EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
М. А. Ажажа

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.79

УДК: 351.851

М. А. Ажажа

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті розкрито сутність і значення модернізації у вищій освіті; висвітлено основні тенденції державного регулювання процесу модернізації освітньої системи; окреслено управлінський інструментарій держави щодо модернізаційних процесів в освіті; визначено перспективи управління процесом модернізації вищої освіти України. Підкреслено необхідність розробки управлінського інструментарію держави щодо суттєвого оновлення підходів до структури й змісту освітнього процесу, усвідоленого мотивованого навчання студентів, відповідності професійних компетентностей випускнтків закладів вищої освіти з вимогами роботодавців. Констатовано, що модернізація вищої освіти є системою майбутнього інтелектуального розвитку України, майбутнього не тільки фахівця випускника вищого навчального закладу, а й держави в цілому. Вища школа повинна стати головним інститутом культури мовлення, накопичення та передачі інтелектуального потенціалу суспільства, основи людського розвитку та прогресу суспільства, гаранта духовного і культурного прогресу суспільства. Управлінські інструменти процесу модернізації вищої освіти в Україні мають бути спрямовані на вирішення основних завдань освітньої реформи.

Ключові слова: вища освіта; глобалізація; державне регулювання; державне управління; модернізація; освітня політика держави; система заходів; управлінський інструментарій.

Література

1. Андрущенко В.П. Роздуми про освіту: Статті. Нариси. Інтерв'ю / В.П. Андрущенко. — К.: Знання України, 2010. — 670 с.
2. Всемирная конференция ЮНЕСКО по высшему образованию // Вестник высшей школы. Альма матер. — 2009. — № 7. — С. 45.
3. Ильин В. Образование в контексте глобализации / В. Ильин, М. Омаров, Г. Аверьянова, В. Золотовский, Н. Купчин, К. Ромашкин // Высшее образование в России. — 2008. — № 7. — С. 120—125.
4. Ионин Л.Г. Социология в обществе знаний: от эпохи модерна к информационному обществу / Ионин Л.Г. — М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. — 431 с.
5. Кримський С.Б. Запити філософських смислів / С.Б. Кримський. — К.: Вид. ПАРАПАН, 2003. — 240 с.
6. Михальченко М.І. Політична реальність в Україні: трансформація, модернізація, революція? / М.І. Михальченко // Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї. — К., 2000. — Вип. 2. — С. 5—45.
7. Михальченко М.І. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи / М.І. Михальченко. — Дрогобич: ВФ "Відродження", 2004. — 488 с.
8. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. Освіта. — 2002. — 24 квітня — 1 травня. — № 26. — С. 2—4.
9. Обушна Н.І. Модернізація — сучасний тренд розвитку суспільства [Електронний ресурс] / Н.І. Обушна. Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2015-3/doc/1/06.pdf
10. Огієнко О.І. Тенденції та особливості глобалізації та інтернаціоналізації вищої освіти: досвід німецькомовних країн Електронний ресурс] / О.І. Огієнко — Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/3023/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%9E%D0%93%D0%86%D0%84%D0%9D%D0%9A%D0%9E9.pdf
11. Пінчук О.П. Проблема визначення мультимедіа в освіті: технологічний аспект / О.П. Пінчук // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. — К., 2007. — №46. — С. 55—58.
12. Савельєв Ю. Соціологія в пошуках сучасності [Електронний ресурс] / Ю. Савельєв. — Режим доступу: http://www.i-soc.com.ua/ukr/files/2012-ua-3-3.pdfc
13. А. Глобальні та регіональні тенденції розвитку вищої освіти в умовах побудови суспільства знань: Препринт / А. Сбруєва. — Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. — 80 с.
14. Сисоєва С.О., Кристопчук Т.Є. Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика: навчальний посібник / С.О. Сисоєва, Т.Є. Кристопчук. — Рівне: Овід, 2012. — 352 с.
15. Сисоєва С. Освітні реформи: освітологічний контекст / С. Сисоєва // Теорія і практика управління соціальними системами. — Харків: Видавничий центр НТУ "ХПІ", 2013. — С. 44—55.
16. Федотова В. Г. Типология модернизаций и способов их изучения / В. Г. Федотова // Вопросы философии. — № 4. — 2000. — С. 10-13.
17. Шайгородський Ю. Поняття "трансформація" як інструмент аналізу соціальних змін / Ю. Шайгородський // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. — 2010. — № 4. — С. 51—53.
18. Яковенко Л.І. Економічні основи модернізації вищої освіти в умовах становлення економіки знань / Л.І. Яковенко, О.В. Пащенко. — Полтава: Скайтек, 2011. — 216 с.
19. Birzea C. Reformni proces ve skolstvi transformujicich se zemi sredni a vychodni Evropy / Cezar Birzea // Reformyskolstvi ve sredni a vychodni Evrope. Prubehy a vysledky. — Praha, 1996. — S. 6—19.
20. Knight J. Updating the Definition of Internationalization // International Higher Education. — 2003. — № 33. — Р. 1—3.
21. OECD. Internationalisation and trade in Higher Education; Opportunities and Changes / OECD Publication. — Paris, 2004. — 315 p.

M. Azhazha

STATE REGULATION OF THE MODERNIZATION OF UKRAINE'S EDUCATION IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

Summary

The essence and significance of modernization in higher education revealed in the article. The main tendencies of state regulation of the process of modernization of the educational system are covered; the administrative tools of the state on modernization processes in education outlined; the prospects of managing the process of modernization of education in Ukraine are determined. The need to develop the state's administrative tools for a substantial update of the approaches to the structure and content of the educational process, the motivated training of students. The correspondence of professional competencies in higher education institutions to the requirements of employers stressed. The state and educational system authorities initiate and organize measures to improve the state regulation of the process of modernization of higher education.
Modernization of higher education is a system for creating the future intellectual development of Ukraine, a future not only of a specialist graduate of a higher educational establishment, but also of the state as a whole. Higher school should become the main institution of culture broadcasting, accumulation and transfer of intellectual potential of society, the foundation of human development and progress of society, the guarantor of the spiritual and cultural progress of society. The managerial tools of the process of modernization of higher education in Ukraine should be aimed at solving the main tasks of educational reform.

Keywords: higher education; globalization; state regulation; public administration; modernization; state educational policy; system of measures; management tools.

References

1. Andruschenko, V.P. (2010), Rozdumy pro osvitu: Statti. Narysy. Interv'iu [Reflections on education: Articles. Sketches Interview], Znannia Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
2. Al'ma mater (2009), "UNESCO World Conference on Higher Education", Vestnik vysshej shkoly, vol. 7, pp. 45.
3. Il'in, V. (2008), "Education in the context of globalization", Vysshee obrazovanie v Rossii, vol. 7, pp. 120—125.
4. Ionin, L.G. (2007), Sociologija v obshhestve znanij: ot jepohi moderna k informacionnomu obshhestvu [Sociology in the knowledge society: from the modern era to the information society], Izd. dom GU VShJe, Moscow, Russia.
5. Kryms'kyj, S.B. (2003), Zapyty filosofs'kykh smysliv [Requests for philosophical meanings], Vyd. PARAPAN, Kyiv, Ukraine.
6. Mykhal'chenko, M.I. (2000), "Political reality in Ukraine: transformation, modernization, revolution?", Suchasna ukrains'ka polityka: Polityky i politolohy pro nei, vol. 2, pp. 5—45.
7. Mykhal'chenko, M.I. (2004), Ukraina iak nova istorychna real'nist': zapasnyj hravets' Yevropy [Ukraine as a new historical reality: European back-up player], VF "Vidrodzhennia", Drohobych, Ukraine.
8. Ministry of Education and Science of Ukraine (2002), "The National Doctrine of the Development of Ukraine's Education in the 21st Century", Osvita, vol. 26, pp. 2—4.
9. Obushna, N.I. (2015), "Modernization - the modern trend of the development of society", available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2015-3/doc/1/06.pdf (Accessed 05 Sept 2018).
10. Ohiienko, O.I. (2012), "Trends and peculiarities of globalization and internationalization of higher education: the experience of German-speaking countries", available at: http://lib.iitta.gov.ua/3023/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%9E%D0%93%D0%86%D0%84%D0%9D%D0%9A%D0%9E9.pdf (Accessed 05 Sept 2018).
11. Pinchuk, O.P. (2007), "The problem of the definition of multimedia in education: the technological aspect", Novi tekhnolohii navchannia: nauk.-metod. zb., vol. 46, pp. 55—58.
12. Savel'iev, Yu. (2012), "Sociology in search of the present", available at: http://www.i-soc.com.ua/ukr/files/2012-ua-3-3.pdfc (Accessed 05 Sept 2018).
13. Sbruieva, A. (2008), Hlobal'ni ta rehional'ni tendentsii rozvytku vyschoi osvity v umovakh pobudovy suspil'stva znan' [Global and regional trends in the development of higher education in the context of building a knowledge society], SumDPU im. A. S. Makarenka, Sumy, Ukraine.
14. Sysoieva, S.O. and Krystopchuk, T.Ye. (2012), Osvitni systemy krain Yevropejs'koho Soiuzu: zahal'na kharakterystyka [Educational systems of the countries of the European Union: general characteristics], Ovid, Rivne, Ukraine.
15. Sysoieva, S.O. (2013), "Educational Reforms: Educational Context", Teoriia i praktyka upravlinnia sotsial'nymy systemamy [The theory and practice of social systems management], Vydavnychyj tsentr NTU "KhPI", Kharkiv, Ukraine, pp. 44—55.
16. Fedotova, V.G. (2000), "Typology of upgrades and ways to study them", Voprosy filosofii, vol. 4, pp. 10—13.
17. Shajhorods'kyj, Yu. (2010), "The concept of "transformation" as a tool for analyzing social change", Osvita rehionu: politolohiia, psykholohiia, komunikatsii, vol. 4, pp. 51—53.
18. Yakovenko, L.I. (2011), Ekonomichni osnovy modernizatsii vyschoi osvity v umovakh stanovlennia ekonomiky znan' [Economic fundamentals of modernization of higher education in the conditions of formation of knowledge economy], Skajtek, Poltava, Ukraine.
19. Birzea, C. (1996), "The reform process in academies transforming the countries of Central and Eastern Europe", Reformyskolstvi ve sredni a vychodni Evrope. Prubehy a vysledky, pp. 6—19.
20. Knight, J. (2003), "Updating the Definition of Internationalization", International Higher Education, vol. 33, pp. 1—3.
21. OECD (2004), Internationalisation and trade in Higher Education; Opportunities and Changes, OECD Publication. Paris, France.

№ 19 2018, стор. 79 - 83

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-10-22

Кількість переглядів: 643

Відомості про авторів

М. А. Ажажа

к. н. з держ. упр., доцент, заступник завідуючого кафедри менеджменту організацій та управління проектами, Запорізька державна інженерна академія

M. Azhazha

Candidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor Deputy Head of the Department of Management of Organizations and project management Zaporizhzhya State Engineering Academy

Як цитувати статтю

Ажажа М. А. Державне регулювання процесу модернізації вищої освіти України в умовах глобалізації. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 19. С. 79–83. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.79

Azhazha, M. (2018), “State regulation of the modernization of Ukraine's education in the context of globalization”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 79–83. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.79

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.