EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ СТАТИСТИКИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Ю. О. Лазебник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.55

УДК: 311.21:[61:004]

Ю. О. Лазебник

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ СТАТИСТИКИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Анотація

У статті розглядаються питання розроблення та запровадження до використання системи показників статистики інформаційно-комунікаційних технологій в галузі охорони здоров'я. Метою дослідження є обгрунтування теоретико-методологічних засад побудови системи статистичних показників ІКТ у сфері надання медичних послуг.
У статті розглянуто основні етапи розроблення інструментів для вимірювання та моніторингу прогресу в напряму розвитку інформаційного суспільства, включаючи базові показники ІКТ. Розкрито особливості запровадження міжнародного переліку основних показників застосування ІКТ.
Розглянуто групи основних статистичних показників застосування ІКТ, а також обгрунтовано необхідність і запропоновано доповнити цю систему групою "Показники застосування ІКТ у сфері охорони здоров'я (НС)". Розроблено перелік основних показників, які характеризують сектор ІКТ у сфері надання медичних послуг (що стосуються охорони здоров'я), та викладено порядок їх розрахунку.
Доведено, що ІКТ продовжують залишатися ключовим стимулом для економічного та соціального розвитку. Міжнародні організації мають відігравати ключову роль у розвитку інклюзивної цифрової медицини, глобальних зусиллях з подолання цифрового розриву між країнами, для чого необхідно сформувати та запровадити до використання систему статистичних показників ІКТ у сфері охорони здоров'я.

Ключові слова: статистичні показники ІКТ; охорона здоров'я; медичні послуги; інформаційно-комунікаційні технології; перелік показників ІКТ.

Література

1. Баховець О.Б., Полумієнко С.К., Рибаков Л.О., Тюрін В.В. Про національну систему індикаторів інформаційного суспільства // Математичні машини і системи. — 2009. — № 4. — С.82—88.
2. Всемирная конференция по развитию электросвязи [Electronic resource] / ITU. — Way of access: https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC17/Documents/WTDC17_final_report_ru.pdf
3. Калачова І. В. Статистика економіки інформаційних технологій: концептуально-методологічна схема вимірювання // Статистика України. — 2011. — № 4. — С. 7—16.
4. Малик І. П., Шкробот М. В. Забезпечення корпоративного управління на основі ІКТ [Електронний ресурс] // Економіка та суспільство: електронне наукове фахове видання. — 2016. — № 3. — С. 230—236. — Режим доступу : http://www.economyandsociety.in.
5. Bell D. The Coming of Post-industrial Society: A Venture of Social Forecasting. — New York: Basic Books, 1973. — 507 р.
6. Castells M. The Information Age: Economy, Society and Culture: The Power of Identity. — Oxford: Blackwell, 1997. — 461 р.
7. Core ICT Indicators. Partnership on Measuring ICT for Development 2005 [Electronic resource]. — Way of access: https://www.itu.int/ITU-D/ict/partnership/material/CoreICTIndicators.pdf
8. Core List of ICT Indicators. March 2016 Version [Electronic resource]. — Way of access : https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/coreindicators/ Core-List-of-Indicators_March2016.pdf
9. ITU (International Telecommunication Union), Manual for Measuring ICT Access and Use by Households and Individuals [Electronic resource]. — Way of access : http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/hhmanual/2009/index.html
10. Partnership on Measuring ICT for Development "Measuring ICT : the Global Status of ICT indicators" [Electronic resource]. — Way of access : http://www.itu.int/ITU-D/ict/partnership/material/05-42742%20GLOBAL%20ICT.pdf
11. Partnership on Measuring ICT for Development "Report of the Partnership on Measuring Information and Communication Technologies for Development: information and communication technology statistics" [Electronic resource] / Report to UN Statistical Commission, Thirty-eighth session (27 February to 2 March 2007). — Way of access : http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc07/2007-5e-ICT.pdf
12. Partnership on Measuring ICT for Development "Report of the Partnership on Measuring Information and Communication Technologies for Development: information and communications technology statistics" [Electronic resource] / Report to UN Statistical Commission, Fortieth Session (24—27 February 2009). — Way of access: http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc09/2009-19-ICT-E.pdf
13. Partnership on Measuring ICT for Development "Revisions and Additions to the Core List of ICT Indicators" [Electronic resource] / Background document to the fortieth session of the United Nations Statistical Commission, 24—27 February, 2009.— Way of access : http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc09/BG-ICTIndicators.pdf
14. Report of the Inter-agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators / Statistical Commission Forty-eighth session 7-10 March 2017 / United Nations [Electronic resource]. — Accessed mode: http://undocs.org/en/E/CN.3/2017/2.
15. Report of the Partnership on Measuring Information and Communication Technology for Development Statistical Commission [Electronic resource] / Forty-ninth session. 2018. — Way of access: https://unstats.un.org/unsd/statcom/49th-session/documents/2018-26-ICT-E.pdf
16. UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). Manual for the Production of Statistics on the Information Economy [Electronic resource] / Revised Edition, Geneva, 2009. — Way of access: http://new.unctad.org/templates/Page____885.aspx
17. Toffler A. The Third Wave. — New York: Bantam Books, 1980. — 544 р.

Iu. Lazebnik

SYSTEM OF INDICATORS OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES STATISTICS IN THE FIELD OF HEALTH CARE

Summary

The article deals with the issues of development and introduction of the system of indicators of statistics of information and communication technologies in the field of health care. The purpose of the study is to substantiate theoretical and methodological principles of constructing a system of statistical indicators of ICT in the field of provision of medical services.
The article considers the main stages of development of tools for measuring and monitoring progress towards the development of the information society, including the basic indicators of information and communication technologies. The peculiarities of introduction of an international list of the main statistical indicators of application of information and communication technologies are revealed. The essence and peculiarities of world approaches to the formation of telecommunication statistics are considered.
The groups of the main statistical indicators of application of information and communication technologies are considered, and the necessity is substantiated and the model of the supplementation of this system with the group "Indicators of application of information and communication technologies in the field of health care (NA)" is proposed. A list of key indicators characterizing the sector of information and communication technologies in the field of provision of health services (health-related) is developed, and the procedure for their calculation is outlined. The definition of the category of health care services based on ICT is defined, which is defined as medical "services that can be provided remotely through information and communication networks".
It is proved that information and communication technologies continue to remain the key stimulus for economic and social development. International organizations should play a key role in the development of inclusive digital medicine, a global effort to bridge the digital divide between countries, which requires the formation and implementation of a system of statistical indicators of information and communication technologies in the health sector. One of the directions of further researches is the development of software-methodological and organizational foundations for the formation of an information base for statistical analysis of the use of information and communication technologies in the field of health care.

Keywords: statistical indicators of ICT; health care; medical services; information and communication technologies; list of indicators of ICT.

References

1. Bakhovets, O. B. Polumiienko, S. K. Rybakov, L. O. and Tiurin, V. V. (2009), "About the national system of indicators of the information society", Matematychni mashyny i systemy, vol. 4, pp. 82—88.
2. ITU (2018), "World Telecommunication Development Conference", available at: https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC17/Documents/ WTDC17_final_report_ru.pdf (Accessed 21 Okt 2018).
3. Kalachova, I. V. (2011), "Statistics of the economy of information technologies: a conceptual and methodological scheme of measurement", Statystyka Ukrainy, vol. 4, pp. 7—16.
4. Malyk, I. P. and Shkrobot, M. V. (2016), "Providing corporate governance on the basis of ICT", Ekonomika ta suspil'stvo: elektronne naukove fakhove vydannia, vol. 3, pp. 230-236, available at: http://www.economyandsociety.in (Accessed 21 Okt 2018).
5. Bell, D. (1973), The Coming of Post-industrial Society: A Venture of Social Forecasting, Basic Books, New York.
6. Castells, M. (1997), The Information Age: Economy, Society and Culture: The Power of Identity, Blackwell, Oxford.
7. ITU (2018), "Core ICT Indicators. Partnership on Measuring ICT for Development 2005", available at: https://www.itu.int/ITU-D/ict/partnership/material/CoreICTIndicators.pdf (Accessed 21 Okt 2018).
8. ITU (2018), "Core List of ICT Indicators. March 2016 Version", available at: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/coreindicators/ Core-List-of-Indicators_March2016.pdf (Accessed 21 Okt 2018).
9. ITU (2018), "Manual for Measuring ICT Access and Use by Households and Individuals", available at: http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/hhmanual/ 2009/index.html (Accessed 21 Okt 2018).
10. ITU (2018), "Partnership on Measuring ICT for Development "Measuring ICT: the Global Status of ICT indicators", available at: http://www.itu.int/ITU-D/ict/partnership/material/05-42742%20GLOBAL%20ICT.pdf (Accessed 21 Okt 2018).
11. Statistical Commission (2007), Report to UN Statistical Commission, Thirty-eighth session "Partnership on Measuring ICT for Development "Report of the Partnership on Measuring Information and Communication Technologies for Development: information and communication technology statistics", available at: http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc07/2007-5e-ICT.pdf (Accessed 21 Okt 2018).
12. Statistical Commission (2009), Report to UN Statistical Commission, Fortieth Session "Partnership on Measuring ICT for Development "Report of the Partnership on Measuring Information and Communication Technologies for Development: information and communications technology statistics", available at: http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc09/2009-19-ICT-E.pdf (Accessed 21 Okt 2018).
13. Statistical Commission (2009), Background document to the fortieth session of the United Nations Statistical Commission "Partnership on Measuring ICT for Development "Revisions and Additions to the Core List of ICT Indicators", available at: http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc09/BG-ICTIndicators.pdf (Accessed 21 Okt 2018).
14. United Nations (2017), Statistical Commission Forty-eighth session "Report of the Inter-agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators", available at: http://undocs.org/en/E/CN.3/2017/2 (Accessed 21 Okt 2018).
15. Statistical Commission (2018), Report to UN Statistical Commission, Forty-ninth session "Report of the Partnership on Measuring Information and Communication Technology for Development Statistical Commission", available at: https://unstats.un.org/unsd/statcom/49th-session/documents/2018-26-ICT-E.pdf (Accessed 21 Okt 2018).
16. UNCTAD (2009), "Manual for the Production of Statistics on the Information Economy", available at: http://new.unctad.org/templates/Page____885.aspx (Accessed 21 Okt 2018).
17. Toffler, A. (1980), The Third Wave, Bantam Books, New York.

№ 22 2018, стор. 55 - 60

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 729

Відомості про авторів

Ю. О. Лазебник

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики, обліку та аудиту,Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

Iu. Lazebnik

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Statistics, Accounting and Auditing Department,V.N. Karazіn Kharkiv National University

Як цитувати статтю

Лазебник Ю. О. Система показників статистики інформаційно-комунікаційних технологій в сфері охорони здоров'я. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 22. С. 55–60. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.55

Lazebnik, Iu. (2018), “System of indicators of information and communication technologies statistics in the field of health care”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 55–60. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.55

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.