EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОНЯТТЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО АСПЕКТУ ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ У СИСТЕМІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
В. А. Давидова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.122

УДК: 342.25 (477)

В. А. Давидова

ПОНЯТТЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО АСПЕКТУ ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ У СИСТЕМІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

Статтю присвячено теоретичним проблемам визначення сутності поняття організаційно-правового аспекту делегування повноважень у системі органів місцевого самоврядування. Розкрито зміст організаційної та правової складової наведеного поняття, оскільки здійснення переходу від теоретичної категорії "аспект" до поняття організаційно-правовий аспект делегування повноважень у системі місцевого самоврядування дозволяє у структурі організаційно-правового аспекту виокремити дві складові: правову як сукупність норма права, що регулюють делегування повноважень у системі місцевого самоврядування та організаційну як сукупність інституцій й організаційних дій (процедур). Досліджено сутність "організаційно-правового аспекту" як окремої категорії державного управління. Визначено проблемні моменти й особливості правового регулювання та організаційно забезпечення процесу делегування в системі місцевого самоврядування.

Ключові слова: організаційно-правовий аспект; відносини делегування; делегування повноважень; система місцевого самоврядування; органи місцевого самоврядування.

Література

1. Берлач А.І. Правове та організаційне забезпечення діяльності органів публічної адміністрації в умовах виникнення надзвичайних ситуацій / А.І. Берлач // Юридичний науковий журнал. — 2013. — № 1. — С. 24—28.
2. Бублик Г.В. Делегування повноважень місцевими органами влади: організаційно-правовий аспект: автореферат дис. к. ю. н.; спеціальність 12.00.07 — теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. — К.: Київський національний економічний університет, Київ, 2005. — 16 с.
3. Грохольський В.Л. Організаційна функція в управлінні спеціальни— ми підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю / В.Л. Грохольський // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. — № 4. — 2003. — С. 138—144.
4. Дармограй О.О. Делегування повноважень — важлива складова розвитку стилю державно-управлінської діяльності / О.О. Дармограй // Державне управління: теорія та практика. — 2012. — № 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2012_2_13
5. Колодізєва Т.О. Моделювання організаційного забезпечення функціонування логістичних систем промислових підприємств / Т.О. Колодізєва, Г.С. Панасьянц // Бізнес Інформ. — 2012. — № 10. — С. 254—259.
6. Лещух А.Р. Діяльність органів місцевого самоврядування у сфері профілактики адміністративних правопорушень: організаційно-правове забезпечення: монографія / А.Р. Лещух. — Львів: ЛьвДУВС, 2012. — 292 с.
7. Любченко П.М. Компетенція суб'єктів місцевого самоврядування / П.М. Любченко. — Х.: ТОВ "Модель Всесвіту", 2001. — 224 с.
8. Новак А.О. Окремі питання визначення правової природи делегованих повноважень органів місцевого самоврядування / А.О. Новак // Державне будівництво та місцеве самоврядування. — 2014. — Вип. 27. — С. 173—186.
9. Приймаченко Д.В. Співвідношення понять "організаційне забезпечення судів", "організаційне управління в судах" та "судове управління" / Д.В. Приймаченко, Р. Ігонін // Слово Національної школи суддів України. — 2013. — № 1. — С. 57—66.
10. Сторожук І.П. Організаційно-правове забезпечення принципів місцевого управління: автореферат дис. к. ю. н. ; спеціальність 12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. — К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2010. — 22 с.

V. Davydova

CONCEPT OF ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECT OF DELEGATION OF POWERS IN THE SYSTEM OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES IN UKRAINE

Summary

The research paper deals with the theoretical problems of determination of the essence of the concept of organizational and legal aspect of delegation of powers in the system of local self-government bodies. The research objective is to analyze the theoretical and methodological principles of the organizational and legal aspect of delegation of powers in the system of local self-government bodies in Ukraine. The content of the organizational and legal component of the given concept is revealed. The essence of the "organizational and legal aspect" as a separate category of administrative law is explored. The problem points and peculiarities of organizational support for the delegation process in the system of local self-government are determined. It is noted that the organizational and legal aspect of delegation of powers in the system of local self-government bodies includes a set of elements of the organizational, functional, regulatory component of the administrative activity of the subjects of the delegation relations, and are provided by external conditions — the legal environment. It was pointed out that the organizational and legal aspect of delegation of powers in the field of local self-government reveals a number of principles that underpin the expediency of choosing a delegation model. Such principles may include: the principle of rational distribution and use of resources and efforts to fulfil a certain function; the principle of complexity, which involves simultaneous contractual formalization of the delegation of powers with the transfer of material and technical potential for their practical implementation; the principle of purposefulness manifested through the vision of the ultimate goal, which is achieved by the local self-government body to which the powers were delegated. It was stated that the organizational and legal aspect of delegation of powers allows practical implementation of the theoretical concept of delegation relations under the condition of determination of the conditions and mechanisms for the implementation of such relations, and this involves the conclusion of the relevant agreement or the development of a different form of legitimizing the relations between non-subordinated public authorities.

Keywords: organizational and legal aspect; delegation relations; delegation of powers; local self-government system; local self-government bodies.

References

1. Berlach, A.I. (2013),"Legal and Organizational Support of the Activity of Public Administration Bodies in the Conditions of Emergencies", Yurydychnyi naukovyi zhurnal. vol. 1, pp. 24—28.
2. Bublyk, H.V. (2005), "Delegation of Powers by Local Authorities: Organizational and Legal Aspect", Ph.D. Thesis, Law, Kyiv National Economic University, Kyiv, Ukraine.
3. Hrokholskyi, V.L. (2003), "Organizational Function in the Management of Special Units for Combating Organized Crime", Visnyk Odeskoho instytutu vnutrishnikh sprav, vol. 4, pp.138—144.
4. Darmohrai, O.O. (2012), "Delegation of Powers - an Important Component of the Development of the Public Administration Activity Style", Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka, vol. 2, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2012_2_13 (Accessed 4 Aug 2018).
5. Kolodizieva, T.O. and Panasiants, H.S. (2012), "Modeling of Organizational Support for the Functioning of Logistic Systems of Industrial Enterprises", Biznes Inform, vol. 10, pp. 254—259.
6. Leschukh, A.R. (2012), Diialnist orhaniv mistsevoho samovriaduvannia u sferi profilaktyky administratyvnykh pravoporushen: orhanizatsiino-pravove zabezpechennia [Activities of Local Self-Government Bodies in the Field of Prevention of Administrative Offenses: Organizational and Legal Support], LvDUVS, Lviv, Ukraine.
7. Liubchenko, P.M. (2001), Kompetentsiia subiektiv mistsevoho samovriaduvannia [Competence of Subjects of Local Self-Government], Model of the Universe LLC, Kharkiv, Ukraine.
8. Novak, A.O. (2014), "Some Issues Ddetermining the Legal Nature of Delegated Powers of Local Self-Government Bodies", Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia, vol. 27, pp. 173—186.
9. Pryimachenko, D.V. and Ihonin, R. (2013), "Correlation between the Concepts of "Organizational Provision of Courts", "Organizational Management in Courts" and "Judicial Administration", Slovo Natsionalnoi shkoly suddiv Ukrainy, vol. 1, pp. 57—66.
10. Storozhuk, I.P. (2010), "Organizational and Legal Support of the Principles of Local Government", Ph.D. Thesis, Law, Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

№ 21 2018, стор. 122 - 127

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-11-19

Кількість переглядів: 905

Відомості про авторів

В. А. Давидова

аспірант кафедри державознавства і права, Національна академія державного управління при Президентові України

V. Davydova

postgraduate student of the department of the Studies of the State and Law of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Давидова В. А. Поняття організаційно-правового аспекту делегування повноважень у системі органів місцевого самоврядування в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 21. С. 122–127. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.122

Davydova, V. (2018), “Concept of organizational and legal aspect of delegation of powers in the system of local self-government bodies in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 122–127. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.122

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.