EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ СТРИМУВАНЬ ТА ПРОТИВАГ У ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИНАХ
В. В. Образцова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.107

УДК: 321:351](477)

В. В. Образцова

МЕХАНІЗМ СТРИМУВАНЬ ТА ПРОТИВАГ У ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИНАХ

Анотація

Система стримувань і противаг є способом організації взаємодії вищих органів державної влади, що передбачає функціонування цілісної системи взаємопов'язаних конституційно-правових і політико-правових інститутів, які забезпечують взаємодію, взаємозалежність, взаємопроникнення повноважень гілок державної влади, з метою їх урівноваження, взаємного стримування та створення дієвого механізму запобігання узурпації державної влади, що у свою чергу гарантує дотримання основних прав і свобод людей, а також забезпечує стабільність та ефективність механізму державної влади.
У статті аналізується специфіка механізму стримувань та противаг у сфері публічно-управлінських відносин. Особлива увага цього механізму приділяється з точки зору теорії відносин "принципал — агент" у напрямку ефективної взаємодії органів публічної влади як агента. Аналізу проблем поділу влади приділяли увагу такі зарубіжні та вітчизняні науковці як Дж. Локк, Ш. Монтеск'є, Ф.В. Веніславський, О.Р. Дашковський, А.П. Заєць, М.І. Козюбра, І.В. Процюк, С.В. Серьогіна, О.Ю. Тодик, М.В. Цвік та ін.
Виявлено, що система державно-управлінських відносин України характеризується функціональною незбалансованістю, що веде до недієздатного механізму стримувань та противаг, а звідси, і до неефективного державного управління. Також має місце злиття політичної та адміністративної складової в системі державного управління. Тобто агент не має своєї "інституційної пам'яті", що значно ускладнює подальший процес якісного виконання ним своїх повноважень. Функції агента повинні бути розмежовані на адміністративні та політичні, що сприятиме ефективному механізму формування та реалізації державної політики. Принципал не завжди може прямо впливати на агента, таким чином останній має лазівку для самостійних дій в своїх інтересах.
Проаналізовано специфіку механізму стримувань та противаг у сфері публічно-управлінських відносин з точки зору теорії "принципал — агент". Визначено, що наявність дієвого механізму стримувань та противаг між гілками влади сприятиме більш ефективному функціонуванню агента.

Ключові слова: конфлікт; механізм "стримувань та противаг"; гілки влади; публічно-управлінські відносини; "принципал — агент".

Література

1. Кравчук В.М. Проблема меж державної влади в умовах формування громадянського суспільства / В.М. Кравчук // Підприємництво, господарство і право. — 2010. — № 1. — С. 7—9.
2. Система стримувань і противаг у сфері державно-управлінських відносин: наук.-метод. рек. / Авт. кол.: В.А. Ребкало, В.А. Шахов, Е.А. Афонін та ін.; за заг. ред. В.А. Ребкала, М.М. Логунової, В.А. Шахова. — К.: НАДУ, 2008. — 72 с.
3. Сало І. С. Механізми стримувань і противаг у політичних системах країн ЄС та в Україні/ І.С. Сало // Стратегічні пріоритети. — № 2 (11). — К.: НІСД, 2009. — С. 65—70.
4. Дацьків А.М. Реалізація механізму "стримувань і противаг" в Україні [Електронний ресурс] / А.М. Дацьків. — Режим доступу: http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1586%3A060617-13&catid=185%3A1-062017&Itemid=230&lang=en
5. Локк Дж. Избранные философские произведения [Текст] / Джон Локк. — В 2 томах. [вступ. статья И.С. Нарского]. — М. : Издательство социально-экономической литературы, 1960. — Т. 2 / Под общей ред. и с примеч. А.А. Макаровского. — С. 78—112.
6. Сурнін В.О. Механізми стримувань та противаг у системі розподілу влади в Україні [Електронний ресурс] / В.О. Сурнін // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. — 2013. — Вип. 2. — С. 140—144. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyptp_2013_2_28
7. Монтескье Ш.-Л. Избранные произведения. [Текст] / Шарль-Луи Монтескье. — М.: Изд-во политической литературы, 1955. — 289 с.
8. Євтушенко О.Н. Принцип поділу влади та його вплив на формування демократичної моделі державної влади: зарубіжний досвід і Україна [Електронний ресурс] / О.Н. Євтушенко. — Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/politics/2009/110-97-17.pdf
9. Кузнецова О.О. Інститут місцевого самоврядування: проблеми становлення та розвитку [Електронний ресурс] / О.О. Кузнецова. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov. ua/e-journals/DeBu/2007-1/doc/2/18.pdf
10. Сорока С. Аналіз механізмів взаємодії Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України в контексті сучасного конституційного розвитку держави [Електронний ресурс] / С. Сорока. — Режим доступу: http://www.dbuapa. dp.ua/zbirnik/2011-02(6)/11ssvkrd.pdf
11. Ганьба Б.П. Проблеми і перспективи вдосконалення форми державного правління сучасної України [Електронний ресурс] / Б.П. Ганьба. — Режим доступу: http://www.pjv.nuoua.od.ua/v1_2011/04.pdf
12. Приймак Л. Система "стримувань і противаг" у взаємовідносинах між виконавчою та законодавчою гілками влади як механізм консолідації політичного режиму / Л. Приймак // Вісник Львівського університету. Сер.: Філософсько-політологічні студії. — 2015. — Вип. 6. — С. 122—129.
13. Радченко О.В. Система стримувань та противаг гілок влади як ціннісний імператив українського політикуму [Електронний ресурс] / О.В. Радченко. — Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2008-2/doc/1/08.pdf

V. Obraztsova

MECHANISM OF CHECKS AND BALANCES IN PUBLIC-MANAGEMENT RELATIONS

Summary

The system of checks and balances is a way of organizing the interaction of the supreme bodies of state power, which implies the functioning of a coherent system of interconnected constitutional and legal and political-legal institutions that provide interaction, interdependence, interpenetration of the powers of the branches of state power, with the aim of balancing them, mutual restraint and creation of an effective mechanism for the prevention of usurpation of state power, which in turn guarantees the observance of basic human rights and freedoms, as well as ensures stability and efficiency of the mechanism of state power.
The article analyzes the specifics of the mechanism of checks and balances in the field of public-managerial relations. The special attention of this mechanism is paid from the point of view of the theory of relations "principal — agent" in the direction of effective interaction of public authorities as an agent. Foreign and domestic scientists such as J. Locke, Ch. Montesquieu, F. V. Venislavsky, O.R. Dashkovsky, A.P. Zaets, M.I. Kozyubra, I.V. Protsyuk, S.V. Seryogina, O.Yu. Todyk, M.V. Tsvyk and others paid attention to the analysis of the problems of separation of powers.
It is revealed that the system of state-management relations of Ukraine is characterized by functional imbalances, which leads to an ineffective mechanism of checks and balances, and hence to ineffective state administration. There is also a merger of the political and administrative component in the system of public administration. That is, the agent does not have its "institutional memory", which greatly complicates the further process of qualitative performance of its powers. The functions of the agent should be divided into administrative and political ones, which will facilitate an effective mechanism for the formation and implementation of the state policy. The principal cannot always directly influence the agent, thus the latter has a loophole for self-acting in its own interests.
The specifics of the mechanism of checks and balances in the field of public-managerial relations from the point of view of the theory of "principal-agent" is analyzed. It has been determined that the presence of an effective mechanism of checks and balances between the branches of the government will contribute to the more efficient functioning of the agent.

Keywords: conflict; mechanism of "checks and balances"; branches of power; public-management relations; "principal — agent".

References

1. Kravchuk, V.M. (2010), "The problem of the boundaries of state power in the formation of civil society", Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, vol. 1, pp. 7—9.
2. Rebkalo, V.A. Shakhov, V.A. and Afonin, E.A. (2008), Systema strymuvan' i protyvah u sferi derzhavno-upravlins'kykh vidnosyn [System of checks and balances in the field of public-management relations], NADU, Kyiv, Ukraine.
3. Salo, I.S. (2009), "Mechanisms of checks and balances in the political systems of the EU countries and in Ukraine", Stratehichni priorytety, vol. 2 (11), pp. 65—70.
4. Dats'kiv, A.M. (2017), "Realization of the mechanism of "checks and balances" in Ukraine", available at: http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1586%3A060617-13&catid=185%3A1-062017&Itemid=230&lang=en (Accessed 25 Sept 2018).
5. Lokk, Dzh. (1960), Yzbrannye fylosofskye proyzvedenyia [Selected Philosophical Works], Yzdatel'stvo sotsyal'no-ekonomycheskoj lyteratury, Moscow, Russia.
6. Surnin, V.O. (2013), "Mechanisms of checks and balances in the distribution system of power in Ukraine", Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia, pedahohiky ta psykholohii, vol. 2, pp. 140—144.
7. Montesk'e, Sh.-L. (1955), Yzbrannye proyzvedenyia [Selected Works], Yzd-vo polytycheskoj lyteratury, Moscow, Russia.
8. Yevtushenko, O.N. (2009), "Principle of separation of powers and its influence on the formation of a democratic model of state power: foreign experience and Ukraine", available at: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/politics/2009/110-97-17.pdf (Accessed 25 Sept 2018).
9. Kuznetsova, O.O. (2007), "Institute of Local Self-Government: Problems of Formation and Development", available at: http://www.nbuv.gov. ua/e-journals/DeBu/2007-1/doc/2/18.pdf (Accessed 25 Sept 2018).
10. Soroka, S. (2011), "Analysis of mechanisms of interaction between the Verkhovna Rada of Ukraine and the Cabinet of Ministers of Ukraine in the context of modern constitutional development of the state", available at: http://www.dbuapa. dp.ua/zbirnik/2011-02(6)/11ssvkrd.pdf (Accessed 25 Sept 2018).
11. Han'ba, B.P. (2011), "Problems and prospects of improving the form of government of modern Ukraine", available at: http://www.pjv.nuoua.od.ua/v1_2011/04.pdf (Accessed 25 Sept 2018).
12. Pryjmak, L. (2015), "The system of "checks and balances" in the relationship between the executive and legislative branches of government as a mechanism for consolidating the political regime", Visnyk L'vivs'koho universytetu: ser.: Filosofs'ko-politolohichni studii, vol. 6, S. 122—129.
13. Radchenko, O.V. (2008), "The system of checks and balances of the branches of power as a value imperative of the Ukrainian politics", available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2008-2/doc/1/08.pdf (Accessed 25 Sept 2018).

№ 20 2018, стор. 107 - 112

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-10-26

Кількість переглядів: 105

Відомості про авторів

В. В. Образцова

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

V. Obraztsova

postgraduate student of the Department of Public Administration and Public Service, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Образцова В. В. Механізм стримувань та противаг у публічно-управлінських відносинах. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 20. С. 107–112. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.107

Obraztsova, V. (2018), “Mechanism of checks and balances in public-management relations”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 107–112. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.107

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.