EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ВИРОБНИЦТВА СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ПРИВАТНИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ
Н. В. Рощина, Л. С. Борданова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.24

УДК: 123.456:789

Н. В. Рощина, Л. С. Борданова

АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ВИРОБНИЦТВА СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ПРИВАТНИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

Анотація

Одним з основних трендів енергетичного ринку України в останні роки є розвиток альтернативних (відновлюваних) джерел енергії. Стійке зростання цін на традиційні енергоносії, невизначеність із поставками газу, вимоги, закладені в угоду про асоціацію України і Євросоюзом у сфері екології, а також загальносвітові тенденції — стали каталізатором ринку альтернативної енергетики. Відповідно до підписаних міжнародних договорів по співробітництву з Європейським Союзом в галузі альтернативної енергетики Україна зобов'язується нарощувати виробництво тепло- і електроенергії за рахунок 7 нетрадиційних і відновлюваних джерел та обмежувати викиди в атмосферу відпрацьованих продуктів горіння.
У статті визначаються особливості процесу впровадження альтернативних джерел енергії для забезпечення електроенергією приватні домогосподарства, його темп за останні два роки. Описуються ключові особливості цього процесу для України, а також приводиться аналіз політики керівництва країни для залучення населення до цього процесу та його прискорення. Проводиться аналіз доцільності залучення до цього процесу звичайних власників домогосподарств в залежності від їх мети, фінансових можливостей та потреб домогосподарства.

Ключові слова: приватні домогосподарства; альтернативні джерела енергії; сонячна енергія; електроенергія; сонячні батареї; фотоелементи; "Зелені тарифи"; окупність.

Література

1. Сонячна енергетика України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki.
2. Зелений тариф, впровадження проектів для фізичних та юридичних осіб. Заробіток на альтернативній енергетиці [Електронний ресурс] // Екоцентр. — Режим доступу: http://www.ecosvit.net/ua/zeleniy-tarif.
3. Економія електроенергії — практичні способи [Електронний ресурс] // ЕнергоРесурс. — Режим доступу: http://energetyka.com.ua/statti/energozberezhennya/160-ekonomiya-elektroenergiji-praktichni-sposobi
4. Вибір потужності сонячних батарей та кута нахилу панелей [Електронний ресурс] // СТЕМ — продаж та монтаж сучасного електрообладнання. — Режим доступу: http://sutem.com.ua/932alten.php
5. Солнечные фотомодули, панели, батареи [Електронний ресурс] // Ecotech Ukraine. — Режим доступу: http://eco-tech.com.ua/g11422607-solnechnye-fotomoduli-paneli
6. Розрахунок місячного споживання електроенергії для вибору потужності сонячних батарей [Електронний ресурс] // СТЕМ — продаж та монтаж сучасного електрообладнання — Режим доступу: http://sutem.com.ua/931alten.php
7. Эко техника [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ecotechnica.com.ua/
8. Ціни на сонячні батареї [Електронний ресурс] // СТЕМ — продаж та монтаж сучасного електрообладнання. — Режим доступу: http://sutem.com.ua/941alten.php
9. Фотоэлектрические модули (cолнечные батареи) мировых производителей [Електронний ресурс] // Энергосберегающие технологии. — Режим доступу: http://cetus.org.ua/fotomoduli-unisolar.html
10. НКРЕКП оновила "зелені" тарифи для домогосподарств [Електронний ресурс] // УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ НОВИНИ. — Режим доступу: http://www.unn.com.ua

N. Roshchina, L. Bordanova

ANALYSIS OF THE PROCESS OF IMPLEMENTATION SYSTEMS OF PRODUCING SOLAR ENERGY FOR PRIVATE HOUSEHOLDS IN UKRAINE

Summary

One of the main trends in the energy market of Ukraine in recent years is the development of alternative (renewable) energy sources. The steady rise in prices for traditional energy resources, uncertainty with gas supplies, the requirements laid down in the agreement on the Association of Ukraine and the European Union in the field of ecology, as well as global trends — have become a catalyst for the alternative energy market. According to the signed international agreements on cooperation with the European Union in the field of alternative energy, Ukraine undertakes to increase the production of heat and electricity from 7 non — traditional and renewable sources and to limit emissions of waste products of combustion.
The article determines the peculiarities of the process of implementation of alternative energy sources for the supply of electricity by private households, its rate for the last two years. The key features of this process for Ukraine are described, as well as an analysis of the policy of the country's leadership to involve the population in this process and its acceleration. An analysis is made of the feasibility of involving ordinary household owners in this process, depending on their purpose, financial capacity and household needs.

Keywords: private households; alternative sources of energy; solar energy; electric energy; solar battery; photocells; "Green fees"; payback.

References

1. wikipedia (2018), "Solar power engineering in Ukraine", available at: https://uk.wikipedia.org/wiki (Accessed 15 Sept 2018).
2. Ekotsentr (2018), "Green tariff, implementation of projects for individuals and legal entities. Earnings in alternative energy", available at: http://www.ecosvit.net/ua/zeleniy-tarif (Accessed 15 Sept 2018).
3. EnerhoResurs (2018), "Energy saving — practical ways", available at: http://energetyka.com.ua/statti/energozberezhennya/160-ekonomiya-elektroenergiji-praktichni-sposobi (Accessed 15 Sept 2018).
4. STEM (2018), "Select the power of solar panels and the angle of the panels", available at: http://sutem.com.ua/932alten.php (Accessed 15 Sept 2018).
5. Ecotech Ukraine (2018), "Solar photomodules, panels, batteries", available at: http://eco-tech.com.ua/g11422607-solnechnye-fotomoduli-paneli (Accessed 15 Sept 2018).
6. STEM (2018), "Calculation of monthly electricity consumption for the choice of solar power", available at: http://sutem.com.ua/931alten.php (Accessed 15 Sept 2018).
7. Eko tekhnyka (2018), available at: https://ecotechnica.com.ua/ (Accessed 15 Sept 2018).
8. STEM (2018), "Prices for solar panels", available at: http://sutem.com.ua/941alten.php (Accessed 15 Sept 2018).
9. Cetus (2018), "Photovoltaic modules (solar batteries) global manufacturers", available at: http://cetus.org.ua/fotomoduli-unisolar.html (Accessed 15 Sept 2018).
10. UNN (2018), "NERCP updated the "green" tariffs for households", available at: http://www.unn.com.ua/ (Accessed 15 Sept 2018).

№ 19 2018, стор. 24 - 27

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-10-22

Кількість переглядів: 681

Відомості про авторів

Н. В. Рощина

к. е. н., доцент, Національний технічний університет України "КПІ імені І. Сікорського"

N. Roshchina

PhD in Economics, associate professor of National technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"


Л. С. Борданова

к. е. н., Національний технічний університет України "КПІ імені І. Сікорського"

L. Bordanova

PhD in Economics of National technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"

Як цитувати статтю

Рощина Н. В., Борданова Л. С. Аналіз процесу впровадження систем виробництва сонячної енергії для приватних домогосподарств в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 19. С. 24–27. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.24

Roshchina, N. and Bordanova, L. (2018), “Analysis of the process of implementation systems of producing solar energy for private households in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 24–27. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.24

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.