EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ВИЗНАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ В ОБЛІКУ
С. О. Сломчинська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.65

УДК: 657.424:658.871/.878

С. О. Сломчинська

ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ВИЗНАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ В ОБЛІКУ

Анотація

У статті розкрито поняття інвестиційної нерухомості як економічної категорії з урахуванням різних поглядів вітчизняних та зарубіжних авторів, а також нормативних рекомендацій міжнародних стандартів. Розкрито економічну сутність інвестиційної нерухомості як капітального та фінансового активу, що є основою ідентифікації об'єкта як специфічного активу підприємства. Уточнено поняття "інвестиційна нерухомість" відповідно до вимог міжнародних стандартів та цивільно-правових норм. Обгрунтовано важливість ідентифікації інвестиційної нерухомості як окремого об'єкта бухгалтерського обліку з метою уніфікації та структуризації вимог її визнання. Досліджено різні погляди на ідентифікацію необоротних активів, основних засобів та нерухомості, що дозволило виокремити ключові критерії визнання інвестиційної нерухомості у складі об'єктів бухгалтерського обліку. Проаналізовано норми національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку й фінансової звітності, законодавчих актів щодо визнання та ідентифікації об'єктів інвестиційної нерухомості. Зокрема розгляд норм МСФЗ 16 "Оренда" дозволив розтлумачити умови визнання інвестиційною нерухомість, отриману в операційну оренду. На основі аналізу загальних та індивідуальних критеріїв визнання активом систематизовано ієрархію критеріїв визнання об'єкта інвестиційною нерухомістю. Запропоновано методику та розроблено алгоритм ідентифікації інвестиційної нерухомості відповідно до вибудованої ієрархії критеріїв, що сприятиме посиленню синергетичного ефекту обліку та управління об'єктами інвестиційної нерухомості завдяки підвищенню якості та достовірності інформації.

Ключові слова: інвестиційна нерухомість; ідентифікація; критерії визнання; ієрархія; необоротні активи; основні засоби.

Література

1. Аналітичні дані компанії Cushman&Wakefield — [Електронний ресурс]. — Режим доступу:https://cushmanwakefield.com.ua/ru/ukraina-4-kv-2017-g
2. Современный экономический словарь / Б.А, Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. — 6-е изд., испр. — М.: ИНФРА_М, 2017. — 512 с.
3. Цуркану В.И. Идентификация — важный логический прием при подготовке финансовой отчетности /В.И. Цуркану, И.Н. Голочалова // Вестник профессиональных бухгалтеров. — 2015. — № 5 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.ipbr.org/vestnik/editions/2015/5/tsurcanu-golovachova/
4. Мочерний С.В. Економічнийенциклопедичний словник: у 2-х т. Т. 1 / За ред. С.В. Мочерного. — Львів: Світ, 2005. — 616 с.
5. Мельник Л.Г. Экономика и информация: экономика информации и информация в экономике. Энциклопедический словарь / Л.Г. Мельник. — Сумы: Университетская книга, 2005. — 384 с.
6. Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. — К.: Знання, 2007. — 1072 с.
7. Хорунжак Н.М. Понятійна сутність необоротних активів і проблеми її ідентифікації / Н.М. Хорунжак, В.В. Рогожкіна // Глобальні та національні проблеми економіки. — 2017. — № 19. — С. 554—560.
8. Борисов А.Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов.— М.: Книжный мир, 2005. — 894 с.
9. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера / И.А. Бланк. — К.: "Ника-Центр", 2007. — 480 с.
10. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський словник / Ф.Ф. Бутинець. — Житомир: ПП "Рута", 2009. — 224 с.
11. Яковишина Н.А. Теоритичніосновиобліку основних засобів / Н.А. Яковишина, К.А. Яковенко // Молодий вчений. — 2018. — № 5. — С. 779—781.
12. Ніколаева Т.В. Ідентифікація нерухомого майна як об'єкту управлінського обліку / Т.В. Ніколаєва // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. Міжнародний збірник наукових праць. — 2015. — № 4. — С. 45—53.
13. Супрунова І.В. Визнання та оцінка інвестиційної нерухомості у бухгалтерському обліку / І.В. Супрунова [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://archive.nbuv. gov.ua/portal/soc_gum/ptmbo/2010_1/29.pdf
14. Бурденко І.М. Методологічні основи обліку інвестиційної нерухомості / І.М. Бурденко // ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ". — 2010. — № 336. — С. 14—23.
15. Фінансовий облік [Текст] : підручник / Я.Д. Крупка, З.В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. — 4-те вид., доповн. та переробл. — Тернопіль: ТНЕУ, 2017. — 451 с.
16. Головачко В.М. Поняття та оцінка інвестиційної нерухомості / В.М. Головачко, І.І. Савчин // Науковий вісник Мукачівського державного університету. — 2016. — № 21 — С. 150—156.
17. Єфременко О.В. Інвестиційна нерухомість та її визнання з метою обліку / О.В. Єфременко // Економіка, фінанси, право. — 2013. — № 11. — С. 19—21.
18. Шевченко В.М. Облік інвестиційної власності: проблеми і перспективи. / В.М. Шевченко // II Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів "Проблеми підвищення якості обліку, аналізу та аудиту в сучасних економічних умовах" (Дніпропетровськ, 28 березня 2014 р). — Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. — 2018. — С. 66—68.
19. Шевченко В.М. Економічний зміст інвестиційної нерухомості у нормативно-правовому забезпеченні / В.М. Шевченко. // Ефективна економіка. — 2015. — № 6. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_6_15
20. Задорожний З.-М. В. Актуальні питання облікової політики підприємств щодо необоротних активів: моногр. / З.-М. В. Задорожний, Л.Г. Семеген, Л.Т. Богуцька. — Тернопіль : ТНЕУ, 2012. — 237 с.
21. Богуцька Л.Т. Облік і аналіз інвестиційної нерухомості у будівельних організаціях [Текст]: дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09 / Л.Т. Богуцька. — Тернопіль: ТНЕУ, 2013. — 211 с.
22. Остапчук Т.П. До питань відображення земельних активів в складі об'єктів інвестиційної нерухомості / Т.П. Остапчук // Видавництво УжНУ "Говерла". — 2018. — № 4. — С. 93—96.
23. Гриценко О.А. Економічні основи права нерухомої власності / О.А. Гриценко // Економічна теорія та право, 2016. — №1 (24). — С. 46—55.
24. Чубук Л.П. Класифікаціянерухомого майна для потреб оцінки та управління / Л.П. Чубук // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
25. Павлов К. Диференціація об'єктів нерухомості в міжнародному вимірі / К. Павлов // EconomicjournalofLesiaUkrainkaEasternEuropeanNationalUniversity, 2016. — № 3. — С. 12—18.
26. Прокопенко В.Ю. Фінансово-кредитні інструменти на ринку нерухомості: дефініційні аспекти / В.Ю. Прокопенко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія "Економічна". — 2014. — № 1. — С. 247—259.
27. Прокопенко В.Ю. Вітчизняна практика застосування приватизаційних інструментів у сфері нерухомості / В.Ю. Прокопенко // Проблеми і перспективи економіки та управління. — 2015. — № 1. — С. 144—147.
28. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон Українивід 16.07.1999 № 996-XIV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14
29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість": Наказ міністерства фінансів України від 16.07.2007 р. № 779 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0823-07
30. Міжнародний стандарт бухгалтерськогообліку 40 "Інвестиційнанерухомість": IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_026
31. Податковий кодекс Українивід 02.12.2010 №2755 VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
32. Земельний кодекс Українивід 20.12.2001. №2768-III [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
33. Цивільний кодекс України від 16.01.2003. № 435-IV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
34. IFRS 16 Leases [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-16-leases

S. Slomchynska

SPECIFIC ASPECTS OF THE INVESTMENT PROPERTY IDENTIFICATION AND RECOGNITION FOR ACCOUNTING PURPOSES

Summary

The author's purpose in this article is to articulate the concept of the investment properties as the economic category with due account for different opinions of both domestic and foreign authors, as well as practices recommended by the international standards. The economic substance of the investment property as capital and financial asset was revealed and defined as the basis for the item identification as the company specific asset. The 'investment property' concept was clarified in compliance with requirements of the international standards and civil laws. For the purpose of harmonization and structuring the requirements to recognition of the investment property, the significance of its identification as separate accounting item was grounded herein. Different views of intangible and fixed assets, as well as immovable property identification were reviewed so that it is now possible to differentiate the key criteria for recognition of the investment properties as parts of accounting items. Provisions of the national and international accounting and financial reporting standards, as well as legislative instruments were reviewed with regard to recognition and identification of the investment properties. In particular, terms of recognition of the properties on the operating lease as the investment ones have become properly interpretable due to review of provisions of the IFRS 16 — Leases. The hierarchy of criteria for the item recognition as the investment property was systematized based upon assessment of the asset recognition general and individual criteria. The methodology was proposed and appropriate algorithm was developed for identification of the investment properties based upon built criteria hierarchy, thus contributing into enhancement of the investment property accounting and management synergetic effect by virtue of the information authenticity and quality improvement.

Keywords: investment property; identification; recognition criteria; hierarchy; fixed assets; capital assets.

References

1. Cushman & Wakefield (2017), "Cushman & Wakefield analytical data", available at: https://cushmanwakefield.com.ua/ru/ukraina-4-kv-2017-g (Accessed 10 Oct 2018).
2. Rajzberh, B.A. Lozovskyj, L.Sh. and Starodubtseva, E.B. (2017), Sovremennyj ekonomycheskyj slovar' [Modern economic dictionary], YNFRA_M, Moscow, Russia.
3. Tsurkanu, V.Y. and Holochalova, Y.N. (2015), "Identification — an important logical technique when preparing financial statements", Vestnyk professyonal'nykh bukhhalterov, vol. 5, available at: https://www.ipbr.org/vestnik/editions/2015/5/tsurcanu-golovachova/ (Accessed 10 Oct 2018).
4. Mochernyj, S.V. (2005), Ekonomichnyj entsyklopedychnyj slovnyk [Economic Encyclopedic Dictionary], Svit, Lviv, Ukraine.
5. Mel'nyk, L.H. (2005), Ekonomyka y ynformatsyia: ekonomyka ynformatsyy y ynformatsyia v ekonomyke. Entsyklopedycheskyj slovar' [Economy and Information: the information economy and information in economics. Encyclopedic Dictionary], Unyversytetskaia knyha, Sumy, Ukraine.
6. Zahorodnij, A.H. and Vozniuk, H.L. (2007), Finansovo-ekonomichnyj slovnyk [Financial and economic dictionary], Znannia, Kyiv, Ukraine.
7. Khorunzhak, N.M. and Rohozhkina, V.V. (2017), "Conceptual essence of non-current assets and problems of its identification", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol 19, pp. 554—560.
8. Borysov, A.B. (2005), Bol'shoj ekonomycheskyj slovar' [Large economic dictionary], Knyzhnyj myr, Moscow, Russia.
9. Blank, Y.A. (2007), Slovar'-spravochnyk fynansovoho menedzhera [Vocabulary-reference financial manager], "Nyka-Tsentr", Kyiv, Ukraine.
10. Butynets', F.F. (2009), Bukhhalters'kyj slovnyk [Accounting Dictionary], PP "Ruta", Zhytomyr, Ukraine.
11. Yakovyshyna, N.A. and Yakovenko, K.A. (2018), "The theoretical basis of inventory of fixed assets", Molodyj vchenyj, vol. 5, pp. 779—781.
12. Nikolaeva, T.V. (2015), "Identification of real estate as an object of management accounting", Instytut bukhhalters'koho obliku, kontrol' ta analiz v umovakh hlobalizatsii. Mizhnarodnyj zbirnyk naukovykh prats', vol. 4, pp. 45—53.
13. Suprunova, I.V. (2010), "Recognition and assessment of investment property in accounting", available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ptmbo/2010_1/29.pdf (Accessed 10 Oct 2018).
14. Burdenko, I.M. (2010), "Methodological basis of accounting for investment real estate", DVNZ "Ukrains'ka akademiia bankivs'koi spravy NBU", vol. 336, pp. 14—23.
15. Krupka, Ya.D. Zadorozhnyj, Z.V. and Hudz', N.V. (2017), Finansovyj oblik [Financial accounting], TNEU, Ternopil, Ukraine.
16. Holovachko, V.M. and Savchyn, I.I. (2016), "Concept and estimation of investment real estate", Naukovyj visnyk Mukachivs'koho derzhavnoho universytetu, vol. 21, pp. 150—156.
17. Yefremenko, O.V. (2013), "Investment property and its recognition for accounting purposes", Ekonomika, finansy, pravo, vol. 11, pp. 19—21.
18. Shevchenko, V.M. (2018), "Accounting for investment property: problems and prospects", II Vseukrains'ka naukovo-praktychna konferentsiia molodykh vchenykh ta studentiv "Problemy pidvyschennia iakosti obliku, analizu ta audytu v suchasnykh ekonomichnykh umovakh" [II All-Ukrainian Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students "Problems of Improving the Quality of Accounting, Analysis and Auditing in Contemporary Economic Conditions"], Dnipropetrovs'kyj universytet imeni Al'freda Nobelia, Dnipro, Ukraine, pp. 66—68.
19. Shevchenko, V.M. (2015), "The economic content of investment property in regulatory and legal support", Efektyvna ekonomika, vol. 6, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_6_15 (Accessed 10 Oct 2018).
20. Zadorozhnyj, Z.-M.V. Semehen, L.H. and Bohuts'ka, L.T. (2012), Aktual'ni pytannia oblikovoi polityky pidpryiemstv schodo neoborotnykh aktyviv [Current issues of accounting policy of enterprises in relation to non-current assets], TNEU, Ternopil, Ukraine.
21. Bohuts'ka, L.T. (2013), "Accounting and analysis of investment property in construction organizations", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, TNEU, Ternopil, Ukraine.
22. Ostapchuk, T.P. (2018), "To the issues of display of land assets in the objects of investment property", Vydavnytstvo UzhNU "Hoverla", vol. 4, pp. 93—96.
23. Hrytsenko, O.A. (2016), "The economic foundations of the right to immovable property", Ekonomichna teoriia ta pravo, vol. 1 (24), pp. 46—55.
24. Chubuk, L.P. (2015), "Classification of real estate for the purposes of assessment and management", available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe (Accessed 10 Oct 2018).
25. Pavlov, K. (2016), "Differentiation of real estate objects in the international dimension", Economic journal of Lesia Ukrainka Eastern European National University, vol. 3, pp. 12—18.
26. Prokopenko, V.Yu. (2014), "Financial-credit instruments in the real estate market: defining aspects", Naukovyj visnyk L'vivs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia "Ekonomichna", vol. 1, pp. 247—259.
27. Prokopenko, V.Yu. (2015), "Domestic practice of application of privatization instruments in real estate", Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 1, pp. 144—147.
28. Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (Accessed 10 Oct 2018).
29. Ministry of Finance of Ukraine (2012), "Regulation (standard) of accounting 32 "Investment property"", available at: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0823-07 (Accessed 10 Oct 2018).
30. IASB (2012), "International Accounting Standard 40 "Investment Property"", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_026 (Accessed 10 Oct 2018).
31. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Tax Code of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 10 Oct 2018).
32. Verkhovna Rada of Ukraine (2001), "The Land Code of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 (Accessed 10 Oct 2018).
33. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), "The Civil Code of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (Accessed 10 Oct 2018).
34. IFRS (2018), "FRS 16 Leases", available at: https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-16-leases/ (Accessed 10 Oct 2018).

№ 21 2018, стор. 65 - 71

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-11-19

Кількість переглядів: 708

Відомості про авторів

С. О. Сломчинська

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

S. Slomchynska

Ph.D. student, Kyiv National University Of Trade And Economics

Як цитувати статтю

Сломчинська С. О. Особливості ідентифікації та визнання інвестиційної нерухомості в обліку. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 21. С. 65–71. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.65

Slomchynska, S. (2018), “Specific aspects of the investment property identification and recognition for accounting purposes”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 65–71. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.65

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.