EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ В СФЕРІ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
О. І. Платонов

Назад

УДК: 351:656.078

О. І. Платонов

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ В СФЕРІ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Анотація

Досліджено розвиток та види застосування різних технологій перевезення з використанням кількох видів транспорту в світі. Визначено особливості розвитку мультимодальних перевезень в умовах швидких змін у сфері інформаційних технологій, техніки вантажопереробки і упаковки.
Констатовано, що країни прагнуть до з'єднання своїх транспортно-технологічних систем в єдину світову транспортну систему шляхом уніфікації, стандартизації взаємопов'язаних технічних, технологічних, економічних, комерційно-правових та організаційних чинників виробництва, торгівлі, транспортування товарів з досягненням максимальної ефективності руху товару за рахунок максимального зниження логістичних витрат.
Встановлено тенденції до системності, що забезпечують єдність і безперервність перевізного процесу. Доведено, що мультимодальні перевезення як нова концепція перевезення мають великі переваги як на державному рівні (для національної економіки в цілому), так і на рівні окремих компаній. До переваг на державному рівні віднесено: прискорення інтеграції національної транспортної системи в єдину транспортну систему світу; економія і раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів; кращі умови використання транспортних засобів і національної транспортної інфраструктури, більш ефективний контроль за транспортним ланцюгом і застосування нових транспортних технологій; сприяння підвищенню конкурентоспроможності експорту, зниження ціни імпорту, а значить, розширенню зовнішньої торгівлі; полегшення митних процедур; поліпшення платіжного балансу країни, створення нових транспортних послуг, нових робочих місць; підвищення частки участі місцевих перевізників у міжнародних перевезеннях з функціями операторів або субпідрядників.
Визначено, що мультимодальні перевезення втягують в єдиний перевізний процес різні види транспорту, промислові, торгівельні та експедиторські компанії. Це вимагає від держави введення нових норм взаємодії, координації та контролю, концентрації виробництва і капіталу.

O. Platonov

FEATURES OF DEVELOPMENT OF STATE CONTROL IN THE FIELD OF MULTIMODAL TRANSPORTATION

Summary

The development and uses of different transportation technologies using several types of transport in the world are explored. The peculiarities of development of multimodal transportation in the conditions of rapid changes in the field of information technologies, technologies of cargo handling and packaging are determined.
It was stated that the countries seek to connect their transport and technological systems into a single world transport system by unification, standardization of interconnected technical, technological, economic, commercial and legal factors of production, trade, transportation of goods with the achievement of maximum efficiency of goods movement at the expense of the maximum reduction of logistics costs.
There are established tendencies to the system of ensuring the unity and continuity of the transportation process. It is proved that multimodal transportation, as a new concept of transportation, has great advantages both at the state level (for the national economy as a whole) and at the level of individual companies. The advantages at the state level include: accelerating the integration of the national transport system into a single transport system of the world; saving and rational use of fuel and energy resources; better conditions for the use of vehicles and national transport infrastructure, more effective control of the transport chain and the application of new transport technologies; assistance in increasing the competitiveness of exports, reducing the price of imports, and therefore, the expansion of foreign trade; simplification of customs procedures; improvement of the country's balance of payments, creation of new transport services, new jobs; increasing the share of local carriers in international traffic with the functions of operators or subcontractors.
It was determined that multimodal transport is involved in a single transport process of various types of transport, industrial, trading and forwarding companies. This requires the state to introduce new rules of interaction, coordination and control, concentration of production and capital.

№ 18 2018, стор. 82 - 86

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-09-27

Кількість переглядів: 241

Відомості про авторів

О. І. Платонов

к. е. н., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом

O. Platonov

PhD of Economic Sciences, Ph.D. student of the Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Платонов О. І. Особливості розвитку державного контролю в сфері мультимодальних перевезень. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 18. С. 82–86.

Platonov, O. (2018), “Features of development of state control in the field of multimodal transportation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 82–86.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.