EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БАЗИСНІ КОМПОНЕНТИ ВПЛИВУ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ДЕРЖАВИ
Муц Луай Файсал

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.89

УДК: 351.82

Муц Луай Файсал

БАЗИСНІ КОМПОНЕНТИ ВПЛИВУ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ДЕРЖАВИ

Анотація

Підкреслено проблематику соціально-економічного розвитку держави, що формується внаслідок нарощування людського капіталу, в результаті чого соціально-економічний захист населення та визначення рівня міграційних потоків у сучасних умовах є запорукою національної безпеки та розвитку національної економіки та суспільства в цілому. Зазначена наукова діяльність вчених, що займалися у своїх дослідженнях узгодженням соціально-економічним розвитком держави в питаннях міграційної політики. Звернуто увагу на глобалізацію економічних відносин, яка набуває важливого значення при формуванні ринку праці, зокрема у процесі пошуку роботи за кордоном громадянами України. Висвітлено неоднозначну ситуацію відносно груп ризику молодих людей, що отримали освіту та неможуть влаштуватися за фахом та виїзд громадян, що мають тривалий стаж роботи за фахом і безцінний досвід, але не є затребуваними на батьківщині. Запропоновано модель системи елементів, що визначає ланцюг соціально-економічного розвитку держави. Підведено підсумки щодо міграційних процесів трудових ресурсів України до країн ЄС та дієвості міграційної політики України.

Ключові слова: соціальна-економічна трансформація; соціо-демографічне середовище; трудові ресурси; європейська інтеграція.

Література

1. Гришова І.Ю. Сучасне формування системи управління персоналом як конкурентоздатність національної економіки / І.Ю. Гришова // Економічний форум. — 2016. — № 1. — С. 340—347.
2. Гришова И.Ю. Социально-экономическое развитие предприятий в контексте решения экономических конфликтов / И.Ю. Гришова, Л.Е. Лебедь //Актуальные проблемы экономики и управления. — 2015. — № 2. — С. 33—37.
3. Гришова І.Ю. Соціальна відповідальність бізнесу як чинник соціальноекономічного розвитку / І.Ю. Гришова, М.Ю. Щербата, В.В. Гришов// Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал / Черніг. нац. технол. унт. — Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. — № 3 (3). — C.17—28.
4. Красноруцький О.О. Методичний підхід до оцінки ступеня реалізації економічних інтересів суб'єктів ринку сільськогосподарської продукції / О.О. Красноруцький // Вісник СНАУ. Сер. "Економіка і менеджмент". — № 6/1 (41). — 2010. — С. 52—60.
5. Massey, Douglass S., Arango, J., Hugo, G., Kouaci, A., Pellegrino, A., Taylor, J.E. 1993. "Theories of international migration: a review and appraisal," Population and Development Review 19 (3): 431—466.
6. Вплив трудової міграції на розвиток підприємництва в Україні [Електронний ресурс]. — 2008. — Режим доступу до ресурсу: http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2008/18_1/18_1_Majowec.pdf
7. Величко К.Ю. Міграційні процеси в Україні: сучасні тенденції та соціально-економічні наслідки / К.Ю. Величко, Л.Л. Носач, О.І. Печенка // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. — 2017. — Вип. 2 (26). — C. 232—246.
8. Шиманська К.В. Тенденції міжнародної міграції людських ресурсів в умовах геоекономічних трансформацій [Електронний ресурс] / К.В. Шиманська. — 2017. — Режим доступу до ресурсу: http://oaji.net/articles/2017/728-1502704970.pdf

Мuts Luai Faisal

BASIC COMPONENTS OF THE IMPACT OF MIGRATION POLICY ON SOCIO-ECONOMIC STATUS OF THE STATE

Summary

The issue of social and economic development of the state, which is formed as a result of the increase of human capital, is underlined, as a result of which the socio-economic protection of the population and determination of the level of migration flows in modern conditions is a guarantee of national security and development of the national economy and society as a whole. The scientific activity of scientists who were engaged in their researches in concordance with the socio-economic development of the state in matters of migration policy was pointed out. The attention was paid to the globalization of economic relations, which became important in the formation of the labor market, in particular, in the process of finding work abroad by citizens of Ukraine. The ambiguous situation with respect to the risk groups of elderly people who have received education and cannot get a specialty and departure of citizens who have a long experience of work in a specialty and invaluable experience, but are not in demand in their homeland are highlighted. The model of the system of elements that defines a chain of socio-economic development of the state is proposed. The results of the migration processes of Ukraine's labor resources to the EU countries and the effectiveness of the migration policy of Ukraine are presented.

Keywords: socio-economic transformation; socio-demographic environment; labor resources; European integration.

References

1. Hryshova, I.Yu. (2016), "Contemporary formation of the personnel management system as the competitiveness of the national economy", Ekonomichnyj forum, vol. 1, pp. 340—347.
2. Hryshova, Y.Yu. and Lebed', L.E. (2015), "Socio-economic development of enterprises in the context of solving economic conflicts", Aktual'nye problemy ekonomyky y upravlenyia, vol. 2, pp. 33—37.
3. Hryshova, I.Yu. Scherbata, M.Yu. and Hryshov, V.V. (2015), "Social responsibility of business as a factor of socioeconomic development", Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 3 (3), pp. 17—28.
4. Krasnoruts'kyj, O.O. (2010), "Methodological approach to the assessment of the degree of realization of economic interests of agricultural product market subjects", Visnyk SNAU. Ser. "Ekonomika i menedzhment", vol. 6/1 (41), pp. 52—60.
5. Massey, D.S. Arango, J. Hugo, G. Kouaci, A. Pellegrino, A. and Taylor, J.E. (1993), "Theories of international migration: a review and appraisal", Population and Development Review, vol. 19 (3), pp. 431—466.
6. Majovets', Ye.J. and Kozak, L.V. (2008), "The Impact of Labor Migration on the Development of Entrepreneurship in Ukraine", available at: http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2008/18_1/18_1_Majowec.pdf (Accessed 15 Sept 2018).
7. Velychko, K. Yu. Nosach, L.L. and Pechenka, O.I. (2017), "Migration processes in Ukraine: current trends and socio-economic implications", Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh, vol. 2 (26), pp. 232—246.
8. Shymans'ka, K.V. (2017), "Trends in International Migration of Human Resources in the Conditions of Geo-Economic Transformations", available at: http://oaji.net/articles/2017/728-1502704970.pdf (Accessed 15 Sept 2018).

№ 19 2018, стор. 89 - 93

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-10-22

Кількість переглядів: 599

Відомості про авторів

Муц Луай Файсал

к. с. н., директор Центру освітніх послуг для іноземних громадян, Запорізька державна інженерна академія

Мuts Luai Faisal

Candidate of Sociological Sciences, Director of the Center for Educational Services for Foreign Citizens, Zaporizhzhya State Engineering Academy

Як цитувати статтю

Файсал Муц Луай Базисні компоненти впливу міграційної політики на соціально-економічний стан держави. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 19. С. 89–93. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.89

Faisal, Мuts Luai (2018), “Basic components of the impact of migration policy on socio-economic status of the state”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 89–93. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.89

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.