EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
А. В. Руснак, А. С. Карнаушенко, В. С. Петренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.5

УДК: 368.5: 631.11

А. В. Руснак, А. С. Карнаушенко, В. С. Петренко

СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті проаналізовано основні показники діяльності страхових копаній, які спеціалізуються на страхуванні ризиків в аграрному секторі економіки України, розглянуто хронологію становлення нормативно-законодавчої бази із питань агрострахування. Обгрунтовано необхідність удосконалення чинного законодавство та відновлення державної підтримки страхування ризиків, пов'язаних з виробництвом сільськогосподарської продукції. Досліджено сучасний стан ринку аграрного страхування й встановлено, що він знаходиться в незадовільному стані, потребує підтримки та популяризації серед сільськогосподарських товаровиробників. У результаті дослідження були виявленні основні проблеми, пов'язані з агрострахуванням такі як: слабка обізнаність виробників сільськогосподарської продукції про можливості страхування своїх ризиків; високі ціни на страхування; складність процедури укладення договорів страхування з державною підтримкою та відсутність субсидій за ними. Для вирішення наявних проблем було запропоновано таке: удосконалити чинну та розробити ефективну нормативно-законодавчу базу щодо страхування; ввести гнучкі програми агрострахування та можливості державної підтримки для регіонів з високо ризикованим сільськогосподарським виробництвом; знизити ціни на послуги страхування за рахунок діючої та ефективної системи державної підтримки; створити прозорі та рівні умови для всіх учасників ринку агрострахування; ввести обов'язкове страхування на 50% посівів найризикованіших культур; сформувати Український аграрний страховий резерв, кошти якого спрямовувалися б на покриття збитків за договорами страхування.

Ключові слова: агрострахування; ризики виробництва; сільське господарство; державна підтримка; страховий ринок.

Література

1. Мельник О.І., Кульбачна Л.А., Жулім М.С. Аналіз сучасного стану страхового ринку в Україні. Електронне наукове фахове видання з економічних наук "Modern Economics". 7. — 2018. — С. 107—113.
2. Яцух О.О. Ринок агрострахування в Україні: перспективи та розвиток. Економіка та суспільство. 7. — 2016. — С. 866—872.
3. Луценко О.А., Поливана Л.А. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку аграрного страхування. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 191. — 2018. — С. 273—284.
4. Гречанюк Л.М. Страхування як метод ризик-менеджменту в агросфері. Науковий вісник НУБІП України. Серія: Економіка, Аграрний менеджмент, Бізнес. 244. — 2016. — С. 200—209.
5. Залєтов О. М. Агрострахування як складова продовольчої безпеки. Науковий вісник НУБІП України. Серія: Економіка, Аграрний менеджмент, Бізнес. 200. — 2014. — С. 80—87.
6. Ринок агрострахування в Україні: проблеми і перспективи. Аgronews веб-сайт. URL: https://agronews.ua/node/84922 (дата звернення: 29.05.2018).
7. Перспективи розвитку агрострахування. Юридична газета Online. веб-сайт. URL: https:// yur-gazeta.com/publications/practice/zemelne-agrarne-pravo/perspektivi-rozvitku-agrostrahuvannya.html
8. Інтервью з А. Заріповим "В Укрїні не має культури страхування. Наше завдання змінити негативне ставлення". Пропозиція. веб-сайт. URL: http://propozitsiya.com/v-ukraine-net-kultury-strahovaniya-izmenit-negativnoe-otnoshenie-eto-nasha-zadacha-andrey-zaripov (дата звернення: 29.05.2018).
9. Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001—2004 рр.: Закон України від 18.01.2001 р. № 2238-ІІІ. URL: http://zakon4.rada.gov.ua\laws\show\2238-14
10. Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхуванню врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності: Постанова КМУ від 11.07.2002 р. № 1000. URL: http://zakon3.rada.gov.ua\laws\show\1000-2002-%DO%BF
11. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 24.06.2004 р. № 1877-ІV URL: http://zakon0.rada.gov.ua\laws\show\1877-15
12. Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів державного регулювання ринку сільськогосподарської продукції": Закон України від 04.06.2009 р. № 1447. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1447-17
13. Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою: Закон України від 09 лютого 2012 р. № 4391-17. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4391-17
14. Дорожня карта реформування добровільного страхування сільськогосподарської продукції на 2014—2015 рр. URL: https://forinsurer.com/files/file00532.pdf
15. Итоги страхового рынка Украины за 2017 год. Insurance ТОР. 1 (61). 2018. URL: https://forinsurer.com/insurancetop_61

A. Rusnak, A. Karnaushenko, V. Petrenko

INSURANCE OF RISKS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN UKRAINE

Summary

The article analyzes the main indicators of the activity of insurance companies, which specialize in insurance of risks in the agrarian sector of the Ukrainian economy, considers the chronology of the formation of the regulatory and legislative framework on the issues of agrarian insurance. The necessity of the improvement of the current legislation and restoration of the state support for the insurance of risks related to the production of agricultural products is substantiated. The present condition of the agrarian insurance market is investigated and it is found that it is in unsatisfactory condition, it needs support and popularization among agricultural producers. As a result of the study, the main problems related to agrarian insurance were identified, such as: lack of awareness of agricultural producers about the possibility of insurance of their risks; high insurance prices; the complexity of the procedure for the conclusion of insurance contracts with state support and the absence of grant from the government for them. To solve existing problems, the following proposals were offered: to improve the effective legislation and to develop an effective legal and regulatory framework for insurance; to introduce flexible agrarian insurance programs and state support opportunities for regions with high-risk agricultural production; to lower prices for insurance services at the expense of an efficient and effective system of state support; to create transparent and equal conditions for all participants in the agrarian insurance market; to introduce compulsory insurance for 50% of crops with the highest risk level; to form the Ukrainian agricultural insurance reserve, the funds of which would be used to cover losses under insurance contracts.

Keywords: agricultural insurance; production risks; agriculture; state support; insurance market.

References

1. Mel'nyk, O.I. Kul'bachna, L.A. and Zhulim, M.S. (2018), "Analysis of the current state of the insurance market in Ukraine", Modern Economics, vol. 7, pp. 107—113.
2. Yatsukh, O.O. (2016), "Agri-insurance market in Ukraine: prospects and development", Ekonomika ta suspil'stvo, vol. 7, pp. 866—872.
3. Lutsenko, O.A. and Polyvana, L.A. (2018), "Current situation and prospects of development of the market of agrarian insurance", Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu sil's'koho hospodarstva imeni Petra Vasylenka, vol. 191, pp. 273—284.
4. Hrechaniuk, L.M. (2016), "Insurance as a risk management method in the agro-business", Naukovyj visnyk NUBIP Ukrainy. Seriia: Ekonomika, Ahrarnyj menedzhment, Biznes, vol. 244, pp. 200—209.
5. Zalietov, O.M. (2014), "Agro-insurance as a component of food security", Naukovyj visnyk NUBIP Ukrainy. Seriia: Ekonomika, Ahrarnyj menedzhment, Biznes, vol. 200, pp. 80—87.
6. Agronews (2017), "Agro-insurance market in Ukraine: problems and perspectives", available at: https://agronews.ua/node/84922 (Accessed 15 Sept 2018).
7. Yurydychna hazeta (2015), "Prospects for the development of agri-insurance", available at: https://yur-gazeta.com/publications/practice/zemelne-agrarne-pravo/perspektivi-rozvitku-agrostrahuvannya.html (Accessed 15 Sept 2018).
8. Zaripov, A. (2016), "Interview with A. Zaripov "There is no culture of insurance in Ukraine. Our task is to change the negative attitude"", available at: http://propozitsiya.com/v-ukraine-net-kultury-strahovaniya-izmenit-negativnoe-otnoshenie-eto-nasha-zadacha-andrey-zaripov (Accessed 15 Sept 2018).
9. Verkhovna Rada of Ukraine (2001), The Law of Ukraine "On stimulating agricultural development for the period 2001—2004", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/en/2238-14 (Accessed 15 Sept 2018).
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2002), Resolution "On approval of the procedure and rules for compulsory insurance of crop crops and perennial plants by state agricultural enterprises, grain crops and sugar beet production by agricultural enterprises of all forms of ownership", available at: http://zakon3.rada.gov.ua\laws\show\1000-2002-%DO%BF (Accessed 15 Sept 2018).
11. Verkhovna Rada of Ukraine (2004), The Law of Ukraine "On state support for agriculture in Ukraine", available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1877-15 (Accessed 15 Sept 2018).
12. Verkhovna Rada of Ukraine (2009), The Law of Ukraine "On amendments to some laws of Ukraine on improving state regulation of agricultural markets", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1447-17 (Accessed 15 Sept 2018).
13. Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "On specifics of state-supported insurance of agricultural products", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4391-17 (Accessed 15 Sept 2018).
14. Forinsurer (2014), "Roadmap for the reform of voluntary insurance of agricultural products for 2014-2015", available at: https://forinsurer.com/files/file00532.pdf (Accessed 15 Sept 2018).
15. Insurance ТОР (2018), "Results of the insurance market of Ukraine for 2017", available at: https://forinsurer.com/insurancetop_61 (Accessed 15 Sept 2018).

№ 19 2018, стор. 5 - 10

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-10-22

Кількість переглядів: 916

Відомості про авторів

А. В. Руснак

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова, м. Херсон

A. Rusnak

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economics, Kherson Branch of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Kherson


А. С. Карнаушенко

к. е. н., асистент кафедри економіки та фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

A. Karnaushenko

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor of the Department of Economics and Finance, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson


В. С. Петренко

к. е. н., доцент кафедри обліку, фінансів та підприємництва, Херсонський державний університет, м. Херсон

V. Petrenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Accounting, Finance and Entrepreneurship, Kherson State University, Kherson

Як цитувати статтю

Руснак А. В., Карнаушенко А. С., Петренко В. С. Страхування ризиків сільськогосподарських підприємств в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 19. С. 5–10. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.5

Rusnak, A., Karnaushenko, A. and Petrenko, V. (2018), “Insurance of risks of agricultural enterprises in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 5–10. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.