EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРУ
О. Р. Сергєєва

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.19

УДК: 339.137.2:658

О. Р. Сергєєва

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРУ

Анотація

У статті досліджено сутність та особливості процесу забезпечення конкурентоспроможності товару. Проаналізовано різні наукові погляди стосовно визначення сутності поняття конкурентоспроможність. Встановлено, що конкурентоспроможність виступає ключовою категорією, котра застосовується в теорії і практичних аспектах економічних досліджень, є багатогранним поняттям, яке у перекладі з латинської мови характеризує суперництво, і досягнення вищих результатів. Визначено, що в сучасних кризових умовах надзвичайно важливою є адаптація товарів, що виробляються вітчизняними товаровиробниками до вимог ЄС і світового ринку, адже це виступає основою результативного експорту українських товарів і послуг на міжнародний ринок. У ході дослідження проаналізовано рівні забезпечення конкурентоспроможності, а також встановлено, що рівень конкурентоспроможності товару виступає відносним показником, а отже, залежить від сегментації ринку, на якому здійснюється реалізація товару.

Ключові слова: онкурентоспроможність; товар; інноваційні інструменти; ринок; методи; підходи; сегментація; підприємство; ефективність виробництва.

Література

1. Барановська М.І. Міжнародний маркетинг: в питаннях та відповідях / М.І. Барановська, Ю.Г. Козак, С. Смичек. — К.: Центр учбової літератури, 2013. — 302 с.
2. Porter M.E. Competitive Advantage of Nations / M.E. Porter. — New York : Free Press, 1990. — 426 p.
3. Скударь Г.М. Управление конкурентоспособностью крупного АО: проблемы и решения / Г.М. Скударь. — К.: Наук. думка, 1999. — 496 с.
4. Клименко С.М. Управління конкурентоспроможністю підприємства / С.М. Клименко, Т.В. Омельяненко, Д.О. Барабась та ін. — К.: КНЕУ, 2008. — 520 с.
5. Карпюк В.П. Управління конкурентоспроможністю продукції [Електронний ресурс] / В.П. Карпюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економічні науки. — Житомир, 2009. — № 4 (50). — Режим доступу: http:// nbuv. gov.ua /portal /Soc_gum /Vzhdtu_econ/2009_4/46.pdf
6. Войчак А.В. Конкурентні переваги підприємства: сутність і класифікація / А.В. Войчак, Р.В. Камишніков // Маркетинг в Україні. — 2005. — № 2. — С. 50—53.
7. Павлова В.А. Конкурентоспроможність підприємства: оцінки та стратегія забезпечення / В.А. Павлова // Дніпропетровський ун-т економіки та права. — Д.: Видавництво ДУЕП, 2006. — 276 с.

O. Sergeeva

THE ESSENCE AND FEATURES OF PROVIDING THE COMPETITIVENESS OF THE GOODS

Summary

The article considers the essence and features of the process of ensuring the competitiveness of goods. The reality of the Ukrainian economy is characterized by a number of unresolved issues, the main problem of which is to ensure and maintain an adequate level of competitiveness of goods. The main task in the development of domestic enterprises is to increase the efficiency of production, create a system of release of the required number of goods and improve their quality, ensuring an adequate level of competitiveness of goods in the world market. By increasing competition between businesses, they must find new tools to influence consumer choice. One such instrument of influence is the production of goods with a high level of quality and high competitiveness. To ensure competition, it is important to fulfill the key requirements, such as: the presence of a large number of independent producers of a single type of goods or services on the market, the freedom to choose the economic activity of producers, the relationship between supply and demand, market safety means of production. Various scientific view on the definition of the essence of the concept of competitiveness. Found that competitiveness is a key category used in the theory and practical aspects of economic research, this versatile concept, translated from the Latin language, characterizes rivalry and achievement of higher results. It is determined that in the conditions of today's crisis it is extremely important to adapt the goods produced by domestic manufacturers to the requirements of the EU and the world market, as it is the basis for the effective export of Ukrainian goods and services to the international market. During the study, the levels of competitiveness were analyzed, and it was found that the level of competitiveness of products is a relative indicator, and therefore depends on the segmentation of the market where the goods are sold.

Keywords: competitiveness; product; innovation tools; market; methods; approaches; segmentation; enterprise efficiency.

References

1. Baranovska, M.I. Kozak, Yu.H. and Smychek, S. (2013), Mizhnarodnyi marketynh: v pytanniakh ta vidpovidiakh [International Marketing: Questions and Answers], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
2. Porter, M.E. (1990), Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York, USA.
3. Skudar, H.M. (1999), Upravlenie konkurentosposobnostiu krupnoho AO: problemy i resheniia [Management of competitiveness of a major company: problems and solutions], Nauk. Dumka, Kyiv, Ukraine.
4. Klymenko S.M. Omelianenko T.V. and Barabas D.O. (2008), Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva [Managing the competitiveness of the enterprise], KNEU, Kyiv, Ukraine.
5. Karpiuk, V.P. (2009), "Managing the competitiveness of products", available at: http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/Vzhdtu_econ/2009_4/46.pdf (Accessed 30 Sept 2018).
6. Voichak, A. V. and Kamushnikov, R. V. (2005), "Competitive advantages of the enterprise: essence and classification", Marketung v Ukraini, vol. 2, pp. 50—53.
7. Pavlova, V. A. (2006), Konkurentospromozhnist pidpriemstva: otsinki ta strategiya zabezpechennya [Competitiveness of the company: assessments and support strategy], DUEP, Dnipropetrovsk, Ukraine.

№ 20 2018, стор. 19 - 22

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-10-26

Кількість переглядів: 797

Відомості про авторів

О. Р. Сергєєва

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Університет імені Альфреда Нобеля

O. Sergeeva

PhD in Public Administration, Associate Professor, Alfred Nobel University

Як цитувати статтю

Сергєєва О. Р. Сутність та особливості забезпечення конкурентоспроможності товару. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 20. С. 19–22. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.19

Sergeeva, O. (2018), “The essence and features of providing the competitiveness of the goods”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 19–22. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.19

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.