EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБГРУНТУВАННЯ СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СИСТЕМИ
П. В. Круш, М. О. Дергалюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.11

УДК: 330.35

П. В. Круш, М. О. Дергалюк

ОБГРУНТУВАННЯ СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СИСТЕМИ

Анотація

У статті обгрунтовано використання методології системного підходу щодо дослідження економічного потенціалу підприємства та управління ним. З'ясовано, що об'єднуючим для економічного потенціалу всіх підприємств різних галузей та форм власності є те, що його необхідно розглядати як певну систему, якій притаманні властивості системи. Відповідно до цього, економічний потенціал є підсистемою підприємства та виступає самостійною системою, що має свої взаємозв'язані підсистеми, об'єднуючим яких є мета діяльності підприємства. У свою чергу, економічному потенціалу підприємства як системі притаманні такі властивості, як: комплексність, багатофункціональність, структурованість тощо. Доведено, що до складових економічного потенціалу необхідно відносити матеріальні, людські, інноваційно-технічні, фінансові та інформаційні ресурси, що виступають підсистемами економічного потенціалу підприємства, раціональне управління якими дає більший синергійний ефект для діяльності підприємства, ніж управління складовими як окремими системами функціонування підприємства. Задіяння та раціональне використання економічного потенціалу підприємства створює умови для подальшого розвитку та сталого зростання підприємства, сприяє досягненню поставлених цілей підприємства та стабільному функціонуванню підприємства в умовах виникнення зовнішніх небезпек.

Ключові слова: економічний потенціал; підприємство; управління; система; підсистеми; системний підхід.

Література

1. Ажаман І.А. Економічний потенціал будівельного підприємства — сутність та підходи до визначення / І.А. Ажаман, В.С. Дога, О.І. Жидков // Економіка та управління: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. — Одеса: ОДАБА, 2017. — С. 283—286.
2. Ажаман І.А. Теоретичне обгрунтування сутності та властивостей потенціалу підприємства / І.А. Ажаман, О.І. Жидков // Економіка та держава. — 2018. — № 2. — С. 22—26.
3. Внутрішній економічний механізм підприємства: навч. пос. / Круш П.В. та ін. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 206 с.
4. Гиг Дж. Ван. Прикладная общая теория систем / Гиг Дж. Ван // в 2 кн. Книга 1. / Пер. с англ. под ред. Сушкова Б.Г., Тюхнина В.С. — М.: Издательство "Мир", 1981. — 336 с.
5. Калінеску Т.В. Стратегічний потенціал підприємства: формування та розвиток: моногр. / Т.В. Калінеску, Ю.А. Романовська, О.Д. Кирилов. — Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. — 272 с.
6. Краснокутська Н.С. Потенціал торговельного підприємства : теорія та методологія дослідження: моногр. / Н.С. Краснокутська. — Х.: Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2010. — 247 с.
7. Шкроміда Н.Я. Комплексна оцінка економічного потенціалу суб'єктів господарювання / Н.Я. Шкроміда // Економічний аналіз: зб. наук праць. — Тернопіль: Економічна думка. — Тернопіль: ТНУ, 2011. — Вип. 9, Ч. 1. — С. 383—386.

P. Krush, M. Dergalyuk

GROUNDS FOR THE COMPLEX ECONOMIC POTENTIAL OF THE ENTERPRISE AS A SYSTEM

Summary

The article substantiates the use of the systematic approach to the study of the economic potential of the enterprise and its management. It is revealed that uniting for economic potential of all enterprises of different industries and forms of ownership is that it should be considered as a certain system, which is inherent in the properties of the system, namely: connection with the external environment, the primacy of the whole system, the hierarchy , complexity of structure, as well as dimensionality, reliability, stability, optimality, continuity of functioning and development, adaptability, etc. This, in turn, increases the efficiency of managing the economic potential of the enterprise.
Accordingly, the economic potential is a subsystem of the enterprise and acts as an independent system with its interconnected subsystems, which unite the purpose of the enterprise. In turn, the economic potential of the enterprise as a system characteristic properties such as complexity, versatility, structuring and more. It is proved that the components of economic potential must be related material, human, innovative, technical, financial and information resources, serving as subsystems of the economic potential of the enterprise, the rational management of which gives a greater synergy effect for the enterprise than management of components as separate systems of operation of the enterprise. Involvement and rational use of the economic potential of the enterprise creates conditions for further development and sustainable growth of the enterprise, promotes achievement of the set goals of the enterprise and stable functioning of the enterprise in the conditions of emerging external hazards. The issue of improving the management of the economic potential of enterprises in the conditions of the economic danger of its functioning was also considered.

Keywords: economic potential; enterprise; management; system; subsystems; system approach.

References

1. Azhaman, I.A. Doha, V.S. and Zhydkov, O.I. (2017), "The economic potential of a construction company - the essence and approaches to the definition", Ekonomika ta upravlinnia: suchasnyj stan i perspektyvy rozvytku: materialy III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Economics and Management: Current State and Prospects: Materials of the 3rd International Scientific and Practical Conference], ODABA, Odesa, Ukraine, pp. 289—292.
2. Azhaman, I.A. and Zhydkov, O.I. (2018), "Theoretical substantiation of the essence and properties of the enterprise potential", Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 22—26.
3. Krush, P.V. (2008), Vnutrishnij ekonomichnyj mekhanizm pidpryiemstva [Internal economic mechanism of the enterprise], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
4. Hyh, Dzh. Van (1981), Prykladnaia obschaia teoryia system [Applied general theory of systems], vol. 1, Yzdatel'stvo "Myr", Moscow, Russia.
5. Kalinesku, T.V. Romanovs'ka, Yu.A. Kyrylov, O.D. (2007), Stratehichnyj potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta rozvytok [Strategic potential of the enterprise: formation and development], Vyd-vo SNU im. V. Dalia, Luhansk, Ukraine.
6. Krasnokuts'ka, N.S. (2010), Potentsial torhovel'noho pidpryiemstva: teoriia ta metodolohiia doslidzhennia [Potential of trade enterprise: theory and methodology of research], Kharkivs'kyj derzhavnyj universytet kharchuvannia ta torhivli, Kharkiv, Ukraine.
7. Shkromida, N.Ya. (2011), "Integrated assessment of economic potential of economic entities", Ekonomichnyy analiz, vol. 9, no. 1, pp. 383—386.

№ 21 2018, стор. 11 - 14

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-11-19

Кількість переглядів: 755

Відомості про авторів

П. В. Круш

к. е. н., професор, завідувач кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

P. Krush

Candidate of Economic Sciences, Professor, Head of the Economics and Entrepreneurship Department, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv


М. О. Дергалюк

к. е. н., асистент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

M. Dergalyuk

Candidate of Economic Sciences Assistant Professor of Economics and Entrepreneurship Department, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

Як цитувати статтю

Круш П. В., Дергалюк М. О. Обгрунтування складових економічного потенціалу підприємства як системи. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 21. С. 11–14. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.11

Krush, P. and Dergalyuk, M. (2018), “Grounds for the complex economic potential of the enterprise as a system”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 11–14. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.11

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.