EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ
К. Г. Заборовець

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.62

УДК: 336.146

К. Г. Заборовець

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ

Анотація

Статтю присвячено актуальній на сьогоднішній день проблемі удосконалення методики організації виконання бюджету. Було досліджено, що перехід до казначейської системи виконання боргу — найефективніший напрям управління бюджетними активами, адже він включає: контроль бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийняття зобов'язань та проведення платежів; розрахунково-касове обслуговування розпорядників бюджетних коштів; операції з коштами державного та місцевих бюджетів; бухгалтерський облік та складання звітності при виконанні державного бюджету. Запропоновано індикатори покращення методики організації виконання бюджету. Було імплементовано тест Джохансена та методологію SVAR як методики, що підвищать ефективність організації виконання бюджету. У статті також було досліджено методику організації виконання бюджету, яка передбачає, що загальна дохідність іноземних інвестицій залежить як від отриманого інвестиційного доходу, так і від ризику країни реципієнта.

Ключові слова: методика; організація виконання бюджету; управління державним боргом; тест Джохансена; методологія SVAR.

Література

1. Борісов О.Г. Механізм аналізу показників виконання бюджету за видатками / О.Г. Борісов, А.М. Лупенко // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. — 2014. — Т. 19, Вип. 1 (1). — С. 90-93.
2. Кудряшов В.П. Ризики виконання державного бюджету та механізми їх обмеження / В. П. Кудряшов // Фінанси України. — 2016. — № 12. — С. 59—76.
3. Лукашев О.А. Теоретичні проблеми системи фінансового права: [монографія] / Лукашев О.А. — Харків: Право, 2010. — 304 с.
4. Мітрофанова Д.К. Виконання бюджету як стадія бюджетного процесу / Д.К. Мітрофанова // Фінансове право. — 2013. — № 1. — С. 30—33.
5. Набока Т.С. Проблематика оцінювання виконання бюджетних програм в Україні / Т. С. Набока // Бізнес Інформ. — 2014. — № 7. — С. 298—303.
6. Нікітан Н.О. Оцінка стану виконання державного бюджету за видатками / Н. О. Нікітан // Бізнес Інформ. — 2016. — № 11. — С. 227—235.
7. Шулюк Б. Моніторинг виконання бюджетних програм у забезпеченні прозорості фінансування соціально-культурних послуг в Україні. Галицький економічний вісник. — 2011. — № 2 (31). — С. 146—153.

K. Zaborovets

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF BUDGET EXECUTION

Summary

The article is devoted to the current problem of studying the methodology of budget execution organization. It was investigated that the transition to a treasury debt system is the most effective direction of management of budget assets, as it involves: control of budget powers for the enrollment of receipts, acceptance of commitments and payments; settlement and cash servicing of budget funds managers; operations with funds from state and local budgets; accounting and reporting when performing the state budget. The indicators of improvement of the methodology of budget execution organization are offered. The Johansen test and the SVAR methodology were considered as a methodology that would increase the effectiveness of the organization of budget execution. The article also explored the methodology for organizing the implementation of the budget, which assumes that the total return on foreign investment depends both on the received investment income and on the risk of the recipient country.

Keywords: methodology; organization of budget execution; public debt management; Johansen test; SVAR methodology.

References

1. Borisov, O. G. (2014), "The mechanism of analysis of indicators of budget execution by expenditures", Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu. Seriia: Ekonomika, T. 19, No. 1 (1), pp. 90—93.
2. Kudryashov, V.P. (2016), "Risks of the implementation of the state budget and mechanisms for their limitation", Finansy Ukrainy, No. 12, pp. 59—76.
3. Lukashev, O. A. (2010), "Theoretical problems of the financial law system: [monograph]". Kharkiv: Pravo, 304 p.
4. Mitrofanova, D. K. (2013), "Implementation of the budget as a stage of the budget process", Finansove pravo, No. 1, pp. 30—33.
5. Naboka, T. S. (2014), "Problems of evaluation of budget programs implementation in Ukraine", Biznes Inform, No. 7, pp. 298—303.
6. Nikitan, N.O. (2016), "Estimation of the state budget execution by expenditures", Business Inform, No. 11, pp. 227—235.
7. Shuluk, B. (2011), "Monitoring the implementation of budget programs in ensuring transparency of financing of social and cultural services in Ukraine", Halyts'kyj ekonomichnyj visnyk, No. 2 (31), pp. 146—153.

№ 19 2018, стор. 62 - 66

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-10-22

Кількість переглядів: 630

Відомості про авторів

К. Г. Заборовець

аспірант, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, Україна

K. Zaborovets

Postgraduate Student, University of Customs and Finance, Dnipro, Ukraine

Як цитувати статтю

Заборовець К. Г. Методика організації виконання бюджетів. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 19. С. 62–66. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.62

Zaborovets, K. (2018), “Methodological approaches to the organization of budget execution”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 62–66. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.62

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.