EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКА ПРОБЛЕМАТИКА В РЕЛІГІЙНІЙ ФІЛОСОФІЇ XX СТОЛІТТЯ
Д. С. Мартишин

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.94

УДК: 351

Д. С. Мартишин

ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКА ПРОБЛЕМАТИКА В РЕЛІГІЙНІЙ ФІЛОСОФІЇ XX СТОЛІТТЯ

Анотація

У статті розглядаються питання природи духовності людської особистості, розвитку держави, релігії, етики, політики та Церкви у духовній спадщині російських релігійних мислителів XX століття. Проаналізовано основні етапи розвитку філософської та соціальної думки релігійної філософії з урахуванням специфіки та зв'язку духовного знання людства з державним управлінням. Основну увагу приділено тим мислителям, які обстоювали загальнолюдські духовні цінності, творчості, свободи у контексті взаємодії релігії, політики та ідеології.
На думку російських релігійних філософів XX століття, звернення науковців до християнства, віровчення та духовного досвіду Церкви допомагає формуванню нових інноваційних підходів до державного управління. Церква, проповідуючи християнські цінності, стверджуючи духовні ідеали, просвічуючи суспільство світлом християнського віровчення, формує громадську думку та певне просвічене ставлення соціуму до держави, політики. Одухотворене суспільство, яке живе вічними, а не тимчасовими, скороминущими цінностями, являє собою найбільш істотну характеристику розвиненої держави й демократичного громадянського суспільства. Релігійна позиція відповідальності людини перед Богом не дозволяє людині залишатися байдужою до викликів сучасної глобалізації.
Кризові явища в політичному, економічному та соціальному житті суспільства вимагають концентрації зусиль не лише держави, але й релігійних, громадських організацій. Згідно з вченням релігійних філософів XX ст., всі багатогранні напрями діяльності релігійних організацій спрямовані не на досягнення політичних та економічних цілей, а на досягнення головної мети: благодатного преображення, очищення світу, яке здійснюється в історії людства в творчій синергії людини й Бога. Виходячи з цієї великої мети, паралельно стверджуючи християнські принципи буття, Церква формує міцну державу, розвинуте громадянське суспільство, створює духовні умови вільного розвитку людської особистості, духовного та морального добробуту соціуму. В історії людства християнство завжди виступало захисником свободи волі та гідності людини. Релігійні мислителі саме у світлі християнської істини осмислювали становлення та розвиток держави, багатогранні процеси політики, економіки, соціальні та духовні інтереси людства. В умовах глобальних криз XXI ст. творчий спадок релігійних філософів стає досить запитаним сучасною наукою.

Ключові слова: держава; християнство; релігія; релігійна філософія; соціальна думка; наука; філософія; політика; етика; мораль; духовність; творчість; економіка; духовно-релігійна сфера.

Література

1. Бердяев Н.А. Диалектика божественного и человеческого / Николай Бердяев; сост. и вступ. ст. В.Н. Калюжного — М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2005. — 620 с.
2. Бердяев Н.А. Дух и реальность / Н.А. Бердяев; Вступ. ст. и сост. В.Н. Калюжного. — М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2003. — 679 с.
3. Бердяев Н.А. Духовные основы русской революции. Истоки и смысл русского коммунизма / Н. Бердяев. — М.: АСТ, 2006. — 448 с.
4. Бердяев Н.А. О назначении человека. О рабстве и свободе человека / Н. Бердяев. — М.: АСТ, 2006. — 637 с.
5. Бердяев Н.А. Падение священного русского царства. Публицистика 1914—1922. — М.: Астрель, 2007. — 1179 с.
6. Бердяев Н.А. Философия свободы / Н. Бердяев. — М.: АСТ, 2007. — 699 с.
7. Булгаков С.Н. Два града. Исследование о природе общественных идеалов. — СПб.: РХГИ, 1997. — 589 с.
8. Булгаков С.Н. История экономических и социальных учений / С.Н. Булгаков; вступ. статья, сост. и примеч. В.В. Сапова. — М.: Астрель, 2007. — 988 с.
9. Булгаков С.Н. О рынках при капиталистическом производстве. / С.Н. Булгаков; сост., вст. статья и комментарии В.В. Сапова. — М.: Астрель, 2006. — 528 с.
10. Булгаков С.Н. От марксизма к идеализму. Статьи и рецензии / С.Н. Булгаков; сост., вступ. статья и комментарии В.В. Сапова. — М.: Астрель, 2006. — 1008 с.
11. Булгаков С.Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. — М.: Республика, 1994. — 415 с.
12. Бычков В.В. Русская теургическая эстетика. — М.: Ладомир, 2007. — 743 с.
13. Воденко К.В. История религиозной философии: учебник / К.В. Воденко, С.И. Самыгин. — Ростов н/Д: Феникс, 2015. — 252 с.
14. Замалеев А.Ф. Русская религиозная философия: XI—XX вв. СПб.: Изд. дом С.-Петерб. ун-та, 2007. — 208 с.
15. Зеньковский В. История русской философии. — М.: Академический Проект, Раритет, 2001. — 880 с.
16. Катасонов В.Ю. Православное понимание общества. Социология Константина Леонтьева. Историософия Льва Тихомирова / Отв. ред. О.А. Платонов. — М.: Институт русской цивилизации, 2015. — 432 с.
17. Катасонов В. Ю. Русская социологическая мысль на рубеже XIX-XX веков. К. Леонтьев, Л. Тихомиров, B. Соловьев, С. Булгаков, С. Шарапов. / Отв. ред. Н.Н. Бойко. — М.: Родная страна, 2015 — 464 с.
18. Костюк К.Н. История социально-этической мысли в Русской Православной Церкви. — СПб.: Алетейя, 2013. — 448 с.
19. Лосский Н.О. История русской философии / Н.О. Лосский. — М.: Академический Проект, 2007. — 551 с.
20. Митрофанов Георгий, прот. Россия XX века — "Восток Ксеркса" или "Восток Христа". Духовно-исторический феномен коммунизма как предмет критического исследования в русской религиозно-философской мысли первой половины XX века. — Ростов-на-Дону: Троицкое слово 2004. — 316 с.
21. Новикова Л.И., Сиземская И.Н. Русская философия истории: Курс лекций. — Изд. 2-е, дополн. — М.: Аспект Пресс, 1999. — 399 с.
22. Огородник И.В., Огородник В.В., Русин М.Ю., Диденко В.Ф. Философская мысль восточных славян: Библиографический словарь / Науч. ред. Л.В. Губерского. — К.: Парламентское издательство, 1999. — 328 с.
23. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви // Русская Православная Церковь. Официальный сайт Московского Патриархата [веб-портал] — 2016. — URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/141422.html
24. Солженицын А. На изломах: Рассказы. Крохотки. Публицистика / А.И. Солженицын; Краткие пояснения Н.Д. Солженицыной. — Екатеринбург: У-Фактория, 2007. — 640 с.
25. Сурмин Ю.П. Социология управления: учеб. пособие / Ю.П. Сурмин, И.П. Бидзюра. — К., 2012. — 728 с.
26. Филипович Л.О. Культура релігійного життя. Вибрані праці. За упорядкування Г. Филиповича і редагування А. Колодного. — К.: УАР, 2016. — 584 с.
27. Франк С.Л. Духовные основы общества. — М.: Республика, 1992. — 511 с.
28. Франк С.Л. Сочинения. — М.: Правда, 1990. — 608 с.
29. Франк С.Л. С нами Бог / С.Л. Франк; сост. и предисл. А.С. Филоненко. — М.: АСТ, 2003. — 750 с.
30. Франк С.Л. Свет во тьме. Опыт христианской этики и социальной философии. — М.: Факториал, 1998. — 256 с.
31. Шпидлик Томаш. Русская идея: иное видение человека / Пер. с франц. В.К. Зелинского и Н.Н. Костомаровой. — СПб.: "Издательство Олега Абышко", 2006. — 464 с.

D. Martyshyn

STATE MANAGEMENT ISSUES IN THE RELIGIOUS PHILOSOPHY OF THE XX CENTURY

Summary

The article deals with the issues of the nature of the spiritual personality of the human person, the development of the state, religion, ethics, politics and the Church in the spiritual heritage of Russian religious thinkers of the XX century. The basic stages of development of philosophical and social thought of religious philosophy are analyzed with account of specificity and connection of spiritual knowledge of humanity with state administration. The main attention is paid to those thinkers who advocated universal human values, creativity, freedom in the context of the interaction of religion, politics and ideology. The features of state-management processes in the context of the relationship between the state and Christianity are investigated and the need to apply the synthesis of religion and science is proved.
According to Russian religious philosophers of the XX century, the appeal of scholars to Christianity, doctrine and spiritual experience of the Church helps to form new, innovative approaches to state governance. The church, preaching Christian values, affirming spiritual ideals, enlightening society with the light of Christian doctrine, forms public opinion and a certain translucent attitude of society to the state and politics. The spiritualized society, which lives eternally, and not temporary, passing values, is the most significant characteristic of a developed state and a democratic civil society. The religious position of human responsibility before God does not allow a person to remain indifferent to the challenges of modern globalization.
Crisis phenomena in the political, economic and social life of society require the concentration of efforts not only of the state, but also of religious, public organizations. According to the teachings of the religious philosophers of the XX century, all the multifaceted directions of the activities of religious organizations are aimed not at achieving political and economic goals, but in achieving the main goal: the graceful transformation, the purification of the world, which is carried out in the history of mankind in the creative synergy of man and God. Proceeding from this great goal, in parallel with the Christian principles of being, the Church forms a strong state, developed a civil society, creates spiritual conditions for the free development of the human person, spiritual and moral well-being of society. In the history of mankind, Christianity has always been the advocate of freedom of the will and dignity of man. Religious thinkers, in the light of Christian truth, comprehended the formation and development of the state, the multifaceted processes of politics, economics, social and spiritual interests of mankind. In the context of the global crises of the XXI century, the creative heritage of religious philosophers becomes quite demanded by modern science.

Keywords: state; christianity; religion; religious philosophy; social thought; science; philosophy; politics; ethics; morality; spirituality; creativity; economics; spiritual and religious sphere.

References

1. Berdyaev, N.A. (2005), Dialektika bozhestvennogo i chelovecheskogo [Dialectics of the divine and human], Folio, Kharkiv, Ukraine.
2. Berdyaev, N.A. (2003), Duh i real'nost' [Spirit and reality], Folio, Kharkiv, Ukraine.
3. Berdyaev, N.A. (2006), Duhovnye osnovy russkoj revoljucii. Istoki i smysl russkogo kommunizma [Spiritual Foundations of the Russian Revolution. The Origins and meaning of Russian Communism], AST, Moscow, Russia.
4. Berdyaev, N.A. (2006), O naznachenii cheloveka. O rabstve i svobode cheloveka [The Destiny of Man. On Slavery and Human Freedom], AST, Moscow, Russia.
5. Berdyaev, N.A. (2007), Padenie svjashhennogo russkogo carstva [The fall of the sacred Russian kingdom. Publicism 1914-1922], Astrel, Moscow, Russia.
6. Berdyaev, N.A. (2007), Filosofija svobody [Philosophy of Freedom], AST, Moscow, Russia.
7. Bulgakov, S.N. (1997), Dva grada. Issledovanie o prirode obshhestvennyh idealov [Two hailstones. Study on the nature of social ideals], RSHGI, St.Petersburg, Russia.
8. Bulgakov, S.N. (2007), Istorija jekonomicheskih i social'nyh uchenij [History of Economic and Social Studies], Astrel, Moscow, Russia.
9. Bulgakov, S.N. (2006), O rynkah pri kapitalisticheskom proizvodstve [On Markets in Capitalist Production], Astrel, Moscow, Russia.
10. Bulgakov, S.N. (2006), Ot marksizma k idealizmu. Stat'i i recenzii [From Marxism to Idealism. Articles and reviews], Astrel, Moscow, Russia.
11. Bulgakov, S.N. (1994), Svet nevechernij: Sozercanija i umozrenija [Unfading Light: Contemplation and speculation], Respublika, Moscow, Russia.
12. Bychkov, V.V. (2007), Russkaja teurgicheskaja jestetika [Russian theurgical aesthetics], Ladomir, Moscow, Russia.
13. Vodenko, K.V. (2015), Istorija religioznoj filosofii [The History of Religious Philosophy], Phoenix, Rostov-on-Don, Russia.
14. Zamaleev, A.F. (2007), Russkaja religioznaja filosofija: XI - XX vv [Russian Religious Philosophy: XI-XX centuries], Publish. House of St. Petersburg University, St.Petersburg, Russia.
15. Zenkovsky, V. (2001), Istorija russkoj filosofii [History of Russian Philosophy], Academic Design, Rarity, Moscow, Russia.
16. Katasonov, V.Y. (2015), Pravoslavnoe ponimanie obshhestva. Sociologija Konstantina Leont'eva. Istoriosofija L'va Tihomirova [Orthodox understanding of society. Sociology of Konstantin Leontiev. The Historiosophy of Lev Tikhomirov], Institute of Russian Civilization, Moscow, Russia.
17. Katasonov, V.Y. (2015), Russkaja sociologicheskaja mysl' na rubezhe XIX-XX vekov. K. Leont'ev, L. Tihomirov, B. Solov'ev, S. Bulgakov, S. Sharapov [Russian sociological thought at the turn of the XIX—XX centuries. K. Leontiev, L. Tikhomirov, V. Soloviev, S. Bulgakov, S. Sharapov], Homeland, Moscow, Russia.
18. Kostyuk, K.N. (2013), Istorija social'no-jeticheskoj mysli v Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi [The history of socio-ethical thought in the Russian Orthodox Church], Aleteeya, St.Petersburg, Russia.
19. Lossky, N.O. (2007), Istorija russkoj filosofii [The History of Russian Philosophy], Academic Project, Moscow, Russia.
20. Mitrofanov, G. (2004), Rossija XX veka — "Vostok Kserksa" ili "Vostok Hrista". Duhovno-istoricheskij fenomen kommunizma kak predmet kriticheskogo issledovanija v russkoj religiozno-filosofskoj mysli pervoj poloviny XX veka [Russia XX century — "East of Xerxes" or "East of Christ". Spiritual-historical phenomenon of communism as a subject of critical research in the Russian religious-philosophical thought of the first half of the XX century], The Trinity Word, Rostov-on-Don, Russia.
21. Novikova, L.I. and Sizemskaya, I.N. (1999), Russkaja filosofija istorii [Russian Philosophy of History], Aspect Press, Moscow, Russia.
22. Ogorodnik, I.V. Ogorodnik, V.V. Rusin, M.Y. and Didenko, V.F. (1999), Filosofskaja mysl' vostochnyh slavjan: Bibliograficheskij slovar' [The Philosophical Thought of Eastern Slavs: Bibliographic Dictionary] Parliamentary Publishing House, Kyiv, Ukraine.
23. Russian Orthodox Church. Official site of the Moscow Patriarchate (2016), "Fundamentals of the social concept of the Russian Orthodox Church", available at: http://www.patriarchia.ru/db/text/141422.html (Accessed 30 Sept 2018).
24. Solzhenitsyn, A.I. (2007), Na izlomah: Rasskazy. Krohotki. Publicistika [On Breaks: Stories. Publicism], U-Faktoriya, Yekaterinburg, Russia.
25. Surmin, Y.P. and Bidzura, I.P. (2012), Sociologija upravlenija [Management Sociology], Kyiv, Ukraine.
26. Filippovich, L.A. (2016), Kul'tura relіgіjnogo zhittja. Vibranі pracі [Culture of Religious Life. Selected works], UAR, Moscow, Russia.
27. Frank, S.L. (1992), Duhovnye osnovy obshhestva [The spiritual foundations of society], Republic, Moscow, Russia.
28. Franck, S.L. (1990), Sochinenija [Compositions], Pravda, Moscow, Russia.
29. Frank, S.L. (2003), S nami Bog [With Us God], AST, Moscow, Russia.
30. Frank, S.L. (1998), Svet vo t'me. Opyt hristianskoj jetiki i social'noj filosofii [Light in the darkness. Experience of Christian ethics and social philosophy], Factorial, Moscow, Russia.
31. Spidlik, T. (2006), Russkaja ideja: inoe videnie cheloveka [Russian Idea: A Different Man's Vision], Publishing house of Oleg Abyshko, St.Petersburg, Russia

№ 20 2018, стор. 94 - 101

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-10-26

Кількість переглядів: 86

Відомості про авторів

Д. С. Мартишин

к. н. з богосл., завідувач кафедри українознавства, православ'я та теології, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

D. Martyshyn

candidate sciences in theology, head of the Department of Ukrainian Studies, Orthodoxy and Theology, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

Як цитувати статтю

Мартишин Д. С. Державно-управлінська проблематика в релігійній філософії xx століття. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 20. С. 94–101. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.94

Martyshyn, D. (2018), “State management issues in the religious philosophy of the xx century”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 94–101. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.94

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.