EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВОГО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
С. К. Базика

Назад

УДК: 35.071.2

С. К. Базика

БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВОГО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті досліджено сутність бюджетного планування, його завдання та етапи розвитку у світовій практиці. Доведено доцільність використання багаторічного підходу в бюджетному процесі та з'ясовано його недоліки. Узагальнено особливості бюджетного планування та його функції в Україні. Визначено основні етапи бюджетного процесу в Україні. Охарактеризовано ключові елементи, які мають бути втілені у системі середньострокового планування згідно з рекомендаціями Єврокомісії. Виокремлено базові методи бюджетного планування: нормативний; коефіцієнтів (екстраполяції); балансовий; програмно-цільовий. Охарактеризовано особливості запровадження програмно-цільового методу як найбільш ефективної форми бюджетування як на державному рівні, так і на регіональному. Обгрунтовано схему взаємозв'язку стратегічного та програмно-цільового методів планування бюджету. Визначено напрями удосконалення стратегічного фінансового управління за рахунок запровадження бюджетного планування в бюджетну практику України.

S. Bazyka

BUDGET PLANNING AS AN INSTRUMENT FOR FINANCIAL STRATEGIC MANAGEMENT

Summary

The article explores the essence of budget planning, its tasks and stages of development in world practice. The expediency of using a multi-year approach in the budget process has been proved and its shortcomings have been identified. The features of budget planning and its functions in Ukraine are summarized. The main stages of the budget process in Ukraine are determined. The key elements to be implemented in the medium-term planning system according to the recommendations of the European Commission are described. The basic methods of budget planning are outlined: normative; coefficients (extrapolation); balance; programmatic target. The peculiarities of the introduction of the program-target method as the most effective form of budgeting both at the state level and at the regional level are described. The scheme of interconnection of strategic and program-target methods of budget planning is substantiated. The directions of improvement of strategic financial management by the introduction of budget planning in the budgetary practice of Ukraine are determined.

№ 18 2018, стор. 114 - 118

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-09-27

Кількість переглядів: 105

Відомості про авторів

С. К. Базика

аспірант, Хмельницький університет управління та права, м. Хмельницький

S. Bazyka

Ph. D candidate, Khmelnytsky University of Management and Law, Khmelnytsky

Як цитувати статтю

Базика С. К. Бюджетне планування як інструмент фінансового стратегічного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 18. С. 114–118.

Bazyka, S. (2018), “Budget planning as an instrument for financial strategic management”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 114–118.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.