EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РИНКОВИХ УМОВАХ
О. І. Мельник, А. Г. Мельник, А. О. Притула

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.10

УДК: 338.012

О. І. Мельник, А. Г. Мельник, А. О. Притула

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РИНКОВИХ УМОВАХ

Анотація

Одним із найважливіших аспектів у прийнятті управлінських рішень на будь-якому рівні господарювання є ефективність діяльності суб'єкта господарювання. Зокрема для суб'єктів торговельної діяльності в Україні питання підвищення ефективності їх господарювання є визначальним.
У статті проаналізовано теоретичні основи ефективності здійснення торговельної діяльності в умовах ринку. Найважливішою якісною характеристикою господарювання на всіх рівнях функціонування є ефективність господарської діяльності, яка стала одним із основних чинників економічних ринкових трансформацій і розвитку всіх секторів економіки України. В зв'язку з цим і виникає потреба у дослідженні особливостей підвищення ефективності господарювання у сфері торгівлі. У статті узагальнено наукові підходи, надано організаційно-економічні пропозиції, які сприяють підвищенню ефективності діяльності суб'єктів торговельної діяльності. Охарактеризовано основні принципи здійснення управління ефективністю діяльності суб'єкта господарювання. Окреслено форми господарсько-торговельної діяльності суб'єктами господарювання.

Ключові слова: ефективність; торгівля; управління ефективністю; суб'єкт торговельної діяльності.

Література

1. Майстро Р.Г. Науково-теоретичні основи ефективності / Р.Г. Майстро, Ю.С. Щербак // Вісник НТУ "ХПІ". — 2014. — № 32 (1075). — С. 97—102.
2. Жучкова Г.А. Результативність діяльності підприємства: науково-методичні аспекти її визначення / Г.А. Жучкова // Ефективна економіка. — 2013. — № 11. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=2517
3. Богацька Н.М. Ефективність діяльності підприємства та її планування / Н.М. Богацька, Д.В. Берднік // Україна наукова: Х Міжнар. наук. інтернет-конф., 2013 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://int-konf.org/konf122013/652-kandidat-ekonomchnih-nauk-docent-bogacka-n-m-berdnk-d-v-dobera-o-o-efektivnst-dyalnost-pdpriyemstva-ta-yiyi-planuvannya.html
4. Куцаренко Н.В. Конкурентоспособность и оценка эффективности конкурентной деятельности организации в современных условиях / Н. В. Куцаренко // Исследования и разработки в области машиностроения, энергетики и управления: материалы XIII Междунар. конф., Гомель, 25—26 апр. 2013 г. — Гомель: ГГТУ им. П. О. Сухого, 2013. — С. 354—355.
5. Куценко А.В. Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності підприємств споживчої кооперації України: монографія / А.В. Куценко. — Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. — 205 с.
6. Лазарева Н.О. Гносеологічні аспекти ефективності діяльності підприємства / Н.О. Лазарева, А.Г. Гончарук // Економічний форум. — 2015. — № 2. — С. 216—222.
7. Говорушко Т.А. Управління ефективністю діяльності підприємств на основі вартісно-орієнтованого підходу : монографія / Т.А. Говорушко, Н.І. Климаш. — К.: Логос, 2013. — 204 с.
8. Neely A. Business Performance Measurement: Unifying Theory and Integrating Practice / A. Neely. — Cambridge: Cambridge University Press, 2011. — 528 p.
9. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=436-15&zahyst=4/UMfPEGznhhdzJ.Zi.IQwPcHI4Ogs80msh8Ie6.
10. Роздрібна та оптова торгівля: терміни та визначення понять. ДСТУ 4303:2004. — [Чинний від 2005-07-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2005. — 18 с. — (Національний стандарт України).
11. Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 457 від 11.10.2010 р. "Національний класифікатор України — Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010" [Електронний ресурс] // Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики. — Режим доступу: http://www.dkrp.gov.ua/print/842

О. Melnyk, А. Melnyk, А. Prytula

THEORETICAL PRINCIPLES OF EFFECTIVE TRADING ACTIVITY IN MARKET CONDITIONS

Summary

The article analyzes the theoretical basis of the effectiveness of trading activities in market conditions. The most important qualitative characteristic of economic activity at all levels of functioning is the efficiency of economic activity, which became one of the main factors of economic market transformations and development of all regions of the Ukrainian economy. In connection with this, there is a need to study the features of improving the efficiency of business in the field of trade.
The effectiveness of the subject of business in different authors acts in different roles as: the concept, category of conformity, characteristics of activity, the degree of achievement of goals, attitude, reflection of results. Such diversity indicates the multifaceted nature of this concept and the ambiguity of its understanding.
Determining the effectiveness of economic activity is important both scientific and practical value. With its help it is possible not only to evaluate the effectiveness of the business entity, to analyze the overall effect of different structural units and directions of activity, but also to determine the strategy of development, to develop a forecast and plan of action for the future, to establish the results of using the resources spent: means of production, labor, information.
The most important qualitative characteristic of economic activity at all levels of functioning is the efficiency of economic activity, which became one of the main factors of economic market transformations and development of all sectors of the Ukrainian economy. In connection with this, there is a need to study the features of improving the efficiency of business in the field of trade. The article summarizes scientific approaches, provides organizational and economic proposals that contribute to improving the efficiency of activities of subjects of trade. The basic principles of management of the efficiency of the subject of economic activity are described. The forms of economic and trading activity by economic entities are outlined.

Keywords: efficiency; trade; efficiency management; subject of trading activity.

References

1. Majstro, R. and Shherbak, Yu. (2014), "Scientific and theoretical foundations of efficiency", Visnyk NTU "XPI", vol. 32 (1075), pp. 97—102.
2. Zhuchkova, G. (2013), "Effectiveness of the enterprise: scientific and methodical aspects of its definition", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=2517 (Accessed 24 Aug 2018).
3. Bogacz`ka, N. and Berdnik, D. (2013), "Efficiency of enterprise activity and its planning", Zbirka dopovidej na Х Mizhnarodnij ekonomichnij konferentsii, [International economic conference], Ukrayina naukova [Ukraine is scientific], [Online], available at: http://int-konf.org/konf122013/652-kandidat-ekonomchnih-nauk-docent-bogacka-n-m-berdnk-d-v-dobera-o-o-efektivnst-dyalnost-pdpriyemstva-ta-yiyi-planuvannya.html (Accessed 24 Aug 2018).
4. Kuczarenko, N. (2013), "Competitiveness and an estimation of efficiency of competitive activity of the organization in modern conditions", Zbirka dopovidej na Х Mizhnarodnij ekonomichnij konferentsii, [International economic conference], Y`ssledovany`ya y razrabotky v oblasty mashy`nostroeny`ya, эnergety`ky` y` upravleny`ya [Research and development in the field of engineering, energy and management], GGTU y`m. P. O. Suxogo, Gomel, Ukraine, pp. 354—355.
5. Kucenko, A. (2008), Organizacijno-ekonomichny`j mexanizm upravlinnya efekty`vnistyu diyal`nosti pidpry`yemstv spozhy`vchoyi kooperaciyi Ukrayiny` [Organizational and economic mechanism for managing the efficiency of Ukrainian consumer cooperatives], RVV PUSKU, Poltava, Ukraine.
6. Lazareva, N. (2015), "Epistemological aspects of the efficiency of the enterprise", Ekonomichny`j forum, vol. 2, pp. 216—222.
7. Govorushko, T. and Kly`mash, N. (2013), Upravlinnya efekty`vnistyu diyal`nosti pidpry`yemstv na osnovi vartisno-oriyentovanogo pidxodu [Managing the performance of enterprises based on a value-based approach], Logos, Kyiv, Ukraine.
8. Neely, A. (2011), Business Performance Measurement: Unifying Theory and Integrating Practice, Cambridge University Press, Cambridge, England.
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), "Economic Code of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (Accessed 29 August 2018).
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2004), The National standard of Ukraine "Retail and wholesale trade: terms and definitions", Derzhspozhy`vstandart Ukrainy, p. 18.
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2010), The National Classifier of Ukraine "Classification of types of economic activity", available at: http://www.dkrp.gov.ua/print/842 (Accessed 22 August 2018).

№ 20 2018, стор. 10 - 13

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-10-26

Кількість переглядів: 826

Відомості про авторів

О. І. Мельник

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

О. Melnyk

Ph.D. in Economic Sciences, assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University


А. Г. Мельник

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

А. Melnyk

Ph.D. in Economic Sciences, assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University


А. О. Притула

дослідник кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

А. Prytula

researcher, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Як цитувати статтю

Мельник О. І., Мельник А. Г., Притула А. О. Теоретичні засади ефективної торговельної діяльності в ринкових умовах. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 20. С. 10–13. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.10

Melnyk, О., Melnyk, А. and Prytula, А. (2018), “Theoretical principles of effective trading activity in market conditions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 10–13. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.