EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВІДМІННОСТІ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ЗА МСФЗ ТА GAAP
О. М. Гайдаржийська, Н. М. Задерака, Л. І. Тітаренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.29

УДК: 657

О. М. Гайдаржийська, Н. М. Задерака, Л. І. Тітаренко

ВІДМІННОСТІ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ЗА МСФЗ ТА GAAP

Анотація

Статтю присвячено порівнянню Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) і Загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку (GAAP US). На сьогодні, коли більшість країн переходять на МСФЗ, доцільним є дослідження негативного ставлення США до цих стандартів та аналіз основних відмінностей між національними обліковими стандартами США та Міжнародними стандартами фінансової звітності і П(С)БО.
У статті проаналізовано обов'язкові вимоги щодо ведення обліку та складання фінансової звітності у відповідності до американського законодавства. Під час аналізу основних відмінностей між національними обліковими стандартами США та Міжнародними стандартами фінансової звітності постає проблема державного реформування бухгалтерського обліку у США для забезпечення міжнародного рівня облікової практики, яку ця країна не планує вирішувати.
Оскільки державні правила бухгалтерського обліку в Сполучених Штатах регулюються його загальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку, або GAAP, то вони вважаються "правильним" підходом до стандартів бухгалтерського обліку. Концептуально МСФЗ, що використовуються державами по всьому світу, більш "принципові" ніж GAAP, що робить їх дещо менш складними і послідовними, пропонуючи менше винятків і унікальних додатків.
Тому в статті досліджено вибір інвесторів щодо компаній з різними видами фінансової звітності і як такий вибір впливає на подальше фінансування. Можливим вирішенням цього питання є застосування стандартів МСФЗ, які розробляються та підтримуються Міжнародною комісією стандартів фінансової звітності (IASB). Визначено вплив Міжнародних стандартів фінансової звітності на формування національних стандартів бухгалтерського обліку, виявлено спільні та відмінні риси національних стандартів бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та американських стандартів бухгалтерського обліку.

Ключові слова: бухгалтерський облік; фінансова звітність; Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ); Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку (GAAP).

Література

1. Міжнародні стандарти фінансової звітності [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_010
2. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
3. Лучко М.Р., Бенько І.Д. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами / М.Р. Лучко, І. Д. Бенько. — Тернопіль: Екон. Думка ТНЕУ, 2016. — 360 с.
4. Бaйтaсoв Г. Тeoрiя бухгaлтeрськoгo oблiку. — К., 2016.
5. Дюсeмбaєв К.Ш. Aудит i aнaлiз фiнaнсoвoї звiтнoстi. — К., 2016.
6. Сeйдaхмeтoвa Ф.С. Сучaсний бухгaлтeрський oблiк. — К., 2017.
7. Zabihollah Rezaee, L. Murphy Smith, and Joseph Z. Szendi. Convergence in Accounting Standards: Insights from Academicians and Practitioners // Advances in Accounting. — June. — 2010.

O. Gaydarzhyys'ka, N. Zaderaka, L. Titarenko

DIFFERENCES IN ACCOUNTING BETWEEN IFRS AND GAAP

Summary

This article is devoted to comparison of International Standards of Financial Reporting and Ukrainian Accounting standards with commonly applied principles of accounting (GAAP US). Nowadays while most countries are turning to International Standards of Financial Reporting it is expedient to research why USA is against these standards and to analyze main differences between US domestic accounting standards, International Standards of Financial Reporting and Ukrainian Accounting standards.
The requirements regarding accounting and financial reporting according to American law were analyzed in the article. While analyzing main differences between national accounting standards of USA and International Standards of Financial Reporting the problem of state reforms of US accounting with the purpose to provide international accounting practice arises which this country is not planning to resolve.
As state accounting rules in USA are regulated by commonly applied principles of accounting (GAAP US) they are considered "correct" approach to accounting standards.
Conceptually International Standards of Financial Reporting that are used by countries all over the world are considered more "principled" than GAAP, this fact makes them less complicated and more consequent, providing less exceptions and unique addendums.
That's why the article researches investors' choice regarding companies with different kinds of accounting and how this choice influences the financing.
Possible solution of this problem is applying International Standards of Financial Reporting that are developed and maintained by the International Accounting Standards Board (IASB). Moreover the article determines the influence of International Standards of Financial Reporting on national accounting standards, common features and differences of national, international and American standards of accounting were revealed.

Keywords: accounting; financial reporting; International Financial Reporting Standards (IFRS); Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2013), "International Financial Reporting Standards" available at http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_010 (Accessed 20 Sept 2018).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2013), "National accounting standards (accounting standards)" available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (Accessed 20 Sept 2018).
3. Luchko, M.R. and Benko, I.D. (2016), Oblik i finansova zvitnist za mijnarodnimy standartamy [Accounting and financial reporting according to international standards], Economichna dumka TNEU, Kyiv, Ukraine
4. Bajtasov, H. (2016), Teoriia bukhhalters'koho obliku, Kyiv, Ukraine.
5. Diusembaiev, K.Sh. (2016), Audyt i analiz finansovoi zvitnosti [], Kyiv, Ukraine.
6. Sejdakhmetova, F.S. (2017), Suchasnyj bukhhalters'kyj oblik [], Kyiv, Ukraine.
7. Zabihollah Rezaee, L. Smith, M. and Szendi, J.Z. (2010), "Convergence in Accounting Standards: Insights from Academicians and Practitioners," Advances in Accounting, vol. 6.

№ 20 2018, стор. 29 - 33

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-10-26

Кількість переглядів: 1342

Відомості про авторів

О. М. Гайдаржийська

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет, м. Київ

O. Gaydarzhyys'ka

PhD, Docent Department of Finance, Accounting and Auditing, National Aviation University, Kyiv


Н. М. Задерака

старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет, м. Київ

N. Zaderaka

Senior Lecturer Department of Finance, Accounting and Auditing, National Aviation University, Kyiv


Л. І. Тітаренко

студентка, Національний авіаційний університет, м. Київ

L. Titarenko

Student of National Aviation University, Kyiv

Як цитувати статтю

Гайдаржийська О. М., Задерака Н. М., Тітаренко Л. І. Відмінності в бухгалтерському обліку за мсфз та gaap. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 20. С. 29–33. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.29

Gaydarzhyys'ka, O., Zaderaka, N. and Titarenko, L. (2018), “Differences in accounting between ifrs and gaap”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 29–33. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.29

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.