EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
О. В. Назаренко, Р. В. Лукаш

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.19

УДК: 657:658.1

О. В. Назаренко, Р. В. Лукаш

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Анотація

За умов ринкової економки діяльність кожного окремого суб'єкту господарювання спрямована на оптимізацію економічної вигоди, що знаходить відображення у фінансових результатах. Мета дослідження полягає у формуванні підходу щодо визначення сутності доходів, витрат, фінансових результатів як чинників формування економічної стійкості окремого господарюючого суб'єкта.
У статті визначено, що фінансовий результат діяльності окремого суб'єкта господарювання виступає актуальною, складною та багатовимірною категорією. Позитивний фінансовий результат є головною метою діяльності підприємства на ринку та одним з ключових показників, який визначає ефективність його функціонування, виступає джерелом платежів до бюджетів усіх рівнів, а також забезпечує процес розширеного відтворення виробництва. Систематизовано законодавчо-нормативне забезпечення порядку формування, організації обліку та відображення у звітності фінансових результатів.
Положення про облікову політику будь-якого підприємства має передбачати питання методичного характеру щодо організації бухгалтерського обліку фінансових результатів. Поступовий перехід господарюючих суб'єктів в Україні на міжнародні стандарти фінансової звітності вимагає внесення змін до їх облікової політики, що передбачають застосування підприємствами для ведення обліку, складання та подання фінансової звітності, принципів та правил визначених міжнародними стандартами.
Провівши узагальнення наукових доробок вчених-економістів щодо трактування цього терміну, запропоновано використовувати наступне визначення: фінансові результати — це виражений в грошовій формі показник результативності господарської діяльності суб'єкта господарювання шляхом зіставлення визначених доходів та витрат понесених на їх отримання, що може бути представлений у формі прибутку або збитку.
Показники, що характеризують підсумки фінансово-економічної діяльності господарюючих суб'єктів — це основа для формування фінансової звітності та практичної оцінки ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, результати якої є важливим інформаційним базисом прийняття ефективних управлінських рішень зовнішніми і внутрішніми зацікавленими особами.

Ключові слова: витрати; дохід; збиток; облікова політика; прибуток; сукупний дохід; фінансовий результат.

Література

1. Єремян О.М. Організація і методологія обліку і аналізу фінансових результатів (на прикладі консервного виробництва України): автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / О.М. Єремян; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 17 с.
2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99
3. Кузь В.І. Облік формування фінансових результатів та розподілу прибутку в акціонерних товариствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09 / В.І. Кузь; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2011. — 21 с.
4. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку (МСБО) 8 "Облікові політики, зміни в облікових політиках та помилки" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_020
5. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 18 (МСБО 18) "Дохід" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: — http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_025
6. Мороз Ю.Ю. Облік фінансових результатів діяльності підприємства / Ю.Ю. Мороз // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер.: Економічні науки.— Житомир, 2013. — № 2 (64). — С. 135—141.
7. Назаренко І.М. Бухгалтерський облік і звітність — інформаційна платформа управлінського процесу / І.М. Назаренко, О.В. Назаренко // Бізнес Інформ. — 2015. — 12. — С. 250—257.
8. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності": [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/NPSBO/NPSBO1.aspx
9. Олійничук О.І. Витрати, доходи та прибуток у системах обліку й аналізу лісогосподарських підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / О.І. Олійничук; Терноп. нац. екон. ун-т. — Т., 2011. — 20 с.
10. Поливана Л.А. Облік і аналіз фінансових результатів підприємств роздрібної торгівлі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Л.А. Поливана; Київ. нац. торг.— екон. ун-т. — К., 2010. — 20 с.
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 15 "Дохід", затв. Наказом Міністерства фінансівУкраїни від 29.11.1999 №290 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16 "Витрати", затв. Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затв. Наказом Міністерства фінансів України від28.12.2000№353 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0047-01
14. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-14 [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: офіційний веб-сайт. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/996-14?lang=uk
15. Янок Д.А. Облік та аудит фінансових результатів в умовах стандартизації звітності: автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.06.04 / Д.А. Янок; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. — К., 2005. — 22 с.

O. Nazarenko, R. Lukash

FINANCIAL RESULTS: THE ESSENCE AND FEATURES OF THE OF ACCOUNTING ORGANIZATION

Summary

Under the conditions of a market economy, the activities of each individual economic entity are aimed at optimizing the economic benefits that are reflected in the financial results. The purpose of the study is to formulate an approach to determining the nature of income, expenses, financial results as factors of the formation of economic stability of the individual economic entity.
The article determines that the financial result of the activity of a separate entity acts as an actual, complex and multidimensional category. The positive financial result is the main goal of the company's activity in the market and one of the key indicators that determines the effectiveness of its operation, serves as a source of payments to the budgets of all levels, and also provides an expanded reproduction of production. Legislative and normative provision of the order of formation, organization of accounting and reporting in financial results is systematized.
The provisions on accounting policies of any enterprise should foresee a methodical issue with regard to the organization of accounting of financial results. The gradual transition of business entities in Ukraine to international financial reporting standards requires the introduction of changes to their accounting policies, which involve the use of enterprises for accounting, compilation and presentation of financial statements, principles and rules defined by international standards.
Having summarized the scientific achievements of scientists-economists regarding the interpretation of this term, it is proposed to use the following definition: financial results — is expressed in monetary terms, the indicator of the economic activity of the entity by comparing certain incomes and expenses incurred for their receipt, which can be presented in the form profit or loss.
Indicators characterizing the results of financial and economic activity of economic entities are the basis for the formation of financial reporting and the practical assessment of liquidity, solvency, financial stability, the results of which are an important information basis for the adoption of effective management decisions by external and internal stakeholders.

Keywords: expenses; income; loss; accounting policy; profit; total income; financial result.

References

1. Yeremyan, O.M. (2005), "Organization and methodology of accounting and analysis of financial results", Ph.D. Thesis, Economic sciences, Kyiv National Economic University, Kyiv, Ukraine.
2. Ministry of Finance of Ukraine (1999), "Order of the Ministry of Finance of Ukraine" Instruction on the application of the Plan of Accounts of Accounting for Assets, Capital, Liabilities and Business Operations of Enterprises and Organizations"", available at: http:// http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 (Accessed 7 November 2018).
3. Kuz, V.I. (2011), "Accounting for the formation of financial results and distribution of profits in joint-stock companies", Ph.D. Thesis, Accounting and auditing, Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr, Ukraine.
4. Board on International Accounting Standards (2012), "International Accounting Standard (IAS) 8 "Accounting Policies, Changes in Accounting Policies and Errors"", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_020 (Accessed 7 November 2018).
5. Board on International Accounting Standards (2012), "International Accounting Standard 18 (IAS 18)" Income "", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_025 (Accessed 7 November 2018).
6. Moroz, Y. Y. (2013), "Accounting for financial results of the enterprise", Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Ser.: Ekonomichni nauky, vol. 2 (64), pp. 135—141.
7. Nazarenko, I.M. and Nazarenko, O.V. (2015), "Accounting and reporting — information management platform", Business Inform, vol. 12, pp. 250—257.
8. Buhgalter911 (2013), "National provisions (Standard) 1 "General Requirements for Financial Reporting", available at: https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/nacionalyne-pologhennya-standartu-1021081.html (Accessed 7 November 2018).
9. Oliynychuk, O.I. (2011), "Costs, income and profit in accounting systems and analysis of forest enterprises", Ph.D. Thesis, Accounting and auditing, Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine.
10. Polivana, L. A. (2010), "Accounting and analysis of financial results of retail enterprises", Ph.D. Thesis, Accounting and auditing, Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv, Ukraine.
11. Ministry of Finance of Ukraine (1999), "Regulation (standard) of accounting № 15 "Revenue"", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99 (Accessed 7 November 2018).
12. Ministry of Finance of Ukraine (1999), "Regulation (standard) of accounting № 16 "Expenses"", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 (Accessed 7 November 2018).
13. Ministry of Finance of Ukraine (2000), "Regulation (standard) of accounting № 17 "Income tax"", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/-z0027-00 (Accessed 7 November 2018).
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/996-14?lang=uk (Accessed 7 November 2018).
15. Yanok, D.A. (2005), "Accounting and audit of financial results in the conditions of standardization of reporting", Ph.D. Thesis, Accounting and auditing, National Scientific Center "Institute of Agrarian Economics" UAAS, Kyiv, Ukraine.

№ 22 2018, стор. 19 - 25

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 1263

Відомості про авторів

О. В. Назаренко

д. е. н., доцент, професор кафедри економічного контролю та аудиту, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

O. Nazarenko

Doctor of Economics, associate professor, professor of Department of Economic control and audit, Sumy National Agrarian University, Sumy


Р. В. Лукаш

магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

R. Lukash

master's degree, Sumy National Agrarian University, Sumy

Як цитувати статтю

Назаренко О. В., Лукаш Р. В. Фінансові результати: сутність та особливості організації бухгалтерського обліку. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 22. С. 19–25. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.19

Nazarenko, O. and Lukash, R. (2018), “Financial results: the essence and features of the of accounting organization”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 19–25. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.19

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.