EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГЕНЕЗИС НАУКОВОГО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В СВІТІ ТА УКРАЇНІ
М. І. Зінчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.117

УДК: 35-001.4(4/9:477)

М. І. Зінчук

ГЕНЕЗИС НАУКОВОГО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В СВІТІ ТА УКРАЇНІ

Анотація

Статтю присвячено розгляду генезису поняття публічного адміністрування у світі загалом та Україні зокрема. Дійдено висновку, що ідеологією нового публічного врядування в Україні має бути цілісна сукупність моральних, соціальних, економічних та культурницьких ідей, спрямованих на утвердження національної держави через особисту свідомість людини. Становлення поняття "публічного управління" пов'язано із наявністю процесу, котрий можна назвати роздержавленням управління і який полягає у передачі частині функцій держави органам місцевого самоврядування, приватному сектору та неурядовим організаціям. Таким чином виконання управлінських функцій у публічній сфері (сфері суспільних інтересів) здійснюють не лише органи державної влади, а й інституції місцевого самоврядування, громадські організації і навіть фізичні та юридичні особи у ситуаціях, коли їх діяльність торкається суспільних справ.

Ключові слова: публічне врядування; державне управління; держава; "належне врядування"; поняття публічного управління.

Література

1. Амосов О.Ю. Моделі публічного адміністрування (архетипова парадигма) / О.Ю. Амосов, Н.Л. Гавкалова // Публічне управління: теорія та практика: збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління. — Х.: Вид-во "ДокНаукДержУпр". — Спеціальний випуск. — Червень, 2013. — С. 6—13.
2. Афонін Е. Суспільні умови становлення політико-управлінської еліти України [Текст] / Е. Афонін, О. Крюков // Актуальні теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми державного управління: наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 28 травня 2004 р.: тези доп. — К.: Вид-во НАДУ, 2004. — С. 212—214.
3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі [Електронний ресурс]: (підсумки 10-ї Міжнар. конф. "Крим-2003") / Л.Й. Костенко, А.О. Чекмарьов, А.Г. Бровкін // Бібліотечний вісн. — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm
4. Власюк О.С. Державне управління: плани і проекти економічного розвитку [Текст]: [монографія] / О.С. Власюк, Т.В. Дерюгіна, І.В. Запатріна. — К.: ВІП, 2006. — 624 с.
5. Гурне Б. Державне управління [Текст]: наукові, правові, кадрові та організаційні засади / Бернар Гурне; з фр. переклав Віктор Шовкун. — К.: Основи, 2005. — 167 с.
6. Державне управління в Україні: навч. посіб. / За заг. ред. В.Б. Авер'янова. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 1999. — 272 с.
7. Державне управління і менеджмент [Текст]: [навч. посіб. у табл. і схемах] / Г.С. Одінцова, Г. І. Мостовий, О.Ю. Амосов та ін.; за заг. ред. Г.С. Одінцової. — Х.: Вид-во ХарРІ УАДУ, 2002. — 492 с.
8. Державне управління: навч. посіб. [Текст] / [А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, Л.Ю. Гордієнко та ін.]; Голов. упр. держ. служби України. — К.: Знання-Прес, 2003. — 344 с.
9. Козак В.І. Публічне управління в системі координат української державності / В.І. Козак // Ефективність державного управління. — 2015. — Вип. 44. — С. 64—70.
10. Лаврук M.M. Гуцули Українських Карпат (етнографічне дослідження): монографія / М.М. Лаврук. — Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. — 198 с.
11. Лі Жуйтін. Концепція нового державного управління американських учених Т. Геблера та Д. Озборна: автореф. дис... канд. наук з держ. упр: 25.00.01 / Лі Жуйтін // Національна академія державного управління при Президентові України. — К., 2016. — 20 с.
12. Медведєв І.А. Державне управління регіональним комплексом неперервної професійної освіти (на прикладі Сумської області) [Рукопис]: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" / І.А. Медведєв. — Х., 2004. — 22 с.
13. Оболенський О.Ю. Державне управління: навч. посіб. / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна, Л. Ю. Гордієнко / за ред. А.Ф. Мельник. — К.: Знання-Прес, 2003. — 343 с.
14. Про боротьбу з корупцією [Електронний ресурс]: Закон України від 5 жовтня 1995 р. № 356/95-ВР. — Офіційний сайт Варховної Ради України. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cqi-bin//laws/main.cqi
15. Публічне адміністрування в Україні: навч. посіб. / В.Б. Дзюндзюк, Н.М. Мельтюхова, Н.В. Фоміцька; за заг. ред. В.В. Корженка, Н.М. Мельтюхової. — Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2011. — 306 c.
16. Райт Г. Державне управління / Г. Райт; пер. з англ. — К.: Основи, 1994. — 192 с.
17. Філіпова Н.В. Зміна співвідношення понять "державне управління", "публічне адміністрування", "публічне управління" в системі суспільно-політичної трансформації [Електронний ресурс] / Н.В. Філіпова. // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2015. — № 6. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2015_6_5
18. Чернов С.І. Текст лекцій з дисципліни "Публічне адміністрування" (для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 7.03060101, 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)") / С.І. Чернов; С.О. Гайдученко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Х.: ХНУМГ, 2014. — 98 с.
19. Ястремська О.М. Публічне адміністрування: навчальний посібник / О. Ястремська, Л. Мажник. — Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця. — 2015. — 131 с.
20. Bouckaert, G. Modernizing the Rechtsstaat: Paradoxes of the Management Agenda. (2002), Berlin: Duncker & Humblot.
21. Fox W., Schwella E., Wissink H. Public Management. (2004), Sun Press, pp. 4—6.
22. Johns M. et al. Public Management Reforms in Central and Eastern Europe (2008), NISPAcee Press, pp. 287—291.
23. NISPAcee. Public Management Reforms in Central and Eastern Europe (2008), NISPAcee Press, pp. 245—257; 287—291
24. Public Administration Review, Vol. 56, No. 3 (May — Jun., 1996), pp. 247—255.
25. Pollitt C, Bouckaert G. Public Management Reform: A Comparative Analysis. (2004), Oxford: University Press, pp. 12—13; 24—38; 65—103.

M. Zinchuk

GENESIS OF SCIENTIFIC UNDERSTANDING OF THE CONCEPT OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE WORLD AND IN UKRAINE

Summary

The article is devoted to the consideration of the genesis of the concept of public administration in the world and separately in Ukraine. It was concluded that the ideology of the new public governance in Ukraine should be an integral set of moral, social, economic and cultural ideas aimed at the establishment of a national state through the personal consciousness of man.
The formation of the concept of "public administration" is connected with existence of a process that may be called the denationalization of management, meaning transferring part of the state's functions to local governments, the private sector and non-governmental organizations. Thus, the execution of managerial functions in the public realm (the sphere of public interests) is carried out not only by state authorities, but also by local government institutions, public organizations and even individuals and legal entities when their activities affect public affairs.

Keywords: public administration; state; competent governance; the concept of public administration.

References

1. Amosov, O. Yu. (2013), "Public administration models", Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka: zbirnyk naukovykh prats Asotsiatsii doktoriv nauk z derzhavnoho upravlinnia. — Kh.: Vyd-vo "DokNaukDerzhUpr". — Spetsialnyi vypusk. — Cherven, 2013. — S. 6—13.
2. Afonin, E. and Kriukov, O. (2004), "Socially relevant developments of the political and management elite of Ukraine", Aktualni teoretyko-metodolohichni ta orhanizatsiino-praktychni problemy derzhavnoho upravlinnia [Current issues of theoretical and methodological principles of the organization of practical problems in the field of government], Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya [International scientific and practical conference] National academy for public administration, Kyiv, Ukraine, pp. 212—214.
3. Kostenko, L. Y. Chekmarov, A.O. and Brovkin, A.H. (2003), "Library and accessibility of information in the modern world", Bibliotechnyi visn, vol. 4. available at: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm (Accessed 4 Jul 2018).
4. Vlasiuk, O. S. Deriuhina, T. V and Zapatrina, I. V. (2006), Derzhavne upravlinnia: plany i proekty ekonomichnoho rozvytku, [Public administration: plans and projects of economic development], VIP, Kyiv, Ukraine.
5. Hurne, B. (2005), Derzhavne upravlinnia: naukovi, pravovi, kadrovi ta orhanizatsiini zasady [Public administration: scientific, legal, personnel and organizational principles], Osnovy, Kyiv, Ukraine.
6. Averianova, V. B. (1999), Derzhavne upravlinnia v Ukraini [Public Administration in Ukraine] Institute of State and Law. V. M. Koretskoho, Kyiv, Ukraine.
7. Odintsovoi, H.S. (2002), Derzhavne upravlinnia i menedzhment [Public administration and management], KharRI UADU, Kharkiv, Ukraine.
8. Melnyk, A. F. Obolenskyi, O. Yu. and Hordiienko, L. Yu. (2003), Derzhavne upravlinnia [Public administration], Znannia-Pres, Kyiv, Ukraine.
9. Kozak, V. I. (2015), "Public administration in the coordinate system of Ukrainian statehood", Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia. Vol. 44, pp. 64—70.
10. Lavruk, M. M. (2005), Hutsuly Ukrainskykh Karpat (etnohrafichne doslidzhennia) [Hutsuls of the Ukrainian Carpathians (ethnographic research)] vyd. tsentr LNU im. I. Franka, Lviv, Ukraine.
11. Zhuitin, Li. (2016), "The new government concept of american scientists T. Gebler and D. Ozborn", Ph.D. Thesis, Natsionalna akademiia derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
12. Medvediev, I. A. (2004), "Public administration of a regional complex of continuing vocational education (for example, Sumy region)", Ph.D. Thesis, Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia", Kharkiv, Ukraine.
13. Obolenskyi, O. Yu. Melnyk, F. Vasina, A. Yu and Hordiienko, L. Yu. (2003), Derzhavne upravlinnia [Public administration], Znannia-Pres, Kyiv, Ukraine.
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (1995), The Law of Ukraine "The fight against corruption" available at: http://zakon.rada.gov.ua/cqi-bin//laws/main.cqi (Accessed 22 August 2018).
15. Korzhenka, V. V. Meltiukhovoi, N. M., (2011), Publichne administruvannia v Ukraini [Pubklic administration in Ukraine, KharRI NADU "Mahistr", Kharkiv, Ukraine.
16. Rait, H. (1994), Derzhavne upravlinnia [Public administration], Osnovy, Kyiv, Ukraine.
17. Filipova, N. V. (2015), "The change in ratio is understood as "public administration", "good governance", "public management" in the system of socio-political transformation", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 6, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2015_6_5 (Accessed 8 Aug 2018)
18. Chernov, S. I. (2014), "Public administration", Zbirka lektsiy z dystsypliny, [Text of the lecture on discipline], Kharkiv National University of Urban Economy O. M. Beketova, Kharkiv, Ukraine, p. 98.
19. Yastremska, O.M. (2015) Publichne administruvannia [Public administration], KhNEU im. S. Kuznetsia, Kharkiv, Ukraine.
20. Bouckaert, G. (2002), Modernizing the Rechtsstaat: Paradoxes of the Management Agenda, Duncker & Humblot, Berlin, Germany.
21. Fox, W. Schwella, E. and Wissink, H. (2004), Public Management. Sun Press, Stellenbosh Republic of South Africa, pp. 4—6.
22. Johns, M. (2004), "Intergovernmental Innovation and the Administrative State in Canada" NISPAcee., Vilnius, Lithuania, pp. 245—257.
23. Johns, M. (2008), "Public Management Reforms in Central and Eastern Europe" NISPAcee Press, vol. 7, pp. 287—291.
24. Public Administration Review, vol. 56, No. 3 (May — Jun., 1996), pp. 247—255.
25. Pollitt C, Bouckaert G. (2004), "Public Management Reform: A Comparative Analysis", Oxford: University Press, pp. 12—13; 24—38; 65—103.

№ 19 2018, стор. 117 - 122

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-10-22

Кількість переглядів: 681

Відомості про авторів

М. І. Зінчук

аспірант кафедри публічного управління та адміністрування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

M. Zinchuk

postgraduate student, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

Як цитувати статтю

Зінчук М. І. Генезис наукового розуміння поняття публічного адміністрування в світі та Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 19. С. 117–122. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.117

Zinchuk, M. (2018), “Genesis of scientific understanding of the concept of public administration in the world and in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 117–122. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.117

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.