EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВІ ІННОВАЦІЇ ЯК СТРАТЕГІЧНА ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
З. А. Мацук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.48

УДК: 336.7

З. А. Мацук

ФІНАНСОВІ ІННОВАЦІЇ ЯК СТРАТЕГІЧНА ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Анотація

На основі проведеного аналізу оцінено стан фінансових інновацій на ринку цінних паперів України. В статті використано методи аналізу та синтезу, графічні методи дослідження, економіко-статистичні методи збору та обробки інформації, зокрема вибіркові дослідження, групування, статистичні порівняння величин, трендовий аналіз — у процесі оцінювання стану ринку деривативів в Україні, а також логічного узагальнення — при формулюванні висновків.
Досліджено сутність інновації як важливої складової економічного розвитку суспільства. Охарактеризовано роль та значення фінансових інновацій на ринку цінних паперів. Доведено, що поштовхом до розвитку фінансових інновацій у світі стали технологічна революція та швидкий розвиток Інтернету, а на фоні розвитку глобального інформаційного простору виникла он-лайн-торгівля. Фінансові інновації стали основою динамічного розвитку ринку цінних паперів в умовах глобалізації. Виділено ф'ючерси та опціони як інноваційні фінансові інструменти, проведено аналіз їх обігу на зарубіжних біржових площадках. Відтак найбільшу питому вагу серед деривативів займають контракти на процентні ставки та валютні контракти. Виділено та охарактеризовано чотири стадії розвитку світового ринку деривативів. Проведено аналіз фінансових інновацій на вітчизняному ринку цінних паперів України. Серед інноваційних фінансових інструментів основне місце належить ф'ючерсними контрактами, опціонами та опціонними сертифікатами. Ідентифіковано основні проблеми розвитку торгівлі деривативами в Україні, а саме: низький рівень ліквідності похідних фінансових інструментів, висока їх волатильність, вузький асортимент біржових інструментів, а також відсутність чіткого і системного нормативно-правового поля в цій сфері.
Цінність дослідження полягає в тому, що на основі проведеного автором аналізу оцінено реальний стан фінансових інновацій на світовому та вітчизняному ринку цінних паперів.

Ключові слова: дериватив; інновація; он-лайн-торгівля; опціон; ринок цінних паперів; технологія; ф'ючерс.

Література

1. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития: Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла коньюнктуры / Й.А. Шумпетер. — М.: Прогресс, 1982. — 456 с.
2. Статистика науки и инноваций: краткий терминологический словарь / Под ред. Л.М. Гохберга. — М.: Центр исследований и статистики науки, 1996 — 230 с.
3. Про інноваційну діяльність: Закон України № 40-IV від 04.07.2002 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15
4. Tufano P. Financial Innovation: handbook of the Economics of Finance Volume 1a: Corporate Finance) / G. Constantinides, M. Harris and R. Stulz eds. — Amsterdam: Elsevier, 2003. — P. 307—336.
5. Управління ризиками біржового ринку похідних фінансових інструментів: монографія / М.А. Гапонюк, О.В. Парандій. — К.: КНЕУ, 2015.— 238 с.
6. Управління безпекою фінансових установ: колективна монографія / М.І. Диба, А.В. Бєгун, О.В. Білошицький, Є.А. Поліщук. — К.: КНЕУ, 2015. — 486.
7. Коваленко Ю.М. Інституціалізація фінансового сектору економіки: монографія / Ю.М. Коваленко. — НУДПСУ. — Ірпінь, 2013. — 608 с.
8. Прогнозування та хеджування фінансових ризиків: монографія / За ред. Л.О. Примостки. — К.: КНЕУ, 2014. — 424 с.
9. Інновації у фінансовій сфері: монографія В.М. Опарін, Т.В. Паєнтко, В.М. Федосов та ін.; за заг. ред. В.М. Опаріна. — К.: КНЕУ, 2013. — 444 с.
10. Digital in 2018: world's internet users pass the 4 billion mark [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018
11. Exchange-traded futures and options, by location of exchange [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://stats.bis.org/statx/srs/table/d1
12. BIS Statistical Bulletin. December 2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.bis.org/statistics/bulletin1712.pdf#page=260
13. Діяльність банків на кредитному ринку в умовах асиметрії інформації: монографія / [Л.В. Кузнєцова, Я.С. Андреєва, Л.В. Жердецька та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л.В. Кузнєцової. — Одеса: ОНЕУ, 2015. — 292 с.
14. Звіти Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ssmsc.gov.ua
15. Лиса О.В. Напрями розвитку ринку деривативів в Україні / О.В. Лиса // Науковий вісник Херсонського державного університету. — 2014. — № 5. — С. 80—83.
16. Хоменко В. Проблеми законодавчого регулювання ринку деривативів в Україні [Електронний ресурс]. Ліга закон. — Режим доступу: http://ifrs.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZ000860
17. Колодізєв О.М., Коцюба О.В. Аналіз перспектив розвитку ринку деривативів в Україні з урахуванням вирішення проблеми його нормативно-правового регулювання / О.М. Колодізєв, О.В. Коцюба // Проблеми економіки. — 2016. — № 1. — С. 242—248.
18. Шишков С. Спасут ли фондовый рынок деривативы [Електронний ресурс] / С. Шишков // Информационный портал о личных инвестициях и финансах "Investfunds". — Режим доступу: http://www.investfunds.ua/news/spasut-li-fondovyj-rynokderivativy-forbes-ukraina-126709

Z. Matsuk

FINANCIAL INNOVATIONS AS THE STRATEGIC PERSPECTIVE OF THE SECURITIES MARKET DEVELOPMENT

Summary

On the basis of conducted analysis, the state of financial innovations in the Ukrainian securities market was evaluated. For the evaluation of the financial innovation development on the securities market, author used the methods of analysis and synthesis, graphics method of research, economic and statistic methods of data accumulation and processing, such as: sample research, grouping and statistical comparison of quantities, trend analysis. Also for formulation of conclusions the method of logical generalization was used.
The essence of innovation as the important element of economic development of society is investigated. The role and value of securities market financial innovations are characterized. Author considered that the technological revolution and rapid development of Internet was the impulse of financial innovation implementation. The online trading came of the development of global informational space. Financial innovations became the base of the dynamical securities market development in global conditions. Author researched futures and options as innovation financial instruments, analyzed their circulation on the foreign stock exchanges. The large share among the derivatives belonged to interest rate contracts and currency contracts. Four steps of foreign derivatives market development were highlighted and characterized. The analysis of financial innovation on the domestic securities market is done. Among the innovations the main place occupied the future contracts, options and option certificates. The problems of derivative trading development in Ukraine, such as: the low level of derivatives liquidity, high level volatility, narrow range of stock tools and the absence of a clear and systematic legal framework in this area were identified.
Value added is that author evaluated the real state of innovations on securities market in the world and in Ukraine.

Keywords: derivative; innovation; online trading; option; securities market; technology; futures.

References

1. Shumpeter, Y. A. (1982), Teoriya ekonomicheskogo razvitiya: Issledovaniye predprinimatel'skoy pribyli, kapitala, kredita, protsenta i tsikla kon'yunktury [Theory of Economic Development: Investigation of Enterprise Profit, Capital, Credit, Percent and Circulation of Circumstances], Progress, Moscow, Russia, 1982.
2. Gokhberg, L. M. (1996), Statistika nauki i innovatsiy: Kratkiy terminologicheskiy slovar' [Statistics of science and innovations: A brief terminological dictionary], Tsentr issledovaniy i statistiki nauki, Moscow, Russia.
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2002), The Law of Ukraine " About innovation activity ", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (Accessed 29 September 2018).
4. Tufano, P. (2003), Financial Innovation, Amsterdam: Elsevier, 2003, pp. 307—336.
5. Haponyuk, M.A. and Parandiy, O.V. (2015), Upravlinnya ryzykamy birzhovoho rynku pokhidnykh finansovykh instrumentiv [Risk management of the stock market derivative financial instruments], KNEU, Kyiv, Ukraine.
6. Dyba, M.I. Byehun, A.V. Biloshyts'kyy, O.V. and Polishchuk, YE.A. (2015), Upravlinnya bezpekoyu finansovykh ustanov [Management of the security of financial institutions], KNEU, Kyiv, Ukraine.
7. Kovalenko, Yu. M. (2013), Instytutsializatsiya finansovoho sektoru ekonomiky [Institutionalization of the financial sector of the economy], NUDPSU, Irpin', Ukarine.
8. Prymostka, L.O. (2014), Prohnozuvannya ta khedzhuvannya finansovykh ryzykiv [Forecasting and hedging financial risks], KNEU, Kyiv, Ukraine.
9. Oparin, V.M. Payentko, T.V. and Fedosov, V.M. (2013), Innovatsiyi u finansoviy sferi [Innovations in the financial sphere ], KNEU, Kyiv, Ukraine.
10. Digital in 2018: world's internet users pass the 4 billion mark (2018), available at: https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018 (Accessed 29 September 2018).
11. Exchange-traded futures and options, by location of exchange (2018), available at: http://stats.bis.org/statx/srs/table/d1 (Accessed 29 September 2018).
12. BIS Statistical Bulletin. December 2017 (2017), available at: https://www.bis.org/statistics/bulletin1712.pdf#page=260 (Accessed 29 September 2018).
13. Kuznyetsova, L. V. Andreyeva, Yа. S. and Zherdets'ka, L. V. (2015), Diyal'nist' bankiv na kredytnomu rynku v umovakh asymetriyi informatsiyi [Activities of banks in the credit market in conditions of asymmetry of information], ONEU, Odesa, Ukarine.
14. National Securities and Stock Market Commission (2017), "Reports of the State Commission on Securities and Stock Market", available at: http://www.ssmsc.gov.ua (Accessed 30 September 2018).
15. Lysa, O. V. (2014), Napryamy rozvytku rynku deryvatyviv v Ukrayini "Directions of Development of the Derivatives Market in Ukraine", Naukovyy visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol. 5, pp. 80—83.
16. Khomenko, V. (2018), "Problems of Legislative Regulation of the Derivatives Market in Ukraine", available at: http://ifrs.ligazakon.ua/ru/magazine_article/FZ000860 (Accessed 30 September 2018).
17. Kolodizyev, O. M. Kotsyuba, O. V. (2016). Analiz perspektyv rozvytku rynku deryvatyviv v Ukrayini z urakhuvannyam vyrishennya problemy yoho normatyvno-pravovoho rehulyuvannya "Analysis of prospects for the development of the derivatives market in Ukraine taking into account the solution of the problem of its legal regulation", Problemy ekonomiky, vol. 1, pp. 242—248.
18. Shyshkov, S. (2018), "Will the stock market of derivatives rescue" Spasut ly fondovyy rynok deryvatyvy "available at: http://www.investfunds.ua/news/spasut-li-fondovyj-rynokderivativy-forbes-ukraina-126709/ (Accessed 30 September 2018).

№ 22 2018, стор. 48 - 54

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 843

Відомості про авторів

З. А. Мацук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Z. Matsuk

PhD, Associate Professor, Department of Finance, Ivano-Frankivsk national technical university of oil and gas, Ivano-Frankivsk

Як цитувати статтю

Мацук З. А. Фінансові інновації як стратегічна перспектива розвитку ринку цінних паперів. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 22. С. 48–54. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.48

Matsuk, Z. (2018), “Financial innovations as the strategic perspective of the securities market development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 48–54. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.48

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.