EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
В. А. Пасічник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.72

УДК: 336.14.025.12

В. А. Пасічник

ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті розкрито сутність державне фінансове регулювання як складової економічного розвитку, ефективність функціонування податкової системи, яка визначається рівнем поєднання та узгодженості фіскальної та стимулюючої складової. Обгрунтовано, що вагомим завданням податкового регулювання як інструменту впливу на економічні процеси, є встановлення певного оптимального рівня оподаткування та механізму адміністрування податків, що забезпечать поєднання інтересів платників податків та держави, формування довгострокової фінансової стратегії, сприятиме збалансованості та узгодженості перспективних макроекономічних цілей, бюджетно-податкова політика має бути спрямована на відтворення та стимулювання розвитку людського капіталу з огляду на необхідність посилення конкурентоспроможності економіки. Визначено, що удосконалення вітчизняної системи державного фінансового регулювання має здійснюватися з урахуванням макроекономічної динаміки, процесів інституційного розвитку з урахуванням глобальних тенденцій структурних перетворень фінансової системи, досвіду країн з розвинутою та трансформаційною економікою, подальший розвиток положень середньострокового фінансово-бюджетного прогнозування спрямований на забезпечення сталому економічному зростанню та стійкості фінансової системи. Показано, що на сучасному етапі розвитку економіки, важливим є оптимізація видатків бюджету з урахуванням тенденцій економічного зростання, зниження показника питомої ваги державного боргу в валовому внутрішньому продукті та боргового навантаження на бюджет, формування складових сучасної системи державного фінансового регулювання пов'язано із появою держави як інституту суспільного та адміністративного устрою, розробка бюджетно-податкової політики, яка має спрямовуватися на відтворення та стимулювання розвитку людського капіталу з огляду на необхідність посилення конкурентоспроможності економіки, роль бюджету як вагомого інструменту соціально-економічного розвитку країни.

Ключові слова: фінансова система країни; державні фінанси; державне фінансове регулювання; фінансова політика держави; економічний розвиток країни.

Література

1. Бюджетна складова реалізації домінантних напрямів суспільного розвитку: монографія / За ред. Л.В. Лисяк. — Дніпропетровськ: ДДФА, 2015. — 396 с.
2. Delong J., Summers L. Fiscal policy in a depressed economy // Brookings Papers on Economic Activity. —2012 (1). — Р. 233—297.
3. Державне фінансове регулювання економічних перетворень / І.Я.Чугунов, А.В. Павелко,Т.В. Канєва та ін.; за заг. ред. А.А. Мазаракі.— К.: Київ. нац. торг.-екон.ун-т,2015.— 376 с.
4. Запатріна І.В. Бюджетне регулювання економічного зростання: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра екон. наук. 08.00.08 / І.В. Запатріна. — К., НДФІ, 2008. — 32 c.
5. Павелко А.В., Чугунов І.Я. Бюджетна політика економічного розвитку/ А.В. Павелко, І.Я. Чугунов // Вісник КНТЕУ. — 2015. — № 2. — С. 64—73.
6. Розвиток державних фінансів України в умовах глобалізації: монографія / За ред. І.О. Луніної. — К.: Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2014. — 296 с.
7. Самуельсон П. Економіка / П. Самуельсон, В. Нордгауз; пер. з англ. — М.: Вильямс, 2010. — 1360 с.
8. Чугунов І.Я. Бюджетна система як інструмент регулювання економічного розвитку: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра екон. наук. 08.04.01 / І.Я. Чугунов. — К., Ін-т екон. прогнозування НАН України, 2003. — 37 c.
9. Чугунов І.Я. Бюджетні відносини в системі соціально-економічного розвитку країни / І.Я. Чугунов // Казна України. — 2014. — № 6. — С. 25—28.
10. Чугунов І.Я., Ігнатюк І.М. Формування видатків бюджету у системі соціально-економічного розвитку країни / І.Я. Чугунов, І.М. Ігнатюк // Економічний вісник університету. Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди. — 2016. — № 28/1. — С. 217—226.

V. Pasichnyk

STATE FINANCIAL REGULATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Summary

The article describes the essence of state financial regulation as a component of economic development, the efficiency of the functioning of the tax system, which is determined by the level of combination and coherence of the fiscal and stimulating component. It is substantiated that a major task of tax regulation as an instrument of influence on economic processes is the establishment of a certain optimal level of taxation and a mechanism for administering taxes that will ensure the combination of interests of taxpayers and the state, the formation of a long-term financial strategy, which will promote the balance and coherence of promising macroeconomic goals, fiscal policy should be aimed at reproduction and stimulation of human capital development in view of the need to strengthen the competitiveness of the economy. It is determined that the improvement of the domestic system of state financial regulation should be made taking into account macroeconomic dynamics, institutional development processes taking into account the global trends of structural transformations of the financial system, the experience of countries with developed and transformational economies, further development of the provisions of the medium-term fiscal forecasting aimed at ensuring sustainable economic growth and stability of the financial system. It is shown that at the current stage of economic development, it is important to optimize budget expenditures taking into account the trends of economic growth, decrease of the share of the state debt in the gross domestic product and the debt burden on the budget, forming of the components of the modern system of state financial regulation connected with the appearance of the state as the institute of social and administrative system, development of fiscal policy, which should be aimed at reproduction and stimulation of human capital development in view of the need to strengthen the competitiveness of the economy, the role of the budget as a powerful instrument of socio-economic development of the country.

Keywords: financial system of the country; public finances; state financial regulation; financial policy of the state; economic development of the country.

References

1. Lysiak, L.V. (2015), Biudzhetna skladova realizatsii dominantnykh napriamiv suspil'noho rozvytku [Budget component of the implementation of dominant areas of social development], DDFA, Dnipropetrovs'k, Ukraine.
2. Delong, J. and Summers, L. (2012), "Fiscal policy in a depressed economy", Brookings Papers on Economic Activity, vol. 1, pp. 233—297.
3. Chuhunov, I.Ya. Pavelko, A.V. and Kanieva, T.V. (2015), Derzhavne finansove rehuliuvannia ekonomichnykh peretvoren' [State financial regulation of economic transformations], Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.
4. Zapatrina, I.V. (2008), "Budgetary regulation of economic growth", Ph.D. Thesis, Economy, NDFI, Kyiv, Ukraine.
5. Pavelko, A.V. and Chuhunov, I.Ya. (2015), "Budget policy of economic development", Visnyk KNTEU, vol. 2, pp. 64—73.
6. Lunina, I.O. (2014), Rozvytok derzhavnykh finansiv Ukrainy v umovakh hlobalizatsii [Development of public finances of Ukraine in the conditions of globalization], In-t ekonomiky ta prohnozuvannia NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
7. Samuel'son, P. and Nordhauz, V. (2010), Ekonomika [Economy], Vyl'iams, Moscow, Russia.
8. Chuhunov, I.Ya. (2003), "Budget system as an instrument for economic development regulation", Ph.D. Thesis, Economy, In-t ekon. prohnozuvannia NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
9. Chuhunov, I.Ya. (2014), "Budget relations in the system of socio-economic development of the country", Kazna Ukrainy, vol. 6, pp. 25—28.
10. Chuhunov, I.Ya. and Ihnatiuk, I.M. (2016), "Formation of budget expenditures in the system of socio-economic development of the country", Ekonomichnyj visnyk universytetu. Pereiaslav-Khmel'nyts'kyj derzhavnyj universytet imeni Hryhoriia Skovorody, vol. 28/1, pp. 217—226.

№ 21 2018, стор. 72 - 78

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-11-19

Кількість переглядів: 1307

Відомості про авторів

В. А. Пасічник

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

V. Pasichnyk

post-graduate student of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

Як цитувати статтю

Пасічник В. А. Державне фінансове регулювання економічного розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 21. С. 72–78. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.72

Pasichnyk, V. (2018), “State financial regulation of economic development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 72–78. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.72

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.