EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ
Л. М. Акімова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.94

УДК: 338.2:351.863

Л. М. Акімова

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглянуто підходи щодо визначення поняття "економічна безпека". Визначено та охарактеризовано системи та моделі забезпечення національної безпеки, які застосовуються провідними країнами світу. Визначено, що саме ЄС диктує важливість європейської інтеграції з метою досягнення високого рівня конкурентоспроможності в умовах глобалізації. Виявлено, що кожна з країн світу по-своєму здійснює процес державного регулювання у сфері економічної безпеки країни. Визначено особливості окремих країн світу в процесі забезпечення економічної безпеки. Виявлено основні напрями, на які спрямовані методи державного регулювання в провідних країнах світу. Охарактеризовано основні загрози, які здійснюють негативний плив на економічну безпеку України. Запропоновано шляхи подолання загроз, які впливають на економічну безпеку держави з врахуванням законодавчого аспекту.

Ключові слова: державне управління; економічна безпека; американська модель; японська модель; китайська модель; валютний контроль; національна валюта; механізми державного управління.

Література

1. Akimova L. M. Role and place of economic security in the system of state regulation providing for national security of Ukraine / L. M. Akimova // Public management: collection. — № 2 (12) — February. — 2018. — Kyiv: ДП "Видавничий дім "Персонал", 2018. — pp. 15—27.
2. Акімова Л. Державне регулювання фінансово-економічної безпеки суб'єктів господарювання /Л. Акімова, А. Лисачок // ДП "Видавничий дім "Персонал" № 5 (10). — 2017. — С. 16—28.
3. Акімова Л.М. Теоретичні основи державного управління розвитком національної безпеки / Л.М. Акімова // Державне управління: удосконалення та розвиток: електронне наукове фахове видання. — 2015. — № 5. — Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/—op= 1&z=1210
4. Акімова Л. М. Етапи становлення економічної безпеки держави: зарубіжний та вітчизняний досвід / Л.М. Акімова // Державне управління: удосконалення та розвиток: електронне наукове фахове видання. — 2016. — № 8. — Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/—op=1&z=1246
5. Акімова Л.М. Сутнісна характеристика основних загроз в економічній безпеці держави / Л.М. Акімова // Державне управління: удосконалення та розвиток: електронне наукове фахове видання. — 2016. — № 10. — Режим доступу: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.
6. Akimova L. M. State regulation of the financial services market in Ukraine / L.M. Akimova, A. V. Lysachok // Public management: collection. — № 1 (11) — January 2018. — Kyiv: ДП "Видавничий дім "Персонал", 2018. — Р. 29—45.
7. Бухвальд Э. Макроаспекты экономической безопасности: факторы, критерии и показатели // Вопросы экономики / Э. Бухвальд, Н. Словацкая, С. Лазаренко // — 1994. — № 12. — С. 25—44.
8. Єдинак В.Ю. Світовий досвід розв'язання проблеми забезпечення економічної безпеки / В.Ю. Єдинак // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. — 2009. — № 3. — С. 51—54.
9. Єрмошенко М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення: [підручник] / М.М. Єрмошенко. — К.: КНТЕУ, 2001. — 309 с.
10. Кухарська Н.О. Загрози національній економічній безпеці України на сучасному етапі / Н.О. Кухарська // Бізнес-інформ. — 2017. — № 4. — С. 8—13.
11. Пирожков С.І. Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України / С.І. Пирожкова. — К.: НІПМБ, 2003. — 42 с.
12. Притула Н. В. Досвід забезпечення економічної безпеки в зарубіжних країнах / Н. В. Притула // Економіка та управління національним господарством: стан, тенденції та перспективи: Тези доп. I Міжн. наук.-практ. конф. — Одеса: Пальміра, 2014. — С. 41—44.
13. Рєзнік О.М. Порівняльний аналіз сутності економічної безпеки України та країн Європейського Союзу / О.М. Рєзнік // Форум права. — 2015. — № 4. — С. 232—236.

L. Akimova

IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL EXPERIENCE OF STATE MANAGEMENT OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE IN UKRAINE

Summary

The article considers approaches to the definition of the concept of "economic security". The systems and models for ensuring national security used by the leading countries of the world are defined and characterized. It is determined that it is the EU that dictates the importance of European integration in order to achieve a high level of competitiveness in the context of globalization. It was revealed that each of the countries of the world in its own way carries out the process of state regulation in the sphere of economic security of the country. The peculiarities of individual countries of the world are determined in the process of ensuring economic security. The main directions, which are aimed at the methods of state regulation in the leading countries of the world, are revealed. The main threats, which have a negative impact on the economic security of Ukraine, are characterized. The ways of overcoming the threats affecting the economic security of the state with consideration of the legislative aspect are suggested.

Keywords: public administration;economical bake; American model; Japanese model; Chinese model; currency control; national currency; mechanisms of public administration.

References

1. Akimova, L.M. (2018), "Role and place of economic security in the system of state regulation providing for national security of Ukraine", Public management: collection, vol.12, рр.15—27.
2. Akimova, L.M. (2017), "State regulation of financial and economic safety of subjects of economic activity", DP Publishing House Personnel, vol. 5, рр.16—28.
3. Akimova, L.M. (2015), "Theoretical Foundations of Public Administration for the Development of National Security", Public administration: improvement and development: an electronic scientific specialized publication, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/—op=1&z=1210 (Accessed 2 July 2018).
4. Akimova, L.M. (2016), "Stages of formation of economic security of the state: foreign and domestic experience", Public administration: improvement and development: an electronic scientific specialized publication, [Online], vol. 8, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/—op=1&z=1246 (Accessed 5 July 2018).
5. Akimova, L.M. (2016), "Essential characteristics of the main threats to the economic security of the state", Public administration: improvement and development: an electronic scientific specialized publication, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/—op=1&z=1247 (Accessed 10 July 2018).
6. Akimova, L.M. and Lysachok, A.V. (2018), "State regulation of the financial services market in Ukraine", Public management: collection, vol.1(11), рр. 29—45.
7. Buchwald, E. Slovackaya, N. Lazarenko, S. (1994), "Macro aspects of economic security: factors, criteria and indicators", Pytannia ekonomiky, vol. 12, pp. 25—44.
8. Yedinak, V.Yu. (2009), "World experience in solving the problem of ensuring economic security", Derzhava ta rehiony, vol. 3, рр. 51—54.
9. Yermoshenko, M.M. (2001), Finansova bezpeka derzhavy: natsionalni interesy, realni zahrozy, stratehiia zabezpechennia [Financial security of the state: national interests, real threats, strategy of providing], KNTEU, Kyiv, Ukraine.
10. Kuharskaya, N.O. (2017), "Threats to national economic security of Ukraine at the present stage", Biznes-inform, vol. 4, рр. 8—13.
11. Pyrozhkov, S.I. (2003), Metodychni rekomendatsii schodo otsinky rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Methodical recommendations for assessing the level of economic security in Ukraine], NIPMB, Kyiv, Ukraine.
12. Pritula, N.V. (2014), "Experience in providing economic security in foreign countries", Zbirka dopovidej na Mizhnarodnij ekonomichnij konferentsii [Conference Proceedings of the International Economic Conference], Ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom: stan, tendentsii ta perspektyvy [Economy and management of national economy: state, trends and prospects], Odessa, Ukraine, pp. 41—44.
13. Reznik, O. M. (2015), "Comparative analysis of the essence of economic security of Ukraine and the countries of the European Union", Forum prava, vol. 4, рр. 232—236.

№ 19 2018, стор. 94 - 98

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-10-22

Кількість переглядів: 539

Відомості про авторів

Л. М. Акімова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і природокористування, Національний університет водного господарства та природокористування

L. Akimova

PhD in Economics, assistant professor, assistant professor of the Department of Finance and Environmental Sciences, National University of Water and Environmental Engineering

Як цитувати статтю

Акімова Л. М. Імплементація міжнародного досвіду державного управління забезпеченням економічної безпеки держави в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 19. С. 94–98. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.94

Akimova, L. (2018), “Implementation of international experience of state management of ensuring the economic security of the state in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 94–98. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.94

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.