EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ З ІНОЗЕМНОЮ РЕЄСТРАЦІЄЮ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ
О. В. Комаров

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.84

УДК: 351.713:342.951

О. В. Комаров

ПРОБЛЕМА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ З ІНОЗЕМНОЮ РЕЄСТРАЦІЄЮ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

Анотація

Різні схеми ухилення від оподаткування митними платежами при ввезенні транспортних засобів з іноземною реєстрацією успішно функціонують вже кілька років поспіль. Тривалий час держава однак продовжувала закривати очі на існування цієї складної системної проблеми. Як наслідок, кількість таких транспортних засобів, що перебувають на території України з порушенням митних правил, наразі досягла критичної маси.
За результатами дослідження визначено, що підходи і принципи митно-тарифного і нетарифного регулювання мають бути суттєво переглянуті та лібералізовані. Ці заходи мають супроводжуватись інституційними трансформаціями на основі комплексних системних і своєчасних рішень, спрямованих на збалансування регуляторної, правоохоронної та фіскальної функцій держави в галузі митної справи.

Ключові слова: транспортні засоби особистого користування; транспортні засоби з іноземною реєстрацією; ввезення транспортних засобів громадянами; легкові автомобілі; "євробляхи".

Література

1. Автомобілі з іноземною реєстрацією, які ввозяться в Україну, мають бути вивезені у встановлені законодавством строки [Електронний ресурс] // Державна фіскальна служба України. — Режим доступу: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/305710.html
2. ДФС забезпечує здійснення націленого контролю ризикових зовнішньоекономічних операцій [Електронний ресурс] // Державна фіскальна служба України. — Режим доступу: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/327096.html
3. Звіт про результати аудиту ефективності виконання органами Державної фіскальної служби України повноважень у сфері державної митної справи та боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства: рішення Рахункової палати України від 30 травня 2017 р. № 12-3. — Київ: РПУ. — 2017. — 67 с.
4. З порушенням терміну на території України знаходиться 57,9 тис авто з іноземною реєстрацію, ввезених у 2018 році в режимі "транзит" [Електронний ресурс] // Державна фіскальна служба України. — Режим доступу: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/343488.html
5. Понад 246,4 тис. автомобілів з іноземною реєстрацію знаходяться на території України незаконно [Електронний ресурс] // Державна фіскальна служба України. — Режим доступу: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/325532.amp.html
6. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2011. — №№ 13—17. — Ст. 112.
7. Пояснювальна записка до проекту Закону України від 15.06.2018 № 8488 "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України" від 15.06.2018.
8. Пояснювальна записка до проекту Закону України від 27.06.2018 № 8487-1 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку ринку транспортних засобів" від 27.06.2018.
9. Про графіки зниження ввізних мит України: лист Державної фіскальної служби України від 06.01.2016 № 21/99-99-25-02-02-18 [xls-файл, частина 2].
10. Тимчасовий ввіз автомобілів з іноземною реєстрацією: огляд пропонованих законодавчих ініціатив / Парламентська експертна група // Законотворчість i виконання Угоди про асоціацію Україна — ЄС. — 2017. — Огляд № 3. — С. 1—6.
11. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — №№ 40—44. — Ст. 356.
12. Южаніна Н.П. Проблеми й особливості реєстрації та митного оформлення автомобілів на єврономерах / Н.П. Южаніна, З.О. Луцишин // Актуальні проблеми митного контролю та митного оформлення транспортних засобів при переміщенні через митний кордон України: збірник тез науково-практичної інтернет-конференції; упоряд. Прус Л.Р., Попель С.А. — Хмельницький: Науково-дослідний центр митної справи, 2018. — С. 96—101.

O. Komarov

FOREIGN REGISTERED VEHICLES IN UKRAINE: PROBLEM AND CAUSES

Summary

Various schemes of illegal temporary import and transit moving of means of transport for private use across the customs border successfully operate in Ukraine for last several years in a row. For a long time, the government and parliament did not seem to notice this complex systemic problem. As a result, the number of such illegal vehicles with foreign number plates are in the customs territory of Ukraine has become critical.
As a result of the research, concluded that current approaches and principles of tariff and non-tariff regulation should be substantially revised and liberalized. These measures should be accompanied by institutional transformations in Ukraine based on strategic comprehensive and timely solutions aimed to achieve a proper balance between regulatory, law enforcement and fiscal functions and priorities in the field of Customs.

Keywords: means of transport for private use; customs control of vehicles; automobiles with foreign number plates; temporary import and transit; illegal moving across the customs border.

References

1. State Fiscal Service of Ukraine (2017), "Automobiles with a foreign registration imported into Ukraine, must be exported in accordance with the established legislative terms", available at: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/305710.html (Accessed 20 Sept 2018).
2. State Fiscal Service of Ukraine (2018), "SFS provides risk-targeting", available at: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/327096.html (Accessed 20 Sept 2018).
3. Accounting Chamber of Ukraine (2017), "Report on the results of the audit of the State Financial Service of Ukraine in the field of Customs and fighting against customs violations", available at: http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/16751942 (Accessed 20 Sept 2018).
4. State Fiscal Service of Ukraine (2018), "With violation of the term of "transit" on the territory of Ukraine there are 57,9 thousand automobiles with a foreign registration, imported in 2018", available at: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/343488.html (Accessed 20 Sept 2018).
5. State Fiscal Service of Ukraine (2018), "More than 246.4 thousand automobiles with foreign registration are in Ukraine illegally", available at: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/325532.amp.html (Accessed 20 Sept 2018).
6. Verkhovna Rada of Ukraine (2011), "Tax Code of Ukraine", Official Journal, vol. 13, 13—14, 15—16, 17.
7. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), "Explanatory note to the Project of Law of Ukraine "On Amendments to the Customs Code of Ukraine and certain legislative acts of Ukraine concerning the importation of means of transport into the Customs Territory of Ukraine", available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=64236&pf35401=460961 (Accessed 20 Sept 2018).
8. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), "Explanatory note to the Project of Law of Ukraine "On Amendments to the Tax Code of Ukraine and certain legislative acts of Ukraine on stimulating the development of the automobiles market", available at: (Accessed 20 Sept 2018).
9. State Fiscal Service of Ukraine (2016), "On the schedule of reduction of import duties of Ukraine", available at: .https://qdpro.com.ua/export/document/60012 (Accessed 20 Sept 2018).
10. Parliamentary expert group (2017), "Temporary import of automobiles with foreign registration: review of proposed legislative initiatives",Legislation and implementation of the Association Agreement Ukraine-EU, available at: http://osf.org.ua/data/blog_dwnl/GB_brief3.pdf (Accessed 20 Sept 2018).
11. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), "Civil Code of Ukraine", Official Journal, vol. 40—44.
12. Yuzhanina, N. and Lutsyshyn, Z. (2018), "Problems and peculiarities of registration of automobiles with foreign number plates", Aktual'ni problemy mytnoho kontroliu ta mytnoho oformlennia transportnykh zasobiv pry peremischenni cherez mytnyj kordon Ukrainy: zbirnyk tez naukovo-praktychnoi internet-konferentsii [Actual problems of customs control and customs clearance of vehicles moving across the customs border of Ukraine: Proceedings of the Scientific Internet-Conference], Research Center for Customs Affairs, Khmelnitskyi, Ukraine, 28 May — 11 June, pp. 96—101.

№ 19 2018, стор. 84 - 88

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-10-22

Кількість переглядів: 510

Відомості про авторів

О. В. Комаров

к. н. держ. упр., Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

O. Komarov

PhD in Public Administration, University of Customs and Finance, Dnipro

Як цитувати статтю

Комаров О. В. Проблема транспортних засобів з іноземною реєстрацією в Україні: причини та наслідки. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 19. С. 84–88. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.84

Komarov, O. (2018), “Foreign registered vehicles in Ukraine: problem and causes”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 84–88. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.84

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.