EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО СЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
К. В. Буйда, В. Ф. Рошкевич

Назад

УДК: 336.027:504.062

К. В. Буйда, В. Ф. Рошкевич

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО СЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті обгрунтовується необхідність удосконалення інституціонального підгрунтя фінансово-кредитного забезпечення підприємств природно-ресурсного сектора національної економіки, виходячи з інституціонального середовища володіння та користування природними ресурсами, а також існуючих джерел фінансування капітальних інвестицій та поточних витрат на природоохоронні цілі. Встановлено, що у короткостроковій перспективі значної активізації банківського кредитування природоохоронних проектів не відбудеться через скорочення обсягів капітальних інвестицій в економіку України, профінансованих за рахунок кредитів банків та інших позик. Виявлено, що в останні роки відбуваються зрушення у видатках публічного сектора на охорону навколишнього природного середовища, зокрема зростає питома вага місцевих бюджетів у видатках Зведеного бюджету України на охорону довкілля. Обгрунтовано, що сучасна модель фінансово-кредитного забезпечення підприємств природно-ресурсного сектора національної економіки має передбачати інституціоналізацію нових форм та методів залучення природних активів в систему товарно-грошових відносин.

K. Buida, V. Roshkevych

FINANCIAL AND CREDIT SUPPORT FOR NATURAL RESOURCES FIELD ENTERPRISES OF THE NATIONAL ECONOMY

Summary

The article substantiates the need to improve the institutional basis of financial and credit support for natural resources field enterprises of the national economy based on the institutional environment of possession and use of natural resources as well as existing sources of financing of capital investments and current expenditures on nature protection. It has been established that a significant increase in bank lending for environmental projects will not take place in the short-run due to reduction of capital investments into the Ukrainian economy, financed by loans from banks and other loans. It has been revealed that in recent years there has been a shift in public sector expenses on environmental protection, in particular, the share of local budgets in the expenditures of the Consolidated Budget of Ukraine on environmental protection is increasing. It has been substantiated that the modern model of financial and credit support for natural resources field enterprises of the national economy should involve institutionalization of new forms and methods of attracting natural assets into the system of goods/money relationship.

№ 18 2018, стор. 48 - 53

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-09-27

Кількість переглядів: 449

Відомості про авторів

К. В. Буйда

аспірант, Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи "Академія фінансового управління", м. Київ

K. Buida

Postgraduate student, Science and Research Institute of the National Academic Institution "Academy of Financial Management", Kyiv V. Roshkevych,


В. Ф. Рошкевич

аспірант, Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи "Академія фінансового управління", м. Київ

V. Roshkevych

Postgraduate student, Science and Research Institute of the National Academic Institution "Academy of Financial Management", Kyiv

Як цитувати статтю

Буйда К. В., Рошкевич В. Ф. Фінансово-кредитне забезпечення підприємств природно-ресурсного сектора національної економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 18. С. 48–53.

Buida, K. and Roshkevych, V. (2018), “Financial and credit support for natural resources field enterprises of the national economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 48–53.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.