EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
В. В. Нонік

Назад

УДК: 351:336.221.26

В. В. Нонік

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Анотація

Визначено місце та роль інформаційно-аналітичного забезпечення протидії корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування. Доведено необхідність створення єдиної централізованої системи державного моніторингу корупції як інформаційної платформи, що об'єднує центральні урядові портали з порталами міністерств і відомств, місцевих адміністрацій, приватних компаній та іншими інформаційними мережами.
За результатами аналізу законодавчої бази функціонування Національного агентства з питань запобігання корупції, визначено, що система державного моніторингу корупції є потенційною складовою діяльності Агентства, яка дає змогу виключити аморфність (розмитість) інформації, комплексно представити показники якості роботи, надати змістовну інтерпретацію результатів антикорупційних реформ. Окреслено групи методів дослідження корупційних проявів. Обгрунтовано доцільність оцінювання діяльності антикорупційних інституцій та представлено орієнтований перелік питань експрес-опитування фахівців та профільних працівників антикорупційних інституцій. Визначено, що при коригуванні державної антикорупційної стратегії доцільно спиратися додатково на результати досліджень громадських і міжнародних організацій, що дає можливість підвищити об'єктивність оцінок рівня корупції та антикорупційної діяльності й забезпечити громадськості доступ до управління процесами протидії корупції.

V. Nonik

FORMATION OF INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT FOR FIGHTING CORRUPTION IN GOVERNMENT AND LOCAL AUTHORITIES

Summary

The place and role of informational and analytical support of counteraction to corruption in the bodies of state power and local self-government are determined. The necessity of creation of a unified centralized system of state monitoring of corruption as the information platform, which unites central government portals with portals of ministries and departments, local administrations, private companies and other information networks, is proved.
As a result of the analysis of the legislative framework for the functioning of the National Agency for the Prevention of Corruption, the state monitoring system of corruption is a potential component of the Agency's activity, which enables to exclude amorphous (blurred) information, to provide comprehensive indicators of quality of work, provide meaningful interpretation of the results of anti-corruption reforms. There are groups of methods for investigating corruption manifestations. The expediency of evaluating the activity of anti-corruption institutions is substantiated and the targeted list of questions of express-survey of experts and profile workers of anti-corruption institutions is presented. It is determined that in adjusting the state anti-corruption strategy it is expedient to rely further on the results of researches of public and international organizations, which makes it possible to increase the objectivity of assessments of the level of corruption and anti-corruption activities and provide public access to the management of anti-corruption processes.

№ 18 2018, стор. 67 - 72

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-09-27

Кількість переглядів: 440

Відомості про авторів

В. В. Нонік

проректор з науково-педагогічної роботи, юридичних та соціальних питань, Житомирський державний технологічний університет

V. Nonik

Vice-Rector for Scientific and Pedagogical Work, legal and social issues, Zhytomyr State Technological University

Як цитувати статтю

Нонік В. В. Формування інформаційно-аналітичного забезпечення протидії корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 18. С. 67–72.

Nonik, V. (2018), “Formation of information and analytical support for fighting corruption in government and local authorities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 67–72.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.