EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ДЕРЖАВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
О. П. Євсюков

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.106

УДК: 351:316.332

О. П. Євсюков

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ДЕРЖАВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

У статті виокремлено шляхи удосконалення процесів державного забезпечення соціально-економічної безпеки. Виділено загрози соціальній безпеці в державі: породжені недоліками та помилками в політиці та діях державних і політичних лідерів, владних інститутів; пов'язані з національними протиріччями, конфліктами інтересів центру та регіонів; ті, що виникли внаслідок діяльності держави, політичних партій і рухів, їхніх лідерів, та ведуть до підриву стабільності суспільства і державного устрою; обумовлені політичним екстремізмом і тероризмом; викликані порушенням законних прав, свобод й інтересів особистості; пов'язані з загостренням криміногенної ситуації у суспільстві; загроза здоров'ю населення країни в результаті недосконалості системи охорони здоров'я і медичного обслуговування та екологічного неблагополуччя; пов'язані з деградацією навколишнього середовища і життєдіяльності населення; різка кількісна й якісна зміна демографічної ситуації в країні, окремому регіоні, етносі. Сформульовано принципи формування та впровадження демографічної політики України на перспективу: комплексність, пріоритетна концентрація, своєчасне реагування на тенденції демографічного характеру протягом поточного періоду, облік особливостей демографічного розвитку на регіональному рівні, підтримка взаємодії органів державної влади з суспільними інститутами. Запропоновано механізми підтримки соціальної безпеки в Україні. Підкреслено, що зазначені механізми повинні бути у першу чергу орієнтовані на впровадження соціальних програм для визначених категорій населення.

Ключові слова: держава; загрози; соціально-економічна безпека; демографічна політика; механізми.

Література

1. Воротін В.Є. Державне управління регіональним розвитком України: монографія / В.Є. Воротін, Я.А. Жаліл; за заг. ред. В.Є. Воротіна. — К.: Вид-во НІСД, 2010. — 288 с.
2. Куценко В.І. Соціальна безпека в контексті сталого розвитку / В.І. Куценко, В.П. Удовиченко. — Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2011. — 656 с.
3. Скуратівський В.А. Соціальна політика: навч. посіб. / В.А. Скуратівський, О.М. Палій, Е.М. Лібанова. — К.: Вид-во УАДУ, 2003. — 365 с.
4. Тертичка В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні / В. Тертичка. — К.: Основи, 2002. — 750 с.

O. Yevsyukov

THE WAYS OF IMPROVEMENT OF PROCESSES OF STATE ENSURING OF THE SOCIAL AND ECONOMIC SECURITY

Summary

Problem setting. Social security can threaten the phenomena and processes which lead to sharp and high-quality changes in society, dangerous deformations which, in turn, can lead to serious social consequences for the personality, social groups and institutes. Accordingly, the above stated causes relevance of the research subject.
Recent research and publication analysis. The features of formation and introduction of the social policy were investigated by numerous scientists.
However processes of ensuring of the social security in the country at the nation-wide level still demand an additional research.
Paper objective. The purpose of article is allocation of the ways of improvement of processes of state ensuring of the social and economic security.
Paper main body. The ways of improvement of processes of state ensuring of the social and economic security are allocated in the article.
In particular, the threats for the social security in the state are allocated. The prospect principles of formation and introduction of population policy on prospect formulated. The mechanisms of maintenance of the social security in Ukraine are offered.
Conclusions of the research.
The following threats for the social security in the state are allocated: ones, generated by shortcomings and mistakes of policy and actions of the state and political leaders and governmental institutes; ones, connected with national contradictions and conflicts of interests of the center and regions; ones that have arisen from activity of the state, political parties and movements which lead to society and political system blasting; ones, caused by political extremism and terrorism; ones, caused by violation of legitimate rights, freedoms and interests of the personality; ones, connected with aggravation of society criminogenic situation; threat to health of the country population as a result of imperfection of the health care system, medical care and ecological trouble; ones, connected with degradation of the environment and population activity; sharp quantitative and high-quality change of demographic situation in the country, certain region, ethnos. The following prospect principles of formation and introduction of population policy on prospect formulated: complexity, priority concentration, timely response to tendencies of demographic character during the current period, accounting of the demographic development features at the regional level, support of interaction of public authorities with public institutes. The mechanisms of maintenance of the social security in Ukraine are offered. It is emphasized that the specified mechanisms first of all have to be focused on introduction of social programs for the certain population categories.

Keywords: state; threats; social and economic security; population policy; mechanisms.

References

1. Vorotin, V.Ye. (2010), Derzhavne upravlinnya rehional'nym rozvytkom Ukrayiny [State regulation by regional development of Ukraine], Vyd-vo NISD, Kyiv, Ukraine.
2. Kucenko, V.I. (2011), Social'na bezpeka v konteksti stalogo rozvy'tku [Social security in the context of sustainable development], Vy'davecz' Lozovy'j, Chernigiv, Ukraine.
3. Skurativs'ky'j, V.A. (2003), Social'na polity'ka [Social policy], Vy'd-vo UADU, Kyiv, Ukraine.
4. Terty'chka, V. (2002), Derzhavna polity'ka: analiz ta zdijsnennya v Ukrayini [State policy: analysis and realization in Ukraine], Osnovy', Kyiv, Ukraine.

№ 21 2018, стор. 106 - 108

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-11-19

Кількість переглядів: 488

Відомості про авторів

О. П. Євсюков

к. псих. н., докторант Навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

O. Yevsyukov

PhD in psychology,doctoral candidate of the Educational-scientific-production Centre,National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

Як цитувати статтю

Євсюков О. П. Шляхи вдосконалення процесів державного забезпечення соціальної безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 21. С. 106–108. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.106

Yevsyukov, O. (2018), “The ways of improvement of processes of state ensuring of the social and economic security”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 106–108. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.106

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.