EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ТА МЕХАНІЗМУ ЙОГО ФОРМУВАННЯ
О. В. Марценюк-Розарьонова, А. В. Бондар

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.61

УДК: 005.52:658.1:332.834.4

О. В. Марценюк-Розарьонова, А. В. Бондар

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ТА МЕХАНІЗМУ ЙОГО ФОРМУВАННЯ

Анотація

У статті подано характеристику фінансового стану страхових послуг на ринку України. Проведено структурний та кон'юнктурний аналіз страхового ринку в динаміці та основних страхових послуг. Обгрунтовано причини необхідності формування фінансового потенціалу страхової компанії.
Для заснування страхової компанії, як і будь-якої іншої, потрібно створити власний капітал, який у процесі діяльності поповнюється за рахунок різних джерел.
У роботі досліджено напрями вдосконалення фінансового потенціалу страхової компанії та перспективи його розвитку.
Фінансовий потенціал страхової компанії — це фінансові ресурси, що знаходяться в господарському обігу і використовуються для проведення страхових операцій і здійснення інвестиційної діяльності.
Капітал страховика є основою його діяльності й сукупності фінансових ресурсів: власних, залучених чи позичених, які перебувають у розпорядженні страховика і використовуються для забезпечення його діяльності та отримання прибутку.
Характерною рисою розвитку страхового ринку є зростання капіталу, нагромадженого страховими компаніями, який і перетворює компанії розвинених країн у потужних інституційних інвесторів. Здійснюючи страхові послуги, страхові організації опосередковують рух фінансових ресурсів на ринку. Значний вплив на фінансовий потенціал страхових компаній здійснюють страхові премії, які надходять від клієнтів. За рахунок фінансових ресурсів страховик виконує свої зобов'язання перед страхувальниками, може стабілізувати власний фінансовий стан, зменшити інфляційний тиск, пропонувати на страховому ринку менш прибуткові види страхових послуг.
Страхові компанії як інституційні інвестори є органічною складовою фінансової системи країни. Їх діяльність щодо акумулювання і подальшого перерозподілу значних грошових коштів визначає склад і структуру капіталу страховика.
Кругообіг коштів страхової компанії охоплює страхові та інвестиційні операції і визначає кошти, що знаходяться в обігу як фінансовий потенціал страховика.

Ключові слова: страхова послуга; перестрахування; страхові премії; страхові платежі; капітал; статутний капітал.

Література

1. Базилевич В.Д. Страхування / В.Д. Базилевич та ін. — К.: Знання. — 2008. — 1019 с.
2. Кнейслер О.В. Формування системи управління фінансовими потоками страхових компаній / О.В. Кнейслер // Схід. — 2015. — № 5. — С. 55—59.
3. Марценюк — Розарьонова О.В. Особливість і стан розвитку страхового ринку України / О.В. Марценюк-Розарьонова // Економічні науки. — 2014. — № 7. — С. 48—50.
4. Офіційний сайт "Фориншурер" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://fоrinsurer.соm
5. Про страхування: Закон України від 04.10 2001 № 2745-III (із змінами і доповненнями).
6. Ткаченко Н.В. Забезпечення фінансової стійкості страхових компаній: теорія, методологія та практика : монографія / Н.В. Ткаченко; Нац. банк України, Ун-т банків. справи. — Черкаси: "Черкаський ЦНТЕІ", 2009. — 570 с.

O. Martsenyuk-Rozaronova, A. Bonda

ANALYSIS OF THE FINANCIAL POTENTIAL OF THE INSURANCE COMPANY AND THE MECHANISM OF ITS FORMATION

Summary

The article describes the financial state of insurance services in the Ukrainian market. Structural and market analysis of the insurance market in dynamics and basic insurance services was conducted. The reasons of necessity of formation of financial potential of the insurance company are grounded.
To establish an insurance company, as well as any other, you need to create equity, which in the process of activity is replenished at the expense of different sources.
In the work the directions of perfection of financial potential of the insurance company and prospects of its development are investigated.
The financial potential of an insurance company is the financial resources that are in economic circulation and used to carry out insurance operations and investment activities.
The insurer's capital is the basis of its activity and aggregate of financial resources: own, borrowed or borrowed, which are at the disposal of the insurer and are used to ensure its activity and profit.
A characteristic feature of the development of the insurance market is the growth of capital accumulated by insurance companies, which transforms companies of developed countries into powerful institutional investors. Insuring insurance services, insurance organizations mediate the movement of financial resources in the market. Significant influence on the financial potential of insurance companies carries insurance premiums from customers. At the expense of financial resources, the insurer fulfills its obligations to policyholders, may stabilize its financial position, reduce inflationary pressures, offer less profitable types of insurance services on the insurance market.
Insurance companies as institutional investors are an integral part of the country's financial system. Their activities in relation to the accumulation and subsequent redistribution of significant funds determine the composition and structure of the insurer's capital.
Circulation of the funds of an insurance company covers insurance and investment operations and determines the funds in circulation as the financial potential of the insurer.

Keywords: insurance service; reinsurance; insurance premiums; insurance payments; capital; authorized capital.

References

1. Bazylevych, V.D. (2008), Strakhuvannia [Insurance], Znannia, Kyiv, Ukraine.
2. Knysler O.V. (2015) "Formation of a financial management system for insurance companies", Skhid, vol. 5, pp. 55—59.
3. Martseniuk-Rozar'onova, O.V. (2014), "Feature and state of development of the insurance market of Ukraine", Ekonomichni nauky, vol. 7, pp. 48—50.
4. Forinshurer, available at: https://forinsurer.com, (Accessed 07 October 2018).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), The Law of Ukraine "On Insurance", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр (Accessed 01 January 2017).
6. Tkachenko N.V. (2009), Zabezpechennia finansovoi stijkosti strakhovykh kompanij: teoriia, metodolohiia ta praktyka [Ensuring financial stability of insurance companies: theory, methodology and practice], Cherkas'kyj TsNTEI, Cherkasy, Ukraine.

№ 22 2018, стор. 61 - 65

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 339

Відомості про авторів

О. В. Марценюк-Розарьонова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Вінницький національний аграрний університет

O. Martsenyuk-Rozaronova

Candidate of economic sciences, associate professor of department of finances, banking and insurance,Vinnytsia national agrarian University


А. В. Бондар

магістр, кафедра фінансів, банківської справи та страхування,Вінницький національний аграрний університет

A. Bonda

Master, department of finances, banking and insurance, Vinnytsia national agrarian University

Як цитувати статтю

Марценюк-Розарьонова О. В., Бондар А. В. Аналіз фінансового потенціалу страхової компанії та механізму його формування. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 22. С. 61–65. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.61

Martsenyuk-Rozaronova, O. and Bonda, A. (2018), “Analysis of the financial potential of the insurance company and the mechanism of its formation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 61–65. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.61

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.