EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Н. Л. Новікова, О. М. Галицький, Р. В. Гришова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.66

УДК: 331.522

Н. Л. Новікова, О. М. Галицький, Р. В. Гришова

ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Анотація

На сучасному етапі розвитку національної економіки, особливої aктуaльності нaбувaє зaгaльносуспільнa проблемa формування та реалізації дієвих механізмів соціaльно-економічного зaбезпечення як нaселення в цілому, тaк і нaйбільш врaзливих його верств, осіб з інвалідністю на ринку медичних послуг України. У статті вказані орієнтири якими слід керуватись при розробці стрaтегій інституційного регулювaння соціaльно-економічного зaбезпечення осіб з інвалідністю на ринку медичних послуг. Визначено напрямки держaвної політики у сфері медичного забезпечення осіб з інвалідністю. Розкрито роль і місце громадських організації у соціaльно-економічному зaбезпеченні осіб з інвалідністю. Наведено основні етапи розробки індивідуальної програми реабілітації інваліда спрямованої на відновлення та компенсацію порушених або втрачених функцій організму і здібностей. Виділено основні критерії життєдіяльності, що визначають встановлення тої чи іншої групи інвалідності. Наведено механізм по визначенню ступеню стійкого обмеження життєдіяльності у хворих для направлення їх у стаціонарні установи соціального обслуговування та недержавні організації, що надають соціальні послуги інвалідам. Визначено, що регулювання ринку медичних послуг забезпечується не тільки завдяки нормотворчій діяльності та встановленню законодавчих засад функціонування медичних закладів, а і за рахунок реалізації організаційного механізму державного управління. Розроблено ієрархічну структуру інституційного забезпечення розвитку медичного обслуговування інвалідів в Україні з урахуванням змін, внесених до Бюджетного кодексу. Визначено, що aктивнa інтегрaція осіб з інвалідністю в соціaльно-економічну систему, можливa, нaсaмперед, через здійснення комплексу зaходів щодо медичного тa соціaльного страхування.

Ключові слова: державне регулювання; особи з обмеженими можливостями; соціально-економічне забезпечення; адаптація; інтеграція; реабілітація.

Література

1. Шаульська Г. Реформи та оновлення механізмів взаємодії громадськості з органами публічної влади [Електронний ресурс]. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2017. — № 3. — с. 105-112. Режим доступу: http://instzak.rada.gov.ua/instzak/ control/uk/ publish/article?art_id=90139&cat_id=90092
2. Гришовa І.Ю., Якайтіс І.Б. Державна політика щодо реалізації механізмів управління іннoваційним рoзвиткoм освіти та науки в Україні. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. (2). — 2018. — С. 87—93.
3. Казарян Г.Г., Гришова Р.В., Эффективность нормативно-правового регулирования социального обеспечения людей с инвалидностью в Украине. УКРАЙНА — БЪЛГАРИЯ — ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ: СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ". Сборник с доклади от VI международна научна конференция. — Варна: Издателство "Наука и икономика", 2018. — С. 92—94.
4. Маркіна І.А., Аль Ширафi Мохаммед Авад. Застосування нейронних мереж для кластерного аналізу кризового стану системи охорони здоров'я. Економічний часопис-ХХІ. — № 162 (11—12). — 2016. — С. 56—61. (Scopus, Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, EBSCOhost, C.E.E.O.L., РІНЦ, Gesis Knowledge Base Social Sciences Eastern Europe).
5. Мищак І. М. Реформування законодавчого забезпечення права на освіту людей з особливими потребами в Україні. Конституційна реформа в Україні: новий етап та сучасні виклики. — К.: Інститут законодавства Верховної Ради України. — 2015. — С. 173—179.
6. Міщак І.М., Казарян Г.Г. Особливості інституційного регулювання соціально-економічного забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. (4). — 2018. — С. 78—85.
7. Ніколюк О.В., Гнатьєва Т.М. Вплив соціальної відповідальності бізнесу на конкурентоздатність підприємств аграрного сектору. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки": науковий збірник / Черніг. нац. технол. ун-т. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2014. — № 4 (76). — С. 151—157.
8. Gryshova I. Yu., Shestakovska T. L., Glushko O. V. The economic measurement of convergence of institutional impact on the sustainability of development / Scientific notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine. (4), — 2017. — С. 75—80.
9. Gryshova I., Strielkowski W., Kalyugina S. Modern Technologies in Public Administration Management: A Comparison of Estonia, India and United Kingdom. Administratie si Management Public, (28). — 2017. — С. 174—185.
10. Grуshоva I., Nikoliuk Е., Shеstаkоvskа T. Conceptualization of the Organizational Management Mechanism of the Development of the National Education System in the Context of Its Quality. Science and education. — 2017. — №10. — С. 118—125.

N. Novikova, O. Galitsky, R. Grishova

STATE MECHANISMS OF REGULATION OF SOCIAL AND ECONOMIC PROVISION OF PERSONS WITH DISABILITIES

Summary

At the current stage of development of the national economy, special urgency has become a general social problem of the formation and implementation of effective mechanisms of socio-economic provision as a settlement in general, as well as the most vulnerable of its layers, persons with disabilities in the market of medical services in Ukraine. The article specifies the guidelines to be followed when developing the stan dages of institutional regulation of socio-economic provision of persons with disabilities in the market of medical services. The directions of the state policy in the field of medical provision of persons with disabilities are determined. The role and place of public organizations in the socio-economic provision of persons with disabilities are revealed. The main stages of development of an individual program of rehabilitation of a disabled person aimed at restoration and compensation of excited or lost functions of an organism and abilities are given. The main criteria of life, which determine the establishment of this or that disability group, are identified. The mechanism for determination of the degree of stable limitation of vital functions in patients for sending them to stationary social service institutions and non-governmental organizations providing social services to the disabled are presented. It is determined that regulation of the market of medical services is ensured not only due to normative activity and the establishment of the legislative basis for the functioning of medical institutions, but also due to the implementation of the organizational mechanism of public administration. The hierarchical structure of institutional support for the development of medical care for the disabled in Ukraine has been developed, taking into account changes introduced into the Budget Code. It is determined that active integration of persons with disabilities into the socio-economic system is possible, first of all, through the implementation of a complex of medicines and medical and social insurance.

Keywords: state regulation; persons with disabilities; socio-economic provision; adaptation; integration; rehabilitation.

References

1. Shaul's'ka, H. (2017), "Reforms and updating of mechanisms of interaction of the public with public authorities", Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 3, pp. 105—112.
2. Hryshova, I.Yu. and Yakajtis, I.B. (2018), "State policy on the implementation of the mechanisms of management of the innovation education of education and science in Ukraine", Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 2, pp. 87—93.
3. Kazarian, H.H. and Hryshova, R.V. (2018), "The effectiveness of the regulatory framework of social security of people with disabilities in Ukraine", UKRAJNA — B'LHARYYa — EVROPEJSKY S'YuZ: S'VREMENNO S'STOYaNYE Y PERSPEKTYVY". Sbornyk s doklady ot VI mezhdunarodna nauchna konferentsyia [UKRAINE - BULGARIA — EUROPEAN COMMUNITY: AGAINST STRENGTH AND PROSPECTS. A collection of reports from the VI International Scientific Conference], Nauka y ykonomyka, Varna, Bulgaria, pp. 92—94.
4. Markina, I.A. and Al' Shyrafi Mokhammed Avad (2016), "Application of neural networks for cluster analysis of the crisis state of the health care system", Ekonomichnyj chasopys-XXI, vol. 162 (11—12), pp. 56—61.
5. Myschak, I.M. (2015), Reformuvannia zakonodavchoho zabezpechennia prava na osvitu liudej z osoblyvymy potrebamy v Ukraini. Konstytutsijna reforma v Ukraini: novyj etap ta suchasni vyklyky [Reforming the legislative provision of the right to education of people with special needs in Ukraine], Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, Kyiv, Ukraine, pp. 173—179.
6. Mischak, I.M. and Kazarian, H.H. (2018), "Features of institutional regulation of socio-economic provision of persons with disabilities", Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 4, pp. 78—85.
7. Nikoliuk, O.V. and Hnat'ieva, T.M. (2014), "Influence of social responsibility of business on competitiveness of enterprises of agrarian sector", Visnyk Chernihivs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia Ekonomichni nauky, vol. 4 (76), pp. 151—157.
8. Gryshova, I.Yu. Shestakovska, T.L. and Glushko, O.V. (2017), "The economic measurement of convergence of institutional impact on the sustainability of development", Scientific notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine, vol. 4, pp. 75—80.
9. Gryshova, I. Strielkowski, W. and Kalyugina, S. (2017), "Modern Technologies in Public Administration Management: A Comparison of Estonia, India and United Kingdom", Administratie si Management Public, vol. 28, pp. 174—185.
10. Grushova I. Nikoliuk E. and Shestakovska T. (2017), "Conceptualization of the Organizational Management Mechanism of the Development of the National Education System in the Context of Its Quality", Science and education, vol. 10, pp. 118—125.

№ 20 2018, стор. 66 - 70

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-10-26

Кількість переглядів: 120

Відомості про авторів

Н. Л. Новікова

д. е. н., професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

N. Novikova

Doctor of Economics, professor, Head of the Department of Public Administration and Administration of Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv


О. М. Галицький

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

O. Galitsky

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economic Theory and Economics of the Enterprise Odessa State Agrarian University, Odessa


Р. В. Гришова

аспірант кафедри публічного управління та адміністрування, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

R. Grishova

postgraduate student of the Department of Public Administration and Administration

Як цитувати статтю

Новікова Н. Л., Галицький О. М., Гришова Р. В. Державні механізми регулювання соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 20. С. 66–70. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.66

Novikova, N., Galitsky, O. and Grishova, R. (2018), “State mechanisms of regulation of social and economic provision of persons with disabilities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 66–70. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.66

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.