EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. І. Шаманська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.17

УДК: 338.431.2

О. І. Шаманська

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглянуто шляхи активізації інноваційного розвитку підприємств аграрної сфери в умовах конкурентного середовища. Обгрунтовано важливість посилення інноваційного розвитку аграрних підприємств. Для вдосконалення аграрної політики необхідним є врахування інноваційної компоненти, що дасть можливість посилити внутрішні індикатори господарської діяльності аграрних підприємств на основі формування технологічних, агротехнічних та організаційно-економічними можливостей у інноваційному напрямі. Однією із головних причин низької інноваційної активності вітчизняних агропідприємств є відсутність механізмів та інструментів зацікавленості у впровадженні інновацій у аграрне виробництво. У статті також проаналізовано основні причини низької інноваційної активності агропідприємств, сучасний стан інноваційного розвитку та структуру інновацій, що впроваджувалися аграрними підприємствами України. Обгрунтовано, що здійснення ефективної інноваційної діяльності аграрних підприємств можливо лише за допомогою державної підтримки, яка має здійснюватися через систему економічних механізмів та важелів. Автором розроблено концептуальну модель формування стратегії інноваційно-орієнтованого розвитку підприємств аграрної сфери, де ключовою компонентою є чiтке формулювання тa визнaчення цiлей діяльності аграрного пiдпpиємcтвa, щo зaбeзпeчить формулювання правельних інноваційних opiєнтиpів нa piзниx стадіях діяльності. Формування стратегії інноваційно-орієнтованого розвитку дасть можливість підвищити конкурентоспроможність продукції агропідприємств, забезпечити стійкі позиції на ринку та підвищити ефективність їх функціонування.

Ключові слова: аграрні підприємства; конкурентні переваги; інноваційний розвиток; ефективність; стратегія інноваційно-орієнтованого розвитку.

Література

1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: підручник. — 2-ге вид., доп. і перероблене / В.Г. Андрійчук. — К.: КНЕУ. — 2002 р. — 624 с.
2. Афендікова Н.О. Інноваційний розвиток аграрного виробництва в сучасних умовах / Н.О. Афендікова. Економіка та держава. — № 6. — 2016. — С. 32—34.
3. Долгошея Н.О. Організаційно-економічний механізм інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки// Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. — 2011. — № 3. — С.17—22.
4. European Innovation Scoreboard 2017. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/24829
5. Офіційна веб-сайт Міністерства Економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.me.gov.ua
6. Калінеску Т.В. Стратегічний потенціал підприємств: формування та розвиток: [монографія] / Т.В Калінеску, Ю.А. Романовська, О.Д. Кирилов. — Луганськ:. Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. — 272 с.
7. Комеліна О.В. Напрямки вдосконалення фінансового механізму забезпечення інноваційної діяльності в Україні в сучасних умовах / О.В. Комеліна // Інвестиції: практика та досвід. — 2009. — № 17. — С. 21—28.
8. Костирко Л.А. Діагностика потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства: [монографія] / Л.А. Костирко — 2-ге вид., перероб. і доп. — Х.: Фактор, 2008. — 336 с.
9. Кравчук В.O. Окремі аспекти досліджень технічного забезпечення АПК [Текст]/ В. Кравчук. — К.: УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, 2008. — С. 6—7.
10. Малік М.Й. Інноваційна діяльність як складова стратегії підвищення конкурентоспроможності агропромислового виробництва / М.Й. Малік // Економіка АПК. — 2005. — № 5. — С. 155.
11. Никифоров А.Є. Державне антикризове управління та завдання інноваційного розвитку економіки України // Економічна теорія. — 2011. — № 4. — С. 45—54.
12. Мармуль Л.О. Інвестування інноваційного розвитку харчових і переробних підприємств: монографія / Л.О. Мармуль, І.В. Ксьонжик. — Миколаїв, 2011. — 153 с.
13. Осецький В.Л., Затонацька Т.Г. Стратегія нарощування інвестиційного потенціалу національної економіки // Фінанси України. — 2006. — № 7. — С. 38—49.
14. Офіційний вебсайт Національної академії аграрнихнаук України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://naas.gov.ua
15. Писаренко Т.В. Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2017 році: аналітична довідка / Т.В. Писаренко, Т.К. Кваша та ін. — К.: УкрІНТЕІ, 2018. — 98 с.
16. Саблук П. Т. Інноваційна модель розвитку аграрного сектору економіки України та роль науки в її становленні // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. — 2011. — № 2. — С. 200—208.
17. Статистичний бюлетень "Наукова та інноваційна діяльність в Україні" 2016 [Електоронний ресурс]. — Режим доступу: http//ukrstat.gov.ua/. с. 112.
18. Смолінський В.Б. Проблеми державного регулювання інноваційної діяльності в аграрній сфері економіки // Науковий вісник НЛТУ України. — 2011. — Вип. 21.2. — С. 286—290.
19. The global innovation index 2017. Іnnovation feeding the world/Soumitra Dutta, Bruno Lanvin, and Sacha Wunsch-Vincent /http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017.pdf
20. Федулова Л.І. Концептуальна модель інноваційної стратегії України // Економіка і прогнозування. — 2012. — № 1. — С. 87—100.
21. Харів П.С. Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів. — Тернопіль: Вид-во "Економічна думка", 2003. — 326 с.
22. Шпикуляк О.Г. Етапність інноваційного процесу та оцінка ефективності інноваційної діяльності / О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК. — 2011. — № 12. — С. 109—116.

O. Shamanska

FORMATION OF THE INNOVATED-ORIENTED DEVELOPMENT SYSTEM IN AGRARIAN ENTERPRISES

Summary

In the article the ways of the direction as for innovation activativization of the agrarian enterprises development are considered in the conditions of competition agrarian environment. The Importance of innovative development in agrarian enterprises is reasonable. For perfection of agrarian politics a necessity is taking into account of innovative component that will give an opportunity to strengthen the internal indicators of economic activity in agrarian enterprises on the basis of forming technological, agrotechnical and organizationally-economic possibilities in innovative direction. One of the main reasons of low level as for innovation activities in agrarian firma is non-availability of mechanisms and instruments to interested in the implementation in agrarian production. Also there have been analysed the main reasons of decrease in activity innovative activity in agrarian firms, modern conditions of innovation development and it's structure that was implanted by the agrarian enterprises of Ukraine. There has been determined that the effectiveness of the agrarian firma can be achieved by the government supporting through the economic mechanisms and levers. The author has formed the strategy of the innovative-oriented enterprises development in agrarian sphere. The key component of the strategy is the determining the formulation of the goals in agrarian firms' activity, which will provide the formulation of the right innovative benchmarks in different stages of the activity. The formation of such strategy will raise the competitiveness of the agrarian products. At the same time such innovation concept will provided strong positions for agrarian firms in the market.

Keywords: agrarian enterprises; competitive advantages; innovation development; efficiency; strategy of the innovative-oriented development.

References

1. Andriychuk, V.G. (2002), Economika agrarnuh pidpriemstv [Economy of the agrarian firms], KNEU, Kiev, Ukraine.
2. Afendikova, N.O. (2016), "The innovation development of the agrarian production in modern conditions", Economika ta dergava, vol. 3, pp. 32—34.
3. Dolgosheia, N.O. (2011), "Organization and economic mechanism of innovative activity is in the agrarian sector of economy", Teoretichni ta praktuchni aspektu economiku ta intelectualnoy vlasnosti, vol. 3, pp. 17—22.
4. European Innovation Scoreboard (2017), available at: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/24829 (Accessed 10 Sept 2018).
5. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2018), available at: http://www.me.gov.ua (Accessed 10 Sept 2018).
6. Kalinesku, T.V. Romanovska, U.A. and Kirilov, O.D. (2007), Strategichniy potensial pidpriemstva: formuvania ta rozvitok [The strategical potential of the firm: formation and its development], Vudavnitstvo SNU im. Dalia, Lugansk, Ukraine.
7. Kamelina, O.V. (2009), "The improvement ways of the financial mechanism as for providing of the innovation activity in Ukraine in current way", Investisii: praktica ta dosvid, vol. 17, pp. 21—28.
8. Kosturko, L.A. (2008), Diagnostika potensialu finansovo-economichnoy stiykosti pidpriemstva [Potential Diagnostics of the financial and economic stability of the firm], Faktor, Kharkiv, Ukraine.
9. Kravchuk, V.O. (2008), "Separate aspects of the researches in technical providing of the agrarian sphere", Zbirnik naukovih pras UkrNDIPVT im. L.Pogorilogo, pp. 6—7.
10. Malik, M.E. (2005), "Innovation activity as the part of the strategical raising as for competitiveness in agrarian production", Economika APK, vol. 5, pp. 155.
11. Nikiforov, A.E. (2011), "State ant-crisis administration and tasks of innovative development of Ukraine economy", Economichna teoriy, vol. 4, pp. 45—54.
12. Marmul, L.O. and Ksionguk, I.V. (2011), Investuvania innovatsiynogo rozvitku kharchovuh I pererobnuh pidpriemstv [Investment and innovational development food processing and processing firms], Mukolaiv, Ukraine.
13. Osetskiy, V.L. (2006), "The increase strategy of the investment national economy potential", Finansu Ukrainu, vol. 7, pp. 38—49.
14. National academy of agrarian science of Ukraine (2018), available at: http://naas.gov.ua (Accessed 10 Sept 2018).
15. Pusarenko, T.V. and Kvasha, T.K. (2018), Stan innovatsiynoy diyalnosty ta diyalnosty u sferi transferu tehnologiy v Ukraine y 2017 rosi: analituchna dovidka [The situation of the innovation activity and the activity as for transfer of technology in Ukraine in 2017: analytical information], UkrINTEI, Kiev, Ukraine.
16. Sabluk, P.T. (2011), "Innovational model of development in Ukrainian agrarian sector and the role of the science in it's formation", Problemu innovatsiyno investusiynogo rozvitku, vol. 2, pp. 200—208.
17. State Statistics Service of Ukraine (2016), "Statistical Bulletin "Scientific and Innovative Activities in Ukraine", available at: http//ukrstat.gov.ua/ (Accessed 10 Sept 2018).
18. Smolinskiy, V.B. (2011), "Problems of agrarian government regulation in innovation activity", Naukoviy visnuk NLTU Urainu, vol. 21.2, pp. 286—290.
19. Dutta, S. Lanvin, B. and Wunsch-Vincent, S. (2017), "The global innovation index 2017. Іnnovation feeding the world", available at: /http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017.pdf (Accessed 10 Sept 2018).
20. Fedulova, L.I. (2012), "The Conceptual model of Ukrainian innovational strategy", Economica i prognozuvanniy, vol. 1, pp. 87—100.
21. Hariv, P.S. (2003), Innovatsiyna diaylnist pidpriemstva ta economichna osinka innovatsiynuh procesiv [Innovational activity of the firm and its economic estimation], Economichna dumka, Ternopil, Ukraine.
22. Shpikuliak, O.G. (2011), "The formation of the innovation process and the estimation of the effectiveness", Economika APK, vol. 12, pp. 109—116.

№ 19 2018, стор. 17 - 23

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-10-22

Кількість переглядів: 636

Відомості про авторів

О. І. Шаманська

к. е. н., доцент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

O. Shamanska

PhD in Economics, Associate Professor, Economic Department, Vinnitsa National Agrarian University, Vinnitsa

Як цитувати статтю

Шаманська О. І. Формування системи інноваційно-орієнтованого розвитку аграрних підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 19. С. 17–23. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.17

Shamanska, O. (2018), “Formation of the innovated-oriented development system in agrarian enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 17–23. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.17

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.