EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ДОСЯГНУТОГО РІВНЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ
В. П. Залізнюк

Назад

УДК: 338.439.02(477)

В. П. Залізнюк

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ДОСЯГНУТОГО РІВНЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

Анотація

Необхідність підтримки рівня продовольчої безпеки на оптимальному рівні вимагає кількісної та якісної оцінки цієї категорії, уточнення певних показників, з метою розгляду її в динаміці та порівнянні. Показники оцінки продовольчої безпеки використовуються і в загальносвітовій практиці, і в практиці окремих держав, і навіть окремих регіонів.
Для оцінки стану і меж продовольчої безпеки цих рівнів більш прийнятні методичні підходи, основу яких складає принцип достатнього та збалансованого харчування, що враховує фізіологічні норми й індикатори, що включають різний спектр характеристик та критеріїв, що становлять модель національної продовольчої безпеки. Визначено критерії оцінки досягнутого рівня продовольчої безпеки країни та завдання, що містяться в них: ступінь задоволення фізіологічних потреб у компонентах і енергетичному змісті харчового раціону; відповідність обмеженням за наявністю в продуктах шкідливих для здоров'я речовин; рівень фізичної та економічної доступності продовольства; ступінь залежності продовольчого постачання країни і ресурсного забезпечення агропромислового комплексу від імпортних поставок; розміри стратегічних і оперативних продовольчих запасів відповідно до нормативних потреб.
Огляд наукової літератури за методологією оцінки рівня продовольчої безпеки показує, що при характеристиці оціночних показників використовуються як загальні, так і специфічні підходи. Однак загальним висновком по відношенню до них є те, що продовольча безпека розглядається і в світовому масштабі, і в кожній окремій країні за двома напрямами: стосовно території та до кожної окремої людини.

V. Zalizniuk

CRITERIAS FOR ESTIMATING THE EFFICIENCY OF THE FOOD SECURITY OF THE COUNTRY

Summary

The need to maintain the level of food security at the optimum level requires quantitative and qualitative assessment of this category, clarification of certain indicators, in order to consider it in dynamics and comparison. Indicators for assessing food security are used both in global practice and in the practice of individual states, as well as individual regions.
To assess the state and limits of food security of these levels, more appropriate methodological approaches based on the principle of adequate and balanced nutrition taking into account physiological norms and indicators, which include a different spectrum of characteristics and criteria that constitute the national food security model. The criteria for assessing the achievement of the level of food security of the country and the tasks contained in them are determined: the degree of satisfaction of physiological needs in the components and energy content of the food ration; compliance with restrictions on the presence of substances harmful to health in products; the level of physical and economic availability of food; degree of dependence of food supply of the country and resource supply of the agro-industrial complex on import deliveries; the size of strategic and operational food stocks in accordance with regulatory requirements.
An overview of scientific literature on the methodology for assessing food security shows that when describing the estimates, both general and specific approaches are used. However, the general conclusion with regard to them is that food security is considered both globally and in each individual country in two directions: in relation to the territory and to each individual.

№ 18 2018, стор. 73 - 76

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-09-27

Кількість переглядів: 233

Відомості про авторів

В. П. Залізнюк

к. е. н., докторант Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського

V. Zalizniuk

Candidate of Economic Sciences, Ph.D. student of Taurian National University named after V.I. Vernadsky

Як цитувати статтю

Залізнюк В. П. Критерії оцінки досягнутого рівня продовольчої безпеки країни. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 18. С. 73–76.

Zalizniuk, V. (2018), “Criterias for estimating the efficiency of the food security of the country”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 73–76.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.