EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТУРБУЛЕНТНІСТЬ ІНВЕСТУВАННЯ ПРОЕКТІВ З БУДІВНИЦТВА ТА РЕМОНТУ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ
О. В. Цімошинська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.5

УДК: 330.322.214

О. В. Цімошинська

ТУРБУЛЕНТНІСТЬ ІНВЕСТУВАННЯ ПРОЕКТІВ З БУДІВНИЦТВА ТА РЕМОНТУ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

Анотація

У статті констатовано, що дорожнє господарство належить до стратегічних галузей національної економіки, а мережа автомобільних доріг загального користування є вагомою складовою інфраструктурного потенціалу України. Доведено, що розбудова мережі автомобільних доріг та забезпечення її якості відповідно до міжнародних стандартів вимагає значних, незіставних з можливостями державного бюджету, фінансових ресурсів. Проаналізовано джерела та рівень фінансового забезпечення ремонту та розбудови мережі автодоріг на сучасному етапі. Доведено, що в інвестуванні проектів з будівництва та ремонту автомобільних доріг загального користування протягом останніх років спостерігається явище турбулентності — спектр коливань та вихрів інвестування капіталу, яке стоїть на заваді розбудови національної транспортної системи. Акцентовано, що запорукою уникнення явища турбулентності в інвестуванні дорожньої галузі є створення реальних умов для залучення приватних інвестицій до розбудови дорожньої інфраструктури в Україні та практичного застосування механізму концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг. Обгрунтовано доцільність: у поєднанні потенціалу державного та приватного секторів, формуванні партнерських відносин держави і бізнесу, посиленні ролі й значення приватних інвесторів, пошуку найбільш раціональних форм їхньої взаємодії та розподілу сфер відповідальності. Виокремлено недоліки існуючих моделей інвестиційного забезпечення ремонту та розбудови мережі автодоріг. Наголошено на значимості концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг у розбудові національної та європейської транспортної системи. Розглянуто досвід європейських країн з концесії на будівництво і експлуатацію автомобільних доріг та доведено доцільність його імплементації у вітчизняну практику.

Ключові слова: державно-партнерські відносини; концесія; фінансове забезпечення розбудови мережі автомобільних шляхів.

Література

1. Вдовенко Ю.С. Тенденції розвитку концесійної діяльності // Польський фонд міжнародних та регіональних досліджень. 05.12.2007 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/995/
2. Коваль Ю. Перспективи будівництва концесійних доріг в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.yur gazeta.com/.../perspektivi-budivnictva-koncesiynih-dori.
3. Кривецький О. Укравтодор:реалії сьогодення /О. Кривецький [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuviap.gov.ua/index.php?
4. Михайличенко К.М. Щодо удосконалення механізмів розвитку дорожньої галузі в контексті реалізації реформи державного управління автомобільними дорогами. Аналітична записка [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1661/
5. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення дорожньої галузі. Закон України від 17.11.2016 № 1763-VIII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/1763-19
6. Про внесення змін до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі". Закон України від 17.11.2016 №1762-VIII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/1762-19
7. Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг. Закон України від 14.12.1999 № 1286-XIV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1286-14
8. Собкевич О.В. Механізми ефективного використання та розвитку потенціалу транспортно-дорожнього комплексу України / О.В. Собкевич, К.М. Михайличенко, О.Ю. Ємельянова. — К.: НІСД, 2014. — 60 с.
9. Приватні дорожні компанії як альтернатива ПАТ ДАК "Автомобільні Дороги України" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://lb.ua/.../364877_privatni_dorozhni
10. "Укравтодор" пересматривает потенциальные проекты дорог для концессии [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://cfts.org.ua/news/ukravtodor_peresmatrivaet
11. Черевиков Є. Автомобільні дороги. Секторальний огляд з ДПП / Є. Черевиков, І. Іголкін. — USAID. — 2015. — 29 с.
12. Figueroa D. National Funding of Road Infrastructure: Italy [Електронний ресурс] / Dante Figueroa // Library of Congress. — 2014. — Режим доступу до ресурсу: https://www.loc.gov/law/help/infrastructure-funding/italy.php

O. Tsimoshynska

TURBULENCE INVESTMENT PROJECTS FOR THE CONSTRUCTION AND REPAIR OF PUBLIC ROADS COMMON USE

Summary

The article states that the road facilities are related to the strategic sectors of the national economy, and the network of public roads is a significant component of the infrastructure potential of Ukraine. It is proved that the development of the road network and ensuring its quality in accordance with international standards requires significant, incomparable with the capabilities of the state budget, financial resources. Analyzed the sources and level of financial support for the repair and development of a network of roads at the present stage. It has been proven that in investment projects for the construction and repair of public roads in recent years there has been a phenomenon of turbulence — a spectrum of fluctuations and whirlwinds of capital investment, which hinders the development of the national transport system. The attention was focused on the fact that the key to avoiding the phenomenon of turbulence in investing in the road sector is to create real conditions for attracting private investment to the development of road infrastructure in Ukraine and practical application of the concession mechanism for the construction and operation of roads. The expediency was justified: in combining the potential of the public and private sectors, forming partnerships between government and business, strengthening the role and importance of private investors, searching for the most rational forms of their interaction and distribution of responsibilities. The shortcomings of the existing models of investment support for the repair and development of the road network are highlighted. The significance of the concession for the construction and operation of roads in the development of the national and European transport system was noted. The experience of European countries on the concession for the construction and operation of highways is considered and the feasibility of its implementation in domestic practice is proved.

Keywords: state-partnership relations; concession; financial support for the development of a network of highways.

References

1. Vdovenko, Yu. (2007), "Trends in the development of concession activities", available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 05 Oct 2018).
2. Koval, Yu. (2017), "Prospects for the construction of concession roads in Ukraine", available at: http://www.yurgazeta.com/.../perspektivi-budivnictva-koncesiynih-dori (Accessed 05 Oct 2018).
3. Krivets'kyi, O. (2016), "Ukravtodor: the realities of the present", available at: http://www.nbuviap.gov.ua/index.php? (Accessed 05 Oct 2018).
4. Mykhailychenko, K. (2015), "On improving the mechanisms of development of the road sector in the context of the implementation of the reform of public administration by roads", available at: http://www.niss.gov.ua/articles/1661/ (Accessed 05 Oct 2018).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), "On Amendments to the Budget Code of Ukraine on Improving the Mechanism of Financial Provision of the Road Industry", available at: http://www.zakon.rada.gov.ua/1763-19 (Accessed 05 Oct 2018).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), "On Amendments to the Law of Ukraine "On Sources of Financing of the Road Economy of Ukraine" on improving the financing mechanism of the road sector", available at: http://www.zakon.rada.gov.ua/1762-19 (Accessed 05 Oct 2018).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), "On Concessions for the Construction and Operation of Motor Roads", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1286-14 (Accessed 05 Oct 2018).
8. Sobkevich, O.V. Mykhajlychenko, K.M. and Yemel'ianova, O.Yu. (2014), Mekhanizmy efektyvnoho vykorystannia ta rozvytku potentsialu transportno-dorozhn'oho kompleksu Ukrainy [Mechanisms of efficient use and development of the potential of the road and transport complex of Ukraine], NISD Ukraine, Kyiv, Ukraine.
9. Lb.ua (2017), "Private road companies as an alternative to PJSC DAC "Automobile Roads of Ukraine"", available at: https://lb.ua/.../364877_privatni_dorozhni (Accessed 05 Oct 2018).
10. CFTS (2014), "Ukravtodor is reviewing potential road projects for concession", available at: http://cfts.org.ua/news/ukravtodor_peresmatrivaet (Accessed 05 Oct 2018).
11. Cherevykov, Ye. And Iholkin, I. (2015), Avtomobil'ni dorohy. Sektoral'nyj ohliad z DPP [Roads. Sectoral review of PPP], USAID, Kyiv, Ukraine.
12. Figueroa, D. (2014), "National Funding of Road Infrastructure: Italy", Library of Congress, available at: https://www.loc.gov/law/help/infrastructure-funding/italy.php. (Accessed 05 Oct 2018).

№ 21 2018, стор. 5 - 10

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-11-19

Кількість переглядів: 589

Відомості про авторів

О. В. Цімошинська

д. філос. в галузі економіки, доцент кафедри обліку і оподаткування,ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

O. Tsimoshynska

Doctor of Philosophy in Economics, Associate Professor, department of accounting and taxation, PJSC "Higher Educational Institution" Interregional Academy of Personnel Management"

Як цитувати статтю

Цімошинська О. В. Турбулентність інвестування проектів з будівництва та ремонту автомобільних доріг загального користування. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 21. С. 5–10. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.5

Tsimoshynska, O. (2018), “Turbulence investment projects for the construction and repair of public roads common use”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 5–10. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.