EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ВІТЧИЗНЯНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО РИНКУ
Н. В. Смирнова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.33

УДК: 338.1; 338.3; 338.4

Н. В. Смирнова

СУЧАСНИЙ СТАН ВІТЧИЗНЯНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО РИНКУ

Анотація

Статтю присвячено опису поточних проблем, що виникають або можуть виникнути на вітчизняному технологічному ринку, поточний стан якого характеризується значним відставанням від провідних у технологічному плані розвитку країн. Так, від Японії ми відстали на 70, а від ЄС на 50 років. Така ситуація значною мірою пояснюється поліфакторним впливом як зовнішнього оточення, так і суто вітчизняних соціально-економічних реалій, таких як недосконалість законодавства, відсутність кваліфікованих технологічних фахівців і посередників, фінансових ресурсів для впровадження інноваційних технологій у виробництво. Банальне ж не звертання уваги на таку проблему та її причини призведе не тільки до її поглиблення, але і до значного зниження конкурентоспроможності вітчизняної продукції, що, в свою чергу, спричинить недоотримання прибутків господарюючих суб'єктів, у результаті чого вони не зможуть виділити кошти на оновлення застарілих виробничих потужностей. Тобто утворюється замкнене коло: низька якість продукції не надає можливості оновити матеріально-технічну базу, поглиблюючи загальну економічну кризу. Покращувати ж лише одну з складових факторів даної проблеми є не логічним, оскільки вони взаємозалежні і, наприклад, придбання новітньої техніки без відповідної перепідготовки фахівців не надасть бажаних результатів.

Ключові слова: технологічний ринок; виробництво; технології; фахівці; конкурентоспроможність.

Література

1. Арменский А.Е. Инновационная экономика и роль в ней интеллектуальной собственности // Инновации. — 2009. — № 11 (133). — С. 31—33.
2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
3. Закон України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" вiд 14.09.2006 № 143-V (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 45, ст. 434) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15
4. Капіца Ю.М. Нормативні акти з питань охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій // Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України. — К.: ЦІВПТ НАН України, 2008.
5. Міністерство фінансів України. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://minfin.com.ua/
6. Перерва П.Г., Коцески Д., Сакай Д., Шомоши Вереш М. Трансфер технологий. — Харьков: Апостроф, 2012.
7. Перерва П.Г. Трансфер технологий: Монография / Под науч. редакцией П.Г. Перервы и Д. Коциски // Харків: НТУ "ХПИ". — 2012.
8. Перерва П.Г., Жегус О.В. Науково-інноваційний потенціал України та сучасні проблеми його використання [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Natural/vcpi/TPtEV/2011_26/statiga/Pererva.pdf
9. Transfer of technology: UNCTAD Series on issues in international investment agreements (2001), UNITED NATIONS, New York and Geneva.

N. Smirnova

THE MODERN STATE OF THE DOMESTIC TECHNOLOGY MARKET

Summary

This article is sanctified to description of current problems, that arise up or can arise up at the home technological market current status of that is characterized considerable lag from leading in the technological plan of development countries. Yes, from Japan we fell behind on 70, and from ЄС on 50. Such situation is largely explained by multifactor influence of both external surroundings, and especially home socio-economic realities, such as imperfection of legislation, absence of skilled technological specialists and mediators, financial resources for applying of innovative technologies in industry. The banal not appeal of attention on this problem and her reasons will result not only in her deepening but also to the considerable decline of competitiveness of home products, that, in turn, will entail receiving less of profits of managing subjects, as a result of what they will not be able to provide funds on updating of out-of-date production capacities. Id est, the reserved circle appears: subzero quality of products does not give possibility to renew a material and technical base, deepening a general economic crisis. To improve only one of component factors of this problem is not logical, as they are interdependent and, for example, acquisition of the newest technique without the corresponding retraining of specialists will not give desirable results.

Keywords: technological market; production; technologies; specialists; competitiveness.

References

1. Armenskij, A.E. (2009), "Innovacionnaya ehkonomika i rol' v nej intellektual'noj sobstvennosti" [Innovation economy and the role in it of intellectual property], Innovacii, vol. 11 (133), pp. 31—33.
2. The State Statistics Service of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed August 2018).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2006), The Law of Ukraine "On state regulation of activities in the field of technology transfer", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15 (Accessed August 2018).
4. Kapica, Yu.M. (2008), "Normativni akti z pitan ohoroni intelektualnoyi vlasnosti ta transferu tehnologij" [Regulatory Acts on the Protection of Intellectual Property and Technology Transfer], Center for Intellectual Property and Technology Transfer of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
5. Ministry of Finance of Ukraine, available at: http://minfin.com.ua/ (Accessed August 2018).
6. Pererva, P.G. Koceski, D. Sakaj, D. Shomoshi Veresh, M. (2012), "Transfer tehnologij" [Technology transfer], Apostrof, Kharkiv, Ukraine.
7. Pererva, P.G. Koceski, D. (2012), "Transfer tehnologij" [Technology transfer], NTU "HPI", Kharkiv, Ukraine.
8. Pererva, P.G. Zhegus, O.V. "Naukovo-innovacijnij potencial Ukrayini ta suchasni problemi jogo vikoristannya" [Scientific and innovation potential of Ukraine and modern problems of its use], available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Natural/vcpi/TPtEV/2011_26/statiga/Pererva.pdf/ (Accessed August 2018)
9. "Transfer of technology: UNCTAD Series on issues in international investment agreements" (2001) UNITED NATIONS, New York and Geneva.

№ 19 2018, стор. 33 - 36

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-10-22

Кількість переглядів: 395

Відомості про авторів

Н. В. Смирнова

к. е. н., викладач, Криворізький коледж Національного авіаційного університету

N. Smirnova

Ph.D, teacher at Krivoy Rog College of National Aviation University

Як цитувати статтю

Смирнова Н. В. Сучасний стан вітчизняного технологічного ринку. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 19. С. 33–36. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.33

Smirnova, N. (2018), “The modern state of the domestic technology market”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 33–36. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.33

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.