF FINANCIAL FLOWS OF AGRARIAN ENTERPRISES

Summary

The article considers the necessity of attracting financing depending on the stage of development of the enterprise, the features of the development of financial resources at each stage are determined. The research reveals ways to raise funds, details the funding lines. In the scientific work the internal and external sources of accumulation of funds are classified, their main advantages and disadvantages are emphasized. An assessment of the capabilities of the main financing instruments is conducted, their effectiveness in the Ukrainian environment is revealed. It is determined that the most popular method of raising funds is obtaining credit, analysis of its status and development trends. The state government support agricultural enterprises identified drawbacks and limitations types of government programs and promising areas of agricultural production, allowing to attract most of the budget. The most dynamic and financially attractive ways of attracting financing, namely agrarian forward, agrarian receipts, turnaround financial assistance, are offered.

№ 18 2018, стор. 31 - 36

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-09-27

Кількість переглядів: 380

Відомості про авторів

А. О. Кравчук

к. е. н., доцент, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

А. Kravchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Odessa State Agrarian University, Odessa


С. В. Вихристюк

магістр, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

S. Vykhrystiuk

master of science, Odessa State Agrarian University, Odessa

Як цитувати статтю

Кравчук А. О., Вихристюк С. В. Нарощення фінансових потоків суб'єктів аграрного бізнесу. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 18. С. 31–36.

Kravchuk, А. and Vykhrystiuk, S. (2018), “Growing of financial flows of agrarian enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 31–36.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.