EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ
Н. М. Ступень

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.11

УДК: 338.48 (477)

Н. М. Ступень

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ

Анотація

У статті обгрунтовано стратегічні пріоритети збалансованого розвитку рекреаційних територій. Визначено, що методичний підхід до формування комплексу стратегічних пріоритетів має грунтуватися на таких діях: комплексний аналіз — визначення мети — розробка альтернативних стратегій — вибір стратегії — реалізації стратегії. Тобто доцільно використовувати алгоритм формування комплексу стратегічних альтернатив реалізації ресурсного потенціалу рекреаційної території — стратегії: використання можливостей; усунення загроз зовнішнього середовища, збереження і використання сильних сторін території; усунення слабких сторін з подальшим якісним аналізом сформованого комплексу стратегічних альтернатив. Такого роду підхід дає змогу побудувати структурно-логічну модель стратегії з урахуванням переваг рекреаційної території, унікальності територіального рекреаційного продукту, культурно-етнічної самобутності регіонального суспільства, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності рекреаційної території загалом.
За результатами ранжирування і групування регіонів України за рівнем ресурсного потенціалу рекреаційних територій запропоновано три сценарії їх розвитку: територія як сировинний донор; нейтральні території; територія як сировинний реципієнт. Для кожного сценарію розвитку рекреаційних територій і забезпечення рекреаційних послуг для населення розроблено стратегію збалансування за відповідною підсистемою загальної рекреаційної системи.

Ключові слова: рекреаційні території; стратегічні пріоритети; збалансований; розвиток; ресурсний потенціал; модель.

Література

1. Букреев И.А. Роль рекреационного потенциала региона в конкурентоспособности рекреационно-туристической отрасли // Економічний аналіз. — 2013. — Вип. 14 (1). — С. 31—37.
2. Будзович Г.В. Екологічна економіка рекреаційного землекористування у сфері природокористування // Актуальні проблеми економіки. — 2014. — № 9. — С. 279—286.
3. Буркинський Б.В., Мартієнко А.I., Хумарова Н.І. Інституціональні засади вдосконалення відносин власності на рекреаційно-туристичні ресурси в Україні // Економіка України. — 2017. — № 2. — С. 61—73.
4. Неізвестна В.С. Формування стійкого функціонування підприємств рекреаційного комплексу на основі комплексного методичного підходу // Проблеми системного підходу в економіці. — 2015. — Вип. 52. — С. 60—68.
5. Ванієва А. Методичні засади оцінки туристично-рекреаційних ресурсів та їх впливу на конкурентоспроможність туристичних продуктів та послуг // Бізнес-навігатор. — 2013. — № 2. — С. 277—281.
6. Brown R.G. Statistical forecasting for inventory control, 1959 New York: McGraw-Hill, 1959. — 232 p.
7. Holt C.C. Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages. ONR Memorandum, 1957. Vol. 52, Carnegie Institute of Technology, Pittsburgh.
8. Безуглий І.В. Імперативи розробки стратегії еколого-економічного розвитку рекреаційно-туристичних систем // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — № 3. — С. 84—90.
9. Каджаметова Т.Н. Вдосконалення стратегічного управління та розвитку рекреаційного потенціалу регіону [Електронний ресурс]. Ефективна економіка. 2013. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua (дата звернення: 22.01.2017).
10. Башта О.І. Інноваційний розвиток рекреаційної системи регіону на засадах стратегії його соціально-економічного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні. — 2011. — № 10. — С. 186—189.
11. Іванов А.М. Шляхи оптимізації планування економіко-екологічного розвитку рекреаційних територій // Економічний простір. — 2013. — № 70. — С. 275—283.
12. Шевченко Г.М. Теоретико-методичні підходи до проведення прогностичної оцінки зрівноваженого розвитку рекреації в Україні // Проблеми економіки. — 2017. — № 1. — С. 139—145.
13. Солодовник Ю.О. Проблематика прогнозування у сфері рекреаційної діяльності на сучасному етапі розвитку // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — № 2. — С. 77—79.
14. Ільїна М.В. Прогнозні моделі розвитку туристично-рекреаційної сфери регіонів України // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. — 2014. — Вип. 5 (4). — С. 220—224.
15. Цьохла С.Ю. Трансформація рекреаційної діяльності та розвиток регіональних ринків курортно-рекреаційних послуг (методологія, аналіз і шляхи вдосконалення): [монографія]. — Сімферополь: Таврія, 2008. — 352 с.

N. Stupen

STRATEGIC PRIORITIES FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RECREATIONAL AREAS

Summary

The article substantiates the strategic priorities of the sustainable development of recreational areas. It was determined that the methodical approach to the formation of a set of strategic priorities should be based on the following actions: a comprehensive analysis — the definition of the goal — the development of alternative strategies — the choice of strategy — the implementation of the strategy. That is, it is expedient to use the algorithm for forming a complex of strategic alternatives for realizing the resource potential of a recreational area — strategy: the use of opportunities; elimination of environmental threats, preservation and use of the strengths of the territory; elimination of weaknesses with subsequent qualitative analysis of the existing set of strategic alternatives. This kind of approach allows us to build a structural and logical model of the strategy taking into account the advantages of a recreational area, the uniqueness of a territorial recreational product, the cultural and ethnic identity of a regional society, which will contribute to improving the competitiveness of the recreational area as a whole.
According to the results of ranking and grouping of regions of Ukraine according to the level of resource potential of recreational territories, three scenarios for their development are proposed: territories as a raw material donor; neutral territories; territory as a raw material recipient. For each scenario of development of recreational areas and provision of recreational services for the population, a strategy for balancing the corresponding subsystem of the general recreational system has been developed.

Keywords: ecreational areas; strategic priorities; balanced; development; resource potential; model.

References

1. Bukreev, I.A. (2013). "Role of the recreational potential of the region in the competitiveness of the recreational and tourist industry", Economic analysis, vol. 14 (1), pp. 31—37.
2. Budzovich, H.V. (2014). "Ecological economy of recreational land use in the sphere of nature management". Actual problems of economics. 2014. vol. 9. pp. 279—286.
3. Burkynskyi, B.V. Martiienko, A.I. and Khumarova, N.I. (2017), "Institutional Principles of Improving Property Relationships on Recreational-Tourist Resources in Ukraine", Economy of Ukraine, vol. 2, pp. 61—73.
4. Neizvestna, V.S. (2015), "Formation of Sustainable Operation of Enterprises of the Recreational Complex on the Basis of a Comprehensive Methodical Approach", Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, no. 52, pp. 60—68.
5. Vaniieva, A. (2013), "Methodical principles of estimation of tourist and recreational resources and their influence on the competitiveness of tourism products and services", Biznes-navihator, vol. 2, pp. 277—281.
6. Brown, R.G. (1959), Statistical forecasting for inventory control, McGraw-Hill, New York, USA.
7. Holt, C.C. (1957), Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages. ONR Memorandum, vol. 52, Carnegie Institute of Technology, Pittsburgh, USA.
8. Bezuhlyi, I.V. (2014), "The imperatives of developing a strategy for ecological and economic development of recreational and tourist systems", Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 3, pp. 84—90.
9. Kadzhametova, T.N. (2013), "Improvement of strategic management and development of recreational potential of the region", Efektyvna ekonomika. [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 22. January 2017).
10. Bashta, O.I. (2011), "Innovative development of the recreational system of the region based on the strategy of its socio-economic development", Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 10, pp. 186—189.
11. Ivanov, A.M. (2013), "Ways of optimization of planning of economic-ecological development of recreational territories", Ekonomichnyi prostir, vol. 70, pp. 275—283.
12. Shevchenko, H.M. (2017), "Theoretical and methodical approaches to the prognostic estimation of the balanced development of recreation in Ukraine", The problems of economy, vol. 1, pp. 139—145.
13. Solodovnyk, Yu.O. (2013), "Problem of forecasting in the field of recreational activity at the present stage of development", Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 2, pp. 77—79.
14. Ilina, M.V. (2014), "Forecast models of development of tourist-recreational sphere of regions of Ukraine", Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, Ser.: Ekonomichni nauky. no. 5 (4). pp. 220—224.
15. Tsokhla, S.Yu. (2008), Transformatsiia rekreatsiinoi diialnosti ta rozvytok rehionalnykh rynkiv kurortno-rekreatsiinykh posluh (metodolohiia, analiz i shliakhy vdoskonalennia), "Transformation of recreational activity and development of regional markets of resort and recreational services (methodology, analysis and ways of improvement)", Tavriia, Simferopol, Ukraine.

№ 19 2018, стор. 11 - 16

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-10-22

Кількість переглядів: 542

Відомості про авторів

Н. М. Ступень

д. е. н., доцент, доцент кафедри кадастру територій,Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

N. Stupen

Doctor of Economic Sciences, Docent, Associate Professor of the Department of Cadastre of Territories, "Lviv Polytechnic" National University, Lviv

Як цитувати статтю

Ступень Н. М. Стратегічні пріоритети збалансованого розвитку рекреаційних територій. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 19. С. 11–16. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.11

Stupen, N. (2018), “Strategic priorities for the sustainable development of recreational areas”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 11–16. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.11

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.