EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА В ІНДІЇ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Н. В. Пришляк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.15

УДК: 338.532:620.92(540)

Н. В. Пришляк

ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА В ІНДІЇ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Анотація

Індія характеризується високими темпами економічного та промислового розвитку, попит на енергоресурси в Індії постійно зростає. Понад 17% світового населення проживає в Індії, що робить її значним споживачем енергетичних ресурсів. Індія, яка налічує 1,17 мільярда людей, є другою за кількістю населення країною у світі. В умовах стрімкого підвищення цін на традиційні енергоносії, інтенсивного та постійно зростаючого споживання викопного палива та рядом соціально-екологічних проблем, формуються нові світові погляди відносно розвитку та популяризації відновлювальних джерел енергії. За таких умов відновлювальні енергетичні ресурси розглядаються як важливий інструмент забезпечення економічного зростання та розвитку. Сталий розвиток потребує надійного постачання енергії за доступною ціною, що має низький вплив на навколишнє середовище та низький рівень викидів парникових газів. Проте 85% споживання первинної енергії походить з традиційних викопних видів палива. Зростання споживання викопних видів палива у світі протягом останніх декількох десятиліть спричинило посилення викидів парникових газів, що призвело до проблем зміни клімату. Індія є четвертим найбільшим емітером CO2 у світі після Китаю, США та Європейського Союзу. Відновлювана енергія — це один з екологічно чистих джерел енергії. У ході дослідження проаналізовано сучасний стан розвитку відновлюваної енергетики в Індії. Здійснено порівняння загальної структури енергоспоживання та структури відновлювальних джерел енергії в Індії. Проведено аналіз потенціалу відновлюваної енергетики в Індії та визначено плани до 2020 року. Побудовано прогнозну структуру відновлюваних джерел енергії в Індії до 2030 року. Проаналізовано особливості експорту та імпорту сонячних панелей в Індії. Визначено соціально-економічні переваги від розвитку галузі відновлюваних джерел енергії в Індії.

Ключові слова: відновлювана енергія; сонячна енергія; вітрова енергія; енергія біомаси; скорочення викидів.

Література

1. Chandel S.S., Shrivastva R., Sharma, V. and Ramasamy P. (2016). Overview of the initiatives in renewable energy sector under the national action plan on climate change in India. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 54.
2. Institute for Energy Economics and Financial Analysis. URL: http://ieefa.org/ (дата звернення 05.08.2018).
3. Kaletnik G.M. Production and use of biofuels: Second edition, supplemented: textbook. Vinnytsia: LLC "Nilan-Ltd"2018, 336 с.
4. Ministry of New and Renewable Energy. Annual Report 2016—2017. URL: https://mnre.gov.in/file-manager/annual-report/2016-2017/EN/ http://ieefa.org/
5. S. Rehman and Z. Hussain, 2017. Renewable energy governance in India: challenges and prospects for achieving the 2022 energy goals. URL: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/79361/9/MPRA_paper_79361.pdf http://ieefa.org/
6. Status of RE Development in India in 2016—17. Report by World Institute of Sustainable Energy, Pune. URL: http://shaktifoundation.in/wp-content/uploads/2017/12/Report_Renewables-India-2017-1.pdf http://ieefa.org/
7. Tripathi L., Mishra A.K., Dubey A.K., Tripathi C.B., and Baredar P. (2016). Renewable energy: an overview on its contribution in current energy scenario of India. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 60, pp. 226—233.
8. United Nations. Department of Economic and Social Affairs. URL: https://www.un.org/development/desa/publications/world-population-prospects-the-2017-revision.html http://ieefa.org/
9. World Health Organization. URL: http://www.who.int/airpollution/en/ http://ieefa.org

N. Pryshliak

RENEWABLE ENERGY IN INDIA: CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Summary

India is characterized by high rates of economic and industrial development, the demand for energy in India is constantly increasing. More than 17% of the world's population lives in India, which makes it a significant consumer of energy resources. India, which has 1.17 billion people, is the second largest nation in the world. In the conditions of rapid increase of prices for traditional energy sources, intensive and constantly increasing consumption of fossil fuels and a number of social and environmental problems, new trends are emerging regarding the development and popularization of renewable energy sources. Under such conditions, renewable energy resources are considered as an important tool for economic growth and development. Sustainable development requires reliable energy supply at an affordable price, that has a low impact on the environment and low greenhouse gas emissions. However, 85% of primary energy consumption comes from traditional fossil fuels. The increase in the consumption of fossil fuels in the world over the past few decades had led to an increase in greenhouse gas emissions, that caused the problems of climate change. India is the fourth largest emitter of CO2 in the world after China, the US and the European Union. Renewable energy is one of the clean energy sources. The study analyzes the current state of development of renewable energy in India. A comparison of the overall structure of energy consumption and the structure of renewable energy in India has been conducted. An analysis of the potential of renewable energy in India has been conducted and plans for the year 2020 have been identified. The forecast structure of renewable energy sources in India up to 2030 has been constructed. Features of export and import of solar panels in India have been analyzed. Socio-economic benefits from the development of the renewable energy industry in India have been determined.

Keywords: enewable energy; solar energy; wind energy; biomass energy; emission reductions.

References

1. Chandel, S. S. Shrivastva, R. Sharma, V. and Ramasamy, P. (2016), Overview of the initiatives in renewable energy sector under the national action plan on climate change in India. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 54.
2. Institute for Energy Economics and Financial Analysis. [Online], available at: http://ieefa.org/ (Accessed 05 Aug 2018).
3. Kaletnik, G. (2018), Production and use of biofuels: Second edition, supplemented: textbook. Vinnytsia: LLC "Nilan-Ltd", 336 p.
4. Ministry of New and Renewable Energy. Annual Report 2016—2017. [Online], available at: https://mnre.gov.in/file-manager/annual-report/2016-2017/EN/ (Accessed 10 Aug 2018).
5. Rehman, S. and Hussain, Z. (2017), Renewable energy governance in India: challenges and prospects for achieving the 2022 energy goals. [Online], available at: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/79361/9/MPRA_paper_79361.pdf (Accessed 12 Aug 2018).
6. Status of RE Development in India in 2016—17. Report by World Institute of Sustainable Energy, Pune. [Online], available at: http://shaktifoundation.in/wp-content/uploads/2017/12/Report_Renewables-India-2017-1.pdf (Accessed 20 Aug 2018).
7. Tripathi, L. Mishra, A. K. Dubey, A. K. Tripathi, C. B., and Baredar, P. (2016), Renewable energy: an overview on its contribution in current energy scenario of India. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 60, pp. 226—233.
8. United Nations. Department of Economic and Social Affairs. [Online], available at: https://www.un.org/development/desa/publications/world-population-prospects-the-2017-revision.html (Accessed 16 Aug 2018).
9. World Health Organization. [Online], available at: http://www.who.int/airpollution/en/ (Accessed 20 Aug 2018).

№ 21 2018, стор. 15 - 20

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-11-19

Кількість переглядів: 804

Відомості про авторів

Н. В. Пришляк

к. е. н., старший викладач кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

N. Pryshliak

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Administrative Management and Alternative Energy Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

Як цитувати статтю

Пришляк Н. В. Відновлювальна енергетика в індії: сучасний стан та перспективи розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 21. С. 15–20. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.15

Pryshliak, N. (2018), “Renewable energy in india: current state and prospects of development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 15–20. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.15

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.