EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РИЗИКИ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОБЛІКУ
О. В. Фоміна, В. В. Сопко, О. М. Прокопова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.26

УДК: 338.48:657.1

О. В. Фоміна, В. В. Сопко, О. М. Прокопова

РИЗИКИ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОБЛІКУ

Анотація

Ризик є невід'ємною частиною фінансово-господарської діяльності туристичних підприємств і потребує значної уваги. Важливо виявити найбільш оптимальні та сучасні методологічні підходи, що сприятимуть оптимальній та комплексній оцінці ризиків в обліку, яка дозволяють певною мірою прогнозувати виникнення туристичного ризику і вживати заходи для його зниження і мінімізації наслідків.
У статті проаналізовано різні підходи до розкриття сутності поняття "ризик туристичної діяльності" та "управління ризиком" і надано власне визначення. Розглянуто ідентифікацію ризиків, як попередній етап управління ризиками туристичної діяльності. Визначено, що попередні заходи з ідентифікації ризиків є важливою та необхідною передумовою для подальшого управління ризиками на туристичному підприємстві. Обгрунтовано необхідність детального вивчення, виявлення характеристик і складання класифікації ризиків туристичної діяльності. Запропоновано етапи управління ризиками, розкрито їх характеристика.
Розкрито визначення "оцінка ризиків", проаналізовано основні методи оцінювання ризиків та запропоновано систему їх оцінки. Обгрунтовано доцільність формування системи визначених деталізованих критерії оцінювання ризику та формування комплексного показнику для точної кількісної ідентифікації ризику туристичної діяльності. В цілому ідентифікація та оцінка ризику є основою для прийняття управлінських рішень. Показники ймовірності і суми ризику служать обгрунтуванням створення резервів. Основним способом захисту від ризиків є створення системи резервування не тільки для протидії негативним зовнішнім факторам, а й компенсації їх ймовірних негативних наслідків. На завершальному етапі оцінки бухгалтерського ризику рекомендовано складати робочі документи з формування резервів під бухгалтерські ризики, що дозволяють прогнозувати виникнення туристичного ризику і вживати заходи для його зниження і мінімізації наслідків.

Ключові слова: туризм; ризики; туристична діяльність; управління ризиками; оцінювання ризиків; ризик-менеджмент; резерв; управлінська звітність.

Література

1. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http:// www.me.gov.ua/News/Print?lang =ukUA&id=cde1ee15-1438-40a9-9e08-5eb1ed9bd750)
2. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух B.Л. Основи туристичного бізнесу: навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 272 с.
3. Нездоймінов С.Г. Концептуальні засади формування стратегії диверсифікації на підприємствах туристичного бізнесу / С.Г. Нездоймінов, Н.М. Андрєєва // Вісник економічної науки України. — 2013. — № 2. — С. 108—112.
4. Кравцова А.В. Класифікація ризиків підприємств туристичного бізнесу / А.В. Кравцова // Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. — 2013. — Т. 18. — Вип. 4/2. — С. 92—95.
5. Овчаров А.О. Моделирование управления рисками в туристско-рекреационных системах / А.О. Овчаров // Страховое дело. — 2008. — № 6. — С. 33—45.
6. Брич В. Управління ризиками у туристичному бізнесі / В. Брич, С. Крамарчук // Наукові записки. — 2010. — №2 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/NZTNPU/geogr/2010_2/4/002Brich.pdf
7. Школа I.М. Розвиток туристичного бiзнесу регiону: монографія / І.М. Школа, Т.М. Ореховська, О.П. Корольчук, В.Ф. Кифяк. — Чернiвцi: Книги — XXI, 2007. — 291 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://tourlib.net/books_ukr/shkola.htm
8. Беднарська О.Р., Свірська О.Б. Управління ризиками міжнародної туристичної діяльності [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/30358/3/Vis_570_Menedgment.%203-8.pdf
9. Кожухівська Р. Б. Управління процесами ризик-менеджменту на туристичних підприємствах [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/2456/1/rizik-menedgent%20v%20turismi.pdf
10. Фоміна О.В. Оцінка ризиків підприємства в системі бухгалтерського обліку / О.В. Фоміна, О.М. Гончаренко // Економічний часопис-ХХІ. — № 3—4 (2). — 2015. — С. 67—70.
11. Кальченко О. М. Економічна безпека підприємств туристичної сфери [Електронний ресурс] / О.М. Кальченко. — Режим доступу: http://vistnic.stu.cn.ua|index.pl?task=arclj= 11id=19
12. Кудла Н.Є. Менеджмент туристичного підприємства : підручник / Н.Є. Кудла. — К.: Знання, 2012. — 343 с.
13. Школа І.М. Розвиток туристичного бізнесу: навч. посіб. [Електронний ресурс] / І.М. Школа, Т.М. Ореховська, О.П. Корольчук. — Режим доступу: http://tourlib.net/books_ukr/shkola3-3.htm
14. Богдан Н.М., Сухорукова О.П. Дослідження ризиків у туризмі [Електронний ресурс]. — Режим доступу: file:///C:/Users/Helena/Desktop/Навчальний%20рік%202018-19/стаття%20скопус/ризики%20туризм/business-inform-2016-10_0-pages-206_211.pdf
15. Кожухівська Р.Б. Управління процесами ризик-менеджменту на туристичних підприємствах [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/2456/1/rizikmenedgent%20v%20turismi.pdf
16. Михайлова Н.В., Карцева В.В. Класифікація ризиків туристичного підприємства [Електронний ресурс]. — Режим доступу: file:///C:/Users/Helena/Desktop /Навчальний%20рік%202018-19/стаття%20скопус/ризики%20туризм/1350-2106-1-PB.pdf
17. Беднарська О., Голод А. Управление рисками туристических предприятий как элемент системы экономической безопасности туризма в регионе [Електронний ресурс]. — Режим доступу: file:///C:/Users/Helena/Downloads/3_bednarska_holod%20(2).pdf
18. Анькина А.А. Управление рисками в деятельности финансовых организаций: зарубежный и российский опыт // Интернет-журнал "Науковедение" Том 9, №3 (2017) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://naukovedenie.ru/PDF/117EVN317.pdf
19. Управление рисками организаций. Интегрированная модель, сентябрь 2004 COSO ERM The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission [Електронний ресурс]. — Режим доступу:// URL: http://www.valtars.ru/files/upload/Actual_info/coso_upravlenie_riskami_organizacii_integrirovannaya_model.pdf
20. Сафонова М.Ф. Методика управления рисками финансово-хозяйственной деятельности в организации / М.Ф. Сафонова, К.В. Мовчан // Международный бухгалтерский учет. — 2013. — № 29 (275). — С. 23—31.
21. Стафиевская М.В. Бухгалтерский учет рисков в коммерческих организациях / М.В. Стафиевская // Международный бухгалтерский учет. — 2014. — № 35 (329). — С. 16—29. — Режим доступу: file:///C:/Users/Helena/Downloads/buhgalterskiy-uchet-riskov-v-kommercheskih-organizatsiyah.pdf

О. Fomina, V. Sopko, О. Prokopova

RISKS OF TOURIST ACTIVITY ARE IN ACCOUNT

Summary

A risk is inalienable part of financially-economic activity of tourist enterprises and needs considerable attention. It is important to educe the most optimal and modern methodological approaches that will assist the optimal and complex estimation of risks in an account, that allow up to a point to forecast the origin of tourist risk and take measure for his decline and minimization of consequences.
In the article the different going is analysed near opening of essence of concept "risk of tourist activity" and "management a risk" and own determination is given. Authentication of risks is considered, as the previous stage of management the risks of tourist activity. Certainly, that preliminary measures from authentication of risks are important and necessary pre-condition for a further management risks on a tourist enterprise. The necessity of the detailed study, exposure of descriptions and stowage of classification of risks of tourist activity is reasonable. Offer and the stages of management risks, their description is exposed.
Determination is exposed "estimation of risks", the basic methods of evaluation of risks are analysed and the system of their estimation offers. Expediency of forming of the system of certain gone into detail is reasonable criteria of evaluation of risk and forming complex to the index for exact quantitative authentication of risk of tourist activity. On the whole authentication and risk estimation are basis for the acceptance of administrative decisions. The indexes of probability and risk sum serve to the grounds of accumulation of reserves. The basic method of protecting from risks is creation of the system of backuping not only for counteraction to the negative external factors but also indemnifications of them credible negative consequences. On the finishing stage of estimation of book-keeping risk it is recommended to fold working documents from forming of backlogs under book-keeping risks that allow to forecast the origin of tourist risk and take measure for his decline and minimization of consequences.

Keywords: tourism; risks; tourist activity; management; evaluation of risks; risk; risks management; reserve; administrative accounting.

References

1. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2016), available at: http://www.me.gov.ua/News/Print?lang=ukUA&id=cde1ee15-1438-40a9-9e08-5eb1ed9bd750 (Accessed 05 Nov 2018).
2. Mal's'ka, M.P. Khudo, V.V. and Tsybukh, B.L. (2004), Osnovy turystychnoho biznesu [Basics of tourism business], Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine.
3. Nezdojminov, S.H. and Andrieieva, N.M. (2013), "Conceptual principles of the formation of a diversification strategy at tourism business enterprises", Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, vol. 2, pp. 108—112.
4. Kravtsova, A.V. (2013), "Classification of the risks of enterprises of tourism business", Visnyk ONU imeni I.I. Mechnykova, vol. 18, no. 4/2, pp. 92—95.
5. Ovcharov, A.O. (2008), "Simulation of risk management in tourist and recreational systems", Strakhovoe delo, vol. 6, pp. 33—45.
6. Brych, V. and Kramarchuk, S. (2010), "Risk management in the tourism business", Naukovi zapysky, vol. 2, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/NZTNPU/geogr/2010_2/4/002Brich.pdf (Accessed 05 Nov 2018).
7. Shkola, I.M. Orekhovs'ka, T.M. Korol'chuk, O.P. and Kyfiak, V.F. (2007), Rozvytok turystychnoho biznesu rehionu [Development of tourism business in the region], Knyhy — XXI, Chernivtsi, Ukraine.
8. Bednars'ka, O.R. and Svirs'ka, O.B. (2006), "Management of international tourism risks", available at: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/30358/3/Vis_570_Menedgment.%203-8.pdf (Accessed 05 Nov 2018).
9. Kozhukhivs'ka, R.B. (2014), "Management of risk management processes at tourist enterprises", available at: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/2456/1/rizik-menedgent%20v%20turismi.pdf (Accessed 05 Nov 2018).
10. Fomina, O.V. and Honcharenko, O.M. (2015), "Risk assessment of the enterprise in the accounting system", Ekonomichnyj chasopys, vol. 3—4, pp. 67—70.
11. Kal'chenko, O.M. (2013), "Economic security of tourism enterprises", available at: http://vistnic.stu.cn.ua|index.pl?task=arclj=11id=19 (Accessed 05 Nov 2018).
12. Kudla, N.Ye. (2012), Menedzhment turystychnoho pidpryiemstva [Management of the tourist enterprise], Znannia, Kyiv, Ukraine.
13. Shkola, I.M. Orekhovs'ka, T.M. and Korol'chuk, O.P. (2007), "Development of tourism business", available at: http://tourlib.net/books_ukr/shkola3-3.htm (Accessed 05 Nov 2018).
14. Bohdan, N.M. and Sukhorukova, O.P. (2016), "Risk Research in Tourism", available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/binf_2016_10_32.pdf (Accessed 05 Nov 2018).
15. Kozhukhivs'ka, R.B. (2014), "Management of risk management processes at tourist enterprises", available at: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/2456/1/rizikmenedgent%20v%20turismi.pdf (Accessed 05 Nov 2018).
16. Mykhajlova, N.V. and Kartseva, V.V. (2016), "Classification of the risks of a tourist enterprise", available at: http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/viewFile/1350/1066 (Accessed 05 Nov 2018).
17. Bednars'ka, O. and Holod, A. (2015), "Risk management of tourism enterprises as an element of the economic security of tourism in the region", available at: http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171426535 (Accessed 05 Nov 2018).
18. An'kyna, A.A. (2017), "Risk management in the activities of financial organizations: foreign and Russian experience", Ynternet-zhurnal "Naukovedenye", vol. 9, no. 3, available at: https://naukovedenie.ru/PDF/117EVN317.pdf (Accessed 05 Nov 2018).
19. COSO ERM The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (2004), "Risk management of organizations", available at: http://www.valtars.ru/files/upload/Actual_info/coso_upravlenie_riskami_organizacii_integrirovannaya_model.pdf (Accessed 05 Nov 2018).
20. Safonova, M.F. and K.V. (2013), "Methods of risk management of financial and economic activities in the organization", Mezhdunarodnyj bukhhalterskyj uchet, vol. 29 (275), pp. 23—31.
21. Stafyevskaia, M.V. (2014), "Risk accounting in commercial organizations", Mezhdunarodnyj bukhhalterskyj uchet, vol. 35 (329), pp. 16—29.

№ 22 2018, стор. 26 - 31

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 1003

Відомості про авторів

О. В. Фоміна

д. е. н., професор, доцент кафедри обліку та оподаткування, Київський національний торговельно-економічний університет

О. Fomina

Doctor of Economic Sciences, Professor, Associate Professor, Department of Accounting and taxation, Kyiv National University Of Trade And Economics


В. В. Сопко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку та оподаткування, Київський національний торговельно-економічний університет

V. Sopko

Doctor of Economic Sciences, Professor,Professor Department of Accounting and taxation, Kyiv National University Of Trade And Economics


О. М. Прокопова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, Київський національний торговельно-економічний університет

О. Prokopova

PhD, Associate Professor, Department of Accounting and taxation, Kyiv National University Of Trade And Economics

Як цитувати статтю

Фоміна О. В., Сопко В. В., Прокопова О. М. Ризики туристичної діяльності в обліку. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 22. С. 26–31. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.26

Fomina, О., Sopko, V. and Prokopova, О. (2018), “Risks of tourist activity are in account”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 26–31. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.26

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.