EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ЛІКВІДАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
І. Я. Максименко, О. І. Філатова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.37

УДК: 657.1

І. Я. Максименко, О. І. Філатова

ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ЛІКВІДАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація

У статті розглянуто сучасні наукові уявлення до трактування економічного змісту поняття "основні засоби" в економічній літературі та нормативно-правових актах України, які регулюють їх бухгалтерський та податковий облік.
Встановлено відмінності у трактуванні поняття ліквідація основних засобів у бухгалтерському і податковому обліку.
Згідно із П(С)БО 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність". Саме він визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про необоротні активи, утримувані для продажу, та про групу активів, які підлягають вибуттю внаслідок операції продажу, і розкриття такої інформації у фінансовій звітності.
Наголошено, що cукупність норм П(С)БО 7 і П(С)БО 27 надають підставу зробити проміжний висновок: основні засоби, що підлягають продажу, можуть сформувати у групи вибуття — сукупність активів, які плануються до продажу або відчуження в інший спосіб однією операцією, та зобов'язання, котрі прямо пов'язані з такими активами, що будуть передані (погашені) унаслідок такої операції (п. 4 П(С)БО 27).
Доведено, що ліквідація основних засобів — один зі способів їх вибуття внаслідок невідповідності критеріям визнання активом, а саме через відсутність імовірності отримання в майбутньому економічних вигод.

Ключові слова: вибуття; експлуатація; ліквідація; матеріальні активи; необоротні активи; об'єкт; основні засоби; продаж.

Література

1. Закон України 16.07.1999 р. № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".
2. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 р. № 2755 VI (із змінами та доповненнями).
3. Наказ Міністерства Фінансів України 27 квітня 2000 р. № 92 "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".
4. Наказ Міністерства Фінансів України 07 листопада 2003 р. № 617 "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність".
5. Наказ Міністерства Фінансів України 30 вересня 2003 р. № 561 "Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів".
6. Максименко І.Я. Особливості визначення основних засобів у процесі управління підприємством: бухгалтерський та податковий аспекти/ І.Я. Максименко, О.П. Зоря, Є.В. Березін // Агросвіт — 2017. — № 19—20. — С. 47—50

I. Maksymenko, O. Filatova

FEATURES OF DISCLOSURE IN ACCOUNTING OPERATIONS FOR LIQUIDATION OF MAIN ACTIVITIES IN MANAGEMENT ENTERPRISE

Summary

The article deals with contemporary scientific representations to the interpretation of the economic content of the concept of "fixed assets" in the economic literature and regulatory legal acts of Ukraine that regulate their accounting and tax accounting.
The differences in the interpretation of the concept of the elimination of fixed assets in accounting and tax accounting are established.
According to P (C) BO 27 "Non-current assets held for sale and discontinued operations". It determines the methodological principles for the formation of information in the accounting of non-current assets held for sale and the group of assets that are to be sold out as a result of the sale and disclosure of such information in the financial statements.
It is emphasized that the accumulation of norms P (C) BO 7 and P (C) BO 27 gives reason to make an interim conclusion: fixed assets subject to sale can form groups of disposal — a set of assets that are planned to be sold or alienated in another way by one operation , and those liabilities that are directly related to such assets that will be transferred (repaid) as a result of such an operation (item 4 P (C) BO 27).
It is proved that the liquidation of fixed assets is one of the ways of their elimination as a result of non-compliance with the criteria for recognizing the asset, namely, the lack of probability of obtaining future economic benefits.

Keywords: disposal; exploitation; liquidation; tangible assets; non-current assets; object; fixed assets; sale.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (Accessed 14 september 2018).
2. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Tax Code of Ukraine", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/275517 (Accessed 14 september 2018).
3. Ministry of Finance of Ukraine (2003), "Regulation (standard) of accounting 7 "Property, plant and equipment", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z028800 (Accessed 14 september 2018).
4. Ministry of Finance of Ukraine (2000), "Regulation (standard) of accounting 27 "Non-current assets held for sale", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1054-03 (Accessed 14 september 2018).
5. Ministry of Finance of Ukraine (2003), "Methodological recommendations on the accounting of fixed assets", available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF03270.html (Accessed 14 september 2018).
6. Maksymenko, I.Y. Zoria, O.P. and Berezin, Ye.V. (2017), "Features of determination of main properties in business", Ahrosvit, vol.19-20, pp. 47—50.

№ 19 2018, стор. 37 - 40

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-10-22

Кількість переглядів: 480

Відомості про авторів

І. Я. Максименко

к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

I. Maksymenko

сand. sc. (econ.), assistant professor of department of "Accounting and taxation" Zaporozhye National Technical University


О. І. Філатова

магістрантка 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

O. Filatova

master, the 6th course, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Максименко І. Я., Філатова О. І. Особливості відображення в обліку операцій з ліквідації основних засобів в управлінні підприємством. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 19. С. 37–40. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.37

Maksymenko, I. and Filatova, O. (2018), “Features of disclosure in accounting operations for liquidation of main activities in management enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 37–40. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.37

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.