EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ
О. П. Дяченко, Г. Г. Казарян

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.89

УДК: 316.42:35

О. П. Дяченко, Г. Г. Казарян

СОЦІАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті проаналізовано один з основних інструментів державно-приватного партнерства в системі соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю — соціального замовлення. Визначено сутність цієї економічної категорії, нормативно-правову базу, що регулює дану систему договірних відносин між органами державної влади (органи місцевого самоврядування) та приватним сектором щодо реалізації послуг соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю за рахунок повного або часткового фінансування з державного чи місцевого бюджетів, а також базові складові системи соціального замовлення соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю: мета, суб'єкти, принципи, види, передумови та етапи впровадження, оцінка результатів та моніторинг. Відображено основні переваги такого інструменту моделі державно-приватного партнерства як соціальне замовлення, серед яких: підвищення адресності послуг, конкуренція на ринку, відкритість та прозорість процедур, зростання соціальної захищеності інвалідів та можливі ризики, зокрема: можливість застосування корупційних схем та розвиток тіньового ринку, зростання цін та ускладнення доступу особам з інвалідністю до соціальних послуг, неадекватний вибір приватного партнера. Проаналізовано доцільність та дієвість соціального замовлення у таких випадках: підвищення ефективності використання бюджетних коштів та доступності осіб з інвалідністю до повного соціально-економічного забезпечення, існування обмеженої конкуренції, некомпетентності осіб з інвалідністю до вибору суб'єкта — надавача послуг. Також визначено основні проблеми застосування соціального партнерства у контексті забезпечення осіб з інвалідністю необхідними соціальними послугами, серед яких головними є: слабкий рівень нормативно-правового забезпечення використання даного інструменту, неналежний рівень досвіду в органів державної влади, зацікавленість органів державної влади у збереженні монополії та діючого механізму фінансування, відсутність традицій та прагнення органів державної влади до співпраці з приватним сектором.

Ключові слова: соціальне замовлення; державно-приватне партнерство; особа з інвалідністю; соціальні послуги; соціально-економічне забезпечення.

Література

1. Про затвердження Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квіт. 2013 р. № 324. Офіційний вісник України. 2013. 24 трав. (№ 36). С. 25. Ст. 1265.
2. Про соціальні послуги: Закон України від 19 черв. 2003 р. № 966-IV (із змінами, внесен. згідно із 8 Законами у 2004-2012 рр.). Офіційний вісник України. 2003. 1 серп. (№ 29). С. 52. Ст. 1435.
3. Конституція України від 28.06.1996. № 254к/96-ВР. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
4. Бюджетний кодекс України: Кодекс, Закон України від 8 лип. 2010 р. № 2456-VI (із змінами, внесеними згідно із 28 Законами України в 2010—2013 рр.). Офіційний вісник України. 2010. 3 серп. (№ 59). С. 9. Ст. 2047.
5. Цивільний кодекс України : Кодекс, Закон України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV (із змінами, внесеними згідно із 92 Законами України в 2003—2014 рр.). Офіційний вісник України. 2003. 28 бер. (№ 11). С. 7. Ст. 461.
6. Про соціальне замовлення у сфері соціальних послуг: Проект Закону України від 16 жовт. 2012 р. № 5236. Ліга-Закон: прав. портал України. 2012. URL: http://www.ligazakon.ua/
7. Гришова І.Ю., Щербата М.Ю., Гришов В.В. Соціальна відповідальність бізнесу як чинник соціально-економічного розвитку. Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал. Черніг. нац. технол. ун-т. 2015. — № 3 (3). — C.17—28.
8. Naumov A.B., Panyuk T.P., Danylchenko L.I. The impact of social policy on the development of innovative medical insurance in Ukraine. Scientific bulletin of Polissia. 2017. № 1 (9). Р. 55—62.
9. Рудкевич І.В. Регулювання системи соціального захисту населення України: теорія, методологія та державна політика: монографія / І.В. Рудкевич; Донец. держ. ун-т упр. Донецьк, 2011. — 463 c.
10. Дяченко О.П. Основні напрями та етапи державної політики протидії розвитку тіньової економіки в Україні. Інвестиції: практика і досвід. — 2018. — № 1. — С. 104—107.

О. Diachenko, G. Kazarian

SOCIAL ORDER AS AN INSTRUMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE SYSTEM OF SOCIO-ECONOMIC PROVISION OF PERSONS WITH DISABILITIES IN UKRAINE

Summary

The article analyzes one of the main instruments of public-private partnership in the system of social and economic provision of persons with disabilities — social order. The essence of this economic category, the legal and regulatory framework regulating this system of contractual relations between state authorities (local self-government bodies) and the private sector regarding the implementation of services for the social and economic provision of persons with disabilities at the expense of full or partial financing from the state or local budgets is determined. , as well as the basic components of the social order system for socio-economic provision of persons with disabilities: purpose, subjects, principles, types, preconditions and stages of implementation tion, evaluation and monitoring. The main advantages of such a model of public-private partnership model as a social order are shown. Among them are: increased targeting of services, market competition, openness and transparency of procedures, increase of social protection of the disabled and possible risks, in particular: the possibility of applying corrupt schemes and the development of the shadow market, growth prices and complications of access for persons with disabilities to social services, inadequate selection of a private partner. The expediency and validity of a social order in the following cases are analyzed: increase of efficiency of use of budget funds and accessibility of persons with disabilities to full social and economic provision, existence of limited competition, incompetence of persons with disability before the choice of the subject — the provider of services. The main problems of using social partnership in the context of ensuring the provision of persons with disabilities are determined by the necessary social services, among which the main ones are: weak level of normative legal support of the use of this instrument, inadequate level of experience in state authorities, interest of state authorities in preserving the monopoly and the operating mechanism lack of traditions and the desire of public authorities to cooperate with the private sector.

Keywords: social order; public-private partnership; person with disabilities; social services; socio-economic provision.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), Resolution "On approval of the procedure for the implementation of a social order at the expense of budgetary funds", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 36.
2. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "On Social Services", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 29.
3. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 25 Sept 2018).
4. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Budget Code of Ukraine", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 59.
5. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), "The Civil Code of Ukraine", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 11.
6. Verkhovna Rada of Ukraine (2012), "The draft law of Ukraine "On social order in the provision of social services", available at: http://www.ligazakon.ua/ (Accessed 25 Sept 2018).
7. Hryshova, I.Yu. Scherbata, M.Yu. and Hryshov, V.V. (2015), "Social responsibility of business as a factor of social and economic development", Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 3 (3), pp. 17—28.
8. Naumov, A.B. Panyuk, T.P. and Danylchenko, L.I. (2017), "The impact of social policy on the development of innovative medical insurance in Ukraine", Scientific bulletin of Polissia, vol. 1 (9), pp. 55—62
9. Rudkevych, I.V. (2011), Rehuliuvannia systemy sotsial'noho zakhystu naselennia Ukrainy: teoriia, metodolohiia ta derzhavna polityka [Regulation of the system of social protection of the population of Ukraine: theory, methodology and state policy], Donets. derzh. un-t upr. Donets'k, Ukraine.
10. Diachenko, O.P. (2018), "Formation of theoretical approaches to the definition of the shadow economy as an economic category", Investytsii: praktyka i dosvid, vol. 1, pp. 104—107.

№ 20 2018, стор. 89 - 93

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-10-26

Кількість переглядів: 645

Відомості про авторів

О. П. Дяченко

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

О. Diachenko

Ph. D. in Economics, associate professor of department of accounting and taxation, Odessa State Agrarian University


Г. Г. Казарян

к. е. н., доцент кафедри менеджменту освіти, ДНЗ "Інституту менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України

G. Kazarian

Ph. D. in Economics, associate professor of department of education management, DNZ "Institute of Management of Education" National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Дяченко О. П., Казарян Г. Г. Соціальне замовлення як інструмент державно-приватного партнерства в системі соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 20. С. 89–93. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.89

Diachenko, О. and Kazarian, G. (2018), “Social order as an instrument of public-private partnership in the system of socio-economic provision of persons with disabilities in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 89–93. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.89

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.