EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Н. Д. Шульга

Назад

УДК: 351.851

Н. Д. Шульга

ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті автор аналізує принципи державної освітньої політики як інструменту соціально-економічного розвитку України, разом з тим зазначаючи, що існують різні комплекси класифікації принципів державної освітньої політики. Але спільним є те, що це вихідні, об'єктивно зумовлені основи, на яких базується державна освітня політика, а також поведінка її суб'єктів. Серед основних принципів державної освітньої політики автор визначає принципи: забезпечення якості освіти; можливості здобувати освіту впродовж усього життя; приведення освітніх стандартів до вимог ринку праці; демократизму; державно-громадського управління; забезпечення автономії закладів освіти; запровадження нової формули фінансування освіти. У статті автор здійснив порівняльний аналіз принципів державної освітньої політики в Законі України "Про освіту" (1991) та Законі України "Про освіту" (2017).

N. Shulga

PRINCIPLE OF PUBLIC EDUCATIONAL POLICY AS THE INSTRUMENT SOCIALLY – ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

Summary

The author analyzes the principles of formation and implementation of the state educational policy as an instrument of social and economic development of Ukraine, pointing out that there are various complexes of classification of the principles of state educational policy. But it is common ground that these are objectively determined bases on which state education policy is based, as well as the behavior of its subjects.
Among the main principles of state educational policy, the author defines: ensuring the quality of education; opportunities to acquire education throughout life; bringing educational standards to the requirements of the labor market; democracy; state and public administration; providing autonomy of educational institutions; the introduction of a new formula for funding education. The author carried out a comparative analysis of the principles of state educational policy in the Law of Ukraine "On Education" (1991) and the Law of Ukraine "On Education" (2017).

№ 18 2018, стор. 77 - 81

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-09-27

Кількість переглядів: 466

Відомості про авторів

Н. Д. Шульга

к. техн. н., доцент, директор, Державний вищий навчальний заклад "Київський транспортно-економічний коледж" Національного транспортного університету

N. Shulga

candidate of technical sciences, associate professor, Director of the State Higher Education Establishment "Kyiv Transport and Economic College", National Transport University

Як цитувати статтю

Шульга Н. Д. Принципи державної освітньої політики як інструменту соціально-економічного розвитку України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 18. С. 77–81.

Shulga, N. (2018), “Principle of public educational policy as the instrument socially – economic development of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 77–81.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.