EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СПЕЦИФІКА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ
О. П. Євсюков

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.106

УДК: 351:316.332

О. П. Євсюков

СПЕЦИФІКА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті окреслено складові системи державного забезпечення соціально-економічної безпеки. Зазначено, що система забезпечення соціально-економічної безпеки містить у собі сукупність суб'єктів соціально-економічної безпеки, систему мір і діяльність щодо їх реалізації з метою захисту життєво важливих соціально-економічних інтересів особистості, суспільства й держави від зовнішніх і внутрішніх погроз. Проаналізовано стратегію державного регулювання соціально-економічної безпеки. Відмічено, що стратегія забезпечення соціально-економічної безпеки України може включати характеристику умов, факторів, найважливіших параметрів і граничних показників, досягнення яких забезпечить можливості для функціонування всієї системи забезпечення життєво важливих соціально-економічних інтересів. Розроблено методологічний підхід до формування системи державного забезпечення соціально-економічної безпеки, який містить низку ключових елементів системи забезпечення соціально-економічної безпеки.

Ключові слова: система; соціально-економічна безпека; методологічний підхід; стратегія.

Література

1. Воронкова В.Г. Соціально-орієнтоване державне управління: монографія / В.Г. Воронкова, О.О. Фурсін, Н.В. Сапа; під ред. В.Г. Воронкової. — Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2011. — 256 с.
2. Воротін В.Є. Державне управління регіональним розвитком України: монографія / В.Є. Воротін, Я.А. Жаліл; за заг. ред. В. Є. Воротіна. — К.: Вид-во НІСД, 2010. — 288 с.
3. Куценко В.І. Соціальна безпека в контексті сталого розвитку / В.І. Куценко, В.П. Удовиченко. — Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2011. — 656 с.
4. Лаврентьєв М.М. Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів України / М.М. Лаврентьєв // Продуктивні сили і регіональна економіка. — 2008. — Ч. 1. — С. 28—33.

O. Yevsyukov

THE SPECIFICS OF STATE REGULATION OF THE SOCIAL AND ECONOMIC SECURITY IN UKRAINE

Summary

The components of the system of state ensuring of the social and economic security are designated in the article. It is noted that the system of social and economic security includes a set of subjects of the social and economic security, and also the system of measures and activities for their realization for the purpose of protection of the vital social and economic interests of the personality, society and the state against external and internal threats. The strategy of state regulation of the social and economic security is analysed. It is noted that the strategy of ensuring of the social and economic security of Ukraine can include the characteristic of conditions, factors, important parameters and limit indicators which achievement will provide opportunities for functioning of all system of ensuring of the vital social and economic interests. The methodological approach to formation of the system of state ensuring of the social and economic security which contains a number of key elements is developed.

Keywords: system; social and economic security; methodological approach; strategy.

References

1. Voronkova, V. H. (2011), Sotsial'no-oriyentovane derzhavne upravlinnya [Socially oriented public administration], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
2. Vorotin, V. Ye. (2010), Derzhavne upravlinnya rehional'nym rozvytkom Ukrayiny [State regulation by regional development of Ukraine], NISD, Kyiv, Ukraine.
3. Kucenko, V. I. (2011), Social`na bezpeka v konteksti stalogo rozvy`tku [Social security in the context of sustainable development], Vy`davecz` Lozovy`j, Chernigiv, Ukraine.
4. Lavrent'yev, M. M. (2008), "State regulation of social and economic development of regions", Productive forces and regional economy, vol.1, pp. 28—33.

№ 19 2018, стор. 106 - 108

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-10-22

Кількість переглядів: 396

Відомості про авторів

О. П. Євсюков

к. псих. н., докторант Навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

O. Yevsyukov

PhD in psychology, doctoral candidate of the Educational-scientific-production Centre, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

Як цитувати статтю

Євсюков О. П. Специфіка державного регулювання соціально-економічної безпеки в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 19. С. 106–108. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.106

Yevsyukov, O. (2018), “The specifics of state regulation of the social and economic security in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 106–108. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.106

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.