EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГРОМАДСЬКОГО МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ
Н. В. Шамрай

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.61

УДК: 352.07/.08:364-322:303.4

Н. В. Шамрай

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГРОМАДСЬКОГО МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ

Анотація

У статті обгрунтовано доцільність залучення до процесу надання публічних послуг волонтерських ініціатив, у частині здійснення громадського моніторингу за якістю надання послуг населенню територіальної громади, шляхом активізації взаємодії органів місцевого самоврядування з представниками громадянського суспільства. Сьогодні розвиток громад, забезпечення високої конкурентоспроможності без інноваційних управлінських підходів неможливі, тому взаємодія органів публічного управління та волонтерських рухів є ефективним інструментом у процесі соціального розвитку територій. Визначено, що волонтерський рух є процесом самоорганізації місцевих громад, який дає змогу швидко та ефективно реагувати на виклики часу, залучаючи до підтримки найбільш уразливих верств населення. В статті обгрунтовано теоретичні засади взаємодії органів публічного управління та волонтерських рухів в умовах суспільних трансформацій. Визначено, що здійснення конструктивної співпраці зазначених суб'єктів на основі принципу емерджентності, в контексті надання послуг на місцевому рівні, сприятиме формуванню простору відкритості та довіри, створенню сприятливого середовища для оптимізації системи публічних послуг, підвищенню ефективності обслуговування населення та своєчасного задоволення потреб та запитів громадян. Запропоновано практичний алгоритм організації громадського моніторингу за якістю надання публічних послуг із залученням волонтерського потенціалу, який налічує чотири етапи: організаційний, дослідницький, аналітичний, звітно-інформаційний.

Ключові слова: публічні послуги; волонтерський рух; громадянське суспільство; громадський моніторинг; децентралізація; взаємодія; органи місцевого самоврядування.

Література

1. Авуєва І. Соціальний портрет членів соціальних рухів, громадських організацій та політичних партій / І. Авуєва // Українське суспільство — 2003. Соціологічний моніторинг / За ред. В. Ворони, М. Шульги. — К.: Ін-т соціології НАН України, 2003. — С. 283—291.
2. Васильєва О.І. Аналіз заходів реформування системи надання послуг у країнах пострадянського простору / О.І. Васильєва, Н.В. Васильєва // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові Україні. — К., 2013. — № 3. — С. 59—63.
3. Геселева Н.В. Емерджентні властивості системи / Н.В. Геселева, Н.М. Заріцька. — Бізнесінформ. — № 7. — 2013. — С. 93—97.
4. Горбань О.М. Основи теорії систем і системного аналізу / О.М. Горбань, В.Є. Бахрушин. — Запоріжжя : ГУ "ЗІ-ДМУ", 2004. — 204 с.
5. Державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства: метод. рек. // А.О. Красносільська, М.В. Лациба, А.В. Волошина, В.О. Купрій, Н.М. Чермошенцева, О.Л. Ващук; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. — К.: Агентство "Україна", 2013. — 180 с.
6. Іжа М. Громадський контроль в системі публічного управління як ефективний інструмент експертизи державно-управлінських рішень. Державна політика. 2012. Вип. № 1. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-4/doc/2/02.pdf
7. Куйбіда В.С. Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування: монографія / В.С. Куйбіда. — К.: МАУП, 2004. — 432 с.: іл.
8. Лях Т.Л. Волонтерство як суспільний феномен / Т.Л. Лях // Проблеми педагогічних технологій. — Луцьк, 2004. — № 3/4. — С. 139—144.
9. Михайлюк Я.Б. Адміністративні послуги у країнах європейського союзу та Україні (порівняльно-правовий аспект): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 "адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право" / Я.Б. Михайлюк. — Запоріжжя, 2016. — 20 с.
10. Шаталова Н.И. Трудовой потенциал работника / И.И. Шаталова. — М. : Юнити-Дана, 2003. — 400 с.
11. CIVICUS — World Alliance for Citizen Participation. — Accesses mode: http://www.pgexchange.org

N. Shamray

VOLUNTEER POTENTIAL FOR PUBLIC MONITORING IN THE PUBLIC SERVICES SYSTEM

Summary

The article substantiates the expediency of involving volunteer initiatives in the process of providing public services, in the part of carrying out public monitoring of the quality of providing services to the territorial community population, by enhancing the interaction of local self-government with representatives of civil society. Today, the development of communities, ensuring high competitiveness without innovative management approaches are impossible, therefore, the interaction of public administration authorities and volunteer movements is an effective tool in the process of social development of the territories. It has been determined that volunteer movement is a process of self-organization of local communities, which allows them to respond quickly and effectively to the challenges of time, involving the support of the most vulnerable segments of the population. The article substantiates the theoretical principles of interaction between public administration and volunteer movements in the conditions of social transformations. It was determined that the constructive cooperation of the abovementioned subjects, based on emergence principle, in the context of the provision of services at the local level, will facilitate the formation of openness and trust, creating a favorable environment for optimizing the public services system, improving the efficiency of public services and timely meeting the needs and requests of citizens. A practical algorithm was proposed for organizing public monitoring of the quality of public services provision with the involvement of volunteer potential has four stages: organizational, research, analytical, reporting and information.

Keywords: public services; volunteer movement; civil society; public monitoring; decentralization; interaction; bodies of local self-government.

References

1. Avuieva, I. (2003), "Social portrait of members of social movements, public organizations and political parties", Ukrains'ke suspil'stvo — 2003. Sotsiolohichnyj monitorynh [Ukrainian Society — 2003. Sociological Monitoring], In-t sotsiolohii NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine, pp. 283—291.
2. Vasyl'ieva, O.I. and Vasyl'ieva, N.V. (2013), "Analysis of measures to reform the system of service provision in post-Soviet countries", Visn. Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukraini, vol. 3, pp. 59—63.
3. Heseleva, N.V. and Zarits'ka, M. (2013), "Emergency properties of the system", Biznesinform, vol. 7, pp. 93—97.
4. Horban', O.M. and Bakhrushyn, V.Ye. (2004), Osnovy teorii system i systemnoho analizu [Fundamentals of system theory and system analysis], HU ZI-DMU, Zaporizhzhia, Ukraine.
5. Krasnosil's'ka, A.O. Latsyba, M.V. Voloshyna, A.V. Kuprij, V.O. Chermoshentseva, N.M. and Vaschuk, O.L. (2013), Derzhavna polityka spryiannia rozvytku hromadians'koho suspil'stva [State policy of promoting the development of civil society], Ahentstvo Ukraina, Kyiv, Ukraine.
6. Izha, M. (2012), "Public control in the system of public administration as an effective tool for the examination of state-management decisions", Derzhavna polityka, vol. 1, available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-4/doc/2/02.pdf (Accessed 20 Sept 2018).
7. Kujbida, V.S. (2004), Pryntsypy i metody diial'nosti orhaniv mistsevoho samovriaduvannia [Principles and methods of activity of local self-government bodies], MAUP, Kyiv, Ukraine.
8. Liakh, T.L. (2004), "Volunteering as a social phenomenon", Problemy pedahohichnykh tekhnolohij, vol. 3/4, pp. 139—144.
9. Mykhajliuk, Ya.B. (2016), "Administrative services in the countries of the European Union and Ukraine (comparative legal aspect)", Ph.D. Thesis, Law, Zaporizhzhia, Ukraine.
10. Shatalova, N.Y. (2003), Trudovoj potentsyal rabotnyka [], Yunyty-Dana, Moscow, Russia.
11. CIVICUS - World Alliance for Citizen Participation (2018), available at: http://www.pgexchange.org/ (Accessed 20 Sept 2018).

№ 20 2018, стор. 61 - 65

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-10-26

Кількість переглядів: 569

Відомості про авторів

Н. В. Шамрай

к. н. з держ. упр., директор департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу КМР (КМДА)

N. Shamray

candidate of Sciences in Public Administration, Director of the Department (Center) for the provision of administrative services of the KSCA

Як цитувати статтю

Шамрай Н. В. Волонтерський потенціал громадського моніторингу в системі публічних послуг. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 20. С. 61–65. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.61

Shamray, N. (2018), “Volunteer potential for public monitoring in the public services system”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 61–65. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.61

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.