EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІСКАЛЬНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ТЕНДЕНЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН
С. А. Дяченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.89

УДК: 336.14

С. А. Дяченко

ФІСКАЛЬНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ТЕНДЕНЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

Анотація

У статті розглянуто тенденцію реформування міжбюджетних відносин у контексті фіскальної децентралізації, з врахуванням наукового та науково-практичного підходів. У ході дослідження проведено аналіз цілого ряду наукових праць, що дало можливість виявити тенденції, які притаманні саме фіскальній децентралізації у міжбюджетних відносинах. Це дало змогу визначити, що в контексті реформування міжбюджетних відносин в Україні, фіскальна децентралізація є ключовою в ході реформуючого впливу на місцеві бюджети, закладаючи основи для їх фінансової незалежності. Разом з цим, сукупне реформування, що поєднує в собі зміни до регіонального і адміністративно-територіального устрою з питанням децентралізації в тому числі і фіскальної не дає можливості в повному обсязі забезпечити проведення такої реформи на основі самодостатності бюджетів територіальних громад.
Фіскальна децентралізація передбачає передачу місцевому самоврядуванню як фінансових ресурсів, так і певних фінансових повноважень, що передбачають їх витрачання. При цьому основними формами фіскальної децентралізації, що наповнюють місцеві бюджети є місцеві податки і збори та трансферти від загальнодержавних податкових платежів, які доповнюють муніципальні запозичення. Стосовно витрат, то тут частою є ситуація недофінансування місцевих бюджетів, наслідком чого є неможливість виконання органами місцевого самоврядування певної частини повноважень, що на них покладені.
У результаті визначено, що основними тенденціями фіскальної децентралізації мають стати:
— встановлення етапності проведення реформ пов'язаних з регіональною політикою, адміністративно-територіальним устроєм та децентралізацією, де остання у її фіскальній частині, має проводитися вже на основі вказаних вище реформ;
— збільшення фіскальної самостійності місцевих бюджетів за рахунок передачі їм доходів від податкових платежів, які збираються на їх території (повністю або в певній частині);
— збалансування дохідної частини місцевих бюджетів з фінансовими потребами на наявні у територіальних громад чи делеговані державою повноваження, що потребують витрат фінансових ресурсів.

Ключові слова: фінанси; фінансові ресурси; фіскальні ресурси; фіскальна децентралізація; місцеве самоврядування; місцеві бюджети; реформування міжбюджетних відносин.

Література

1. Про місцеве самоврядування: Закон України: від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР // База даних "Законодавство України". URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
2. Про добровільне об'єднання громад: Закон України: від 05 травня 2015 року № 157-VIII // База даних "Законодавство України". URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
3. Бюджетне питання: що фінансова децентралізація принесе регіонам у 2018 році // Сайт VOXUKRAINE. URL: https://voxukraine.org/uk/byudzhetne-pitannya-shho-finansova-detsentralizatsiya-prinese-regionam-u-2018-rotsi/
4. Якимчук А.Ю., Ярощук В.В. Управління місцевими фінансами як забезпечення успішного розвитку територіальних громад. Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об'єднаних територіальних громад: матеріали І міжнародної науково-методичної конференції. — Рівне, 2017. — С. 140—142.
5. Про результати аналізу формування та використання міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України місцевим бюджетам у 2016-2017 роках: Звіт Рахункової палати Верховної Ради України від 24.04.2018 № 11-1// База даних "Законодавство України". URL: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16756589/Zvit_11-1_2018.pdf?subportal=main
6. World Bank. Decentralization in the transition economies: challenges and the road ahead, Poverty Reduction and Economic Management Unit, Europe and Central Asia, 2001. — P. 3—11.
7. Романюк С.А. Децентралізація: теорія та практика застосування: монографія. — Київ, 2018. — 216 с.
8. Місцеве самоврядування в умовах децентралізації повноважень: навч. посіб. / А.П. Лелеченко, О.І. Васильєва, В.С. Куйбіда, А.Ф. Ткачук. — К., 2017. — 110 с.
9. Лопушняк Г.С., Лободіна З.М., Ливдар М.В. Фіскальна децентралізація в Україні: декларації та практична реалізація. Economic Annals-XXI. — 2016. — № 161 (9—10). — С. 79—84.
10. Регулювання міжбюджетних відносин: Україна і європейський досвід: наук. монографія / за ред. В.Г. Бодрова; кол. авт.: В.Г. Бодров, О.П. Кириленко, Н.І. Балдич та ін. — К.: Вид-во НАДУ, 2006. — 296 с.
11. Податковий кодекс України: від 02 грудня 2010 року № 2755-VI // База даних "Законодавство України". URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
12. Возняк Г.В. Бюджетна політика соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах фінансової децентралізації: дис. докт. екон. наук: спеціальність 08.08.08. — К., 2017. — 575 с.
13. Kulawik J. Federalizm fiskalny a rozwоj wiejski. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej. — 2016. — № 3 (348). — P. 41—66.
14. Bywalec G. Dylematy decentralizacji we wspolczesnym swiecie. Gospodarka narodowa. — 2012. — № 11—12 (255—256). — P. 123—145.

S. Diachenko

FISCAL DECENTRALIZATION AS A TREND IN REFORMING INTERBUDGETARY RELTIONS

Summary

The research paper deals with the trend in reforming interbudgetary relations in the context of fiscal decentralization, taking into account scientific as well as scientific and practical approaches. In course of the study, an analysis of a number of scientific works was carried out, which made it possible to identify trends that are inherent in fiscal decentralization in interbudgetary relations. This made it possible to determine that, in the context of the reform of the interbudgetary relations in Ukraine, fiscal decentralization is a key of reforming influence on local budgets, laying the foundations for their financial independence. At the same time, cumulative reform, which combines changes in the regional as well as administrative-territorial system with the issue of decentralization, including fiscal, does not provide the opportunity to fully ensure the implementation of this reform on the basis of self-sufficiency of budgets of territorial communities.
Fiscal decentralization involves transferring both financial resources and certain financial powers, envisaging their spending, to local self-government. The main forms of fiscal decentralization that fill local budgets are local taxes, duties and transfers from nationwide tax payments that complement municipal borrowings. Regarding costs, there is often a situation of underfunding of local budgets, which results in the impossibility for local self-government bodies to exercise a certain part of powers entrusted to them.
As a result, it is determined that the main trends of fiscal decentralization should be:
— establishment of the phased implementation of reforms related to regional policy, administrative-territorial system and decentralization, where the latter, in its fiscal part, should be carried out on the basis of the above-mentioned reforms;
— increase of the fiscal autonomy of local budgets by transferring income from tax payments that are collected on their territory (in full or in a certain part);
— Balancing the revenues of local budgets with financial needs for the existing in territorial communities or government-delegated powers requiring financial resources.

Keywords: finance; financial resources; fiscal resources; fiscal decentralization; local self-government; local budgets; reforming of interbudgetary relations.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine "On Local Self-Government", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 (Accessed 20 Oct 2018).
2. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On Voluntary Association of Communities", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 (Accessed 20 Oct 2018).
3. VOXUKRAINE web-site (2018), "Budget Issue: What Financial Decentralization will Bring to the Regions in 2018", available at: https://voxukraine.org/uk/byudzhetne-pitannya-shho-finansova-detsentralizatsiya-prinese-regionam-u-2018-rotsi/ (Accessed 20 Oct 2018).
4. Yakymchuk, A.Yu. and Yaroshchuk, V.V. (2017), "Management of Local Finances as Ensuring the Successful Development of Territorial Communities", Detsentralizatsiia vlady, provedennia reform v Ukraini. Suchasnyi stan ta problemy pidhotovky kadriv dlia obiednanykh terytorialnykh hromad: materialy I mizhnarodnoi naukovo-metodychnoi konferentsii [Decentralization of Power, Reforms in Ukraine. Current State and Problems of Training for the United Territorial Communities: Materials of the International Scientific and Methodical Conference], Rivne, Ukraine, October 19—20, pp. 140—142.
5. Accounting Chamber of Ukraine (2018), Report "On the Results of the Analysis of the Formation and Use of Inter-Budget Transfers from the State Budget of Ukraine to Local Budgets in 2016-2017", available at: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16756589/Zvit_11-1_2018.pdf?subportal=main (Accessed 20 Oct 2018).
6. World Bank (2001), "Decentralization in the transition economies: challenges and the road ahead", Poverty Reduction and Economic Management Unit, Europe and Central Asia, pp. 3—11.
7. Romaniuk, S. A. (2018), Detsentralizatsiia: teoriia ta praktyka zastosuvannia: monohrafiia [Decentralization: Theory and Practice of Application: monograph], Kyiv, Ukraine.
8. Lelechenko, A. P. Vasylieva, O. I. Kuibida, V. S. and Tkachuk A. F. (2017), Mistseve samovriaduvannia v umovakh detsentralizatsii povnovazhen: navch. posib [Local Self-Government in the Conditions of Decentralization of Power: Teaching Aid], Kyiv, Ukraine.
9. Lopushniak, H.S. Lobodina, Z.M. and Livdar, M.V (2016), "Fiscal Decentralization in Ukraine: Declarations and Practical Implementation", Economic Annals-XXI, vol. 161 (9—10), pp. 79—84.
10. Bodrov, V.H. (2006), "Rehuliuvannia mizhbiudzhetnykh vidnosyn: Ukraina i yevropey'skyy dosvid: nauk. monohrafiia" [Regulation of Inter-Budget Relations: Ukraine and European Experience: scientific monograph], NADU Publishing House, Kyiv, Ukraine.
11. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Tax Code of Ukraine" , available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 20 Oct 2018).
12. Vozniak, H.V. (2017), "Budget Policy of Socio-Economic Development of Regions of Ukraine in the Conditions of Financial Decentralization" Abstract of Ph.D. dissertation, money, finance, credit, Banking University, Kyiv, Ukraine.
13. Kulawik, J. (2016), "Fiscal federalism and rural development", Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, vol. 3 (348), pp. 41—66.
14. Bywalec, G. (2012), "Dilemmas of decentralization in the modern world", Gospodarka narodowa, vol. 11—12 (255—256), pp. 123—145.

№ 21 2018, стор. 89 - 94

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-11-19

Кількість переглядів: 1108

Відомості про авторів

С. А. Дяченко

к. н. держ. упр., докторант, доцент кафедри економічної політики та врядування, Національна академія державного управління при Президентові України

S. Diachenko

PhD, Doctoral Candidate, Associate Professor of economic policy and governance department of the National academy for public administration under the President of Ukraine National academy for public administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Дяченко С. А. Фіскальна децентралізація як тенденція реформування міжбюджетних відносин. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 21. С. 89–94. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.89

Diachenko, S. (2018), “Fiscal decentralization as a trend in reforming interbudgetary reltions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 89–94. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.89

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.