EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНА РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В УПРАВЛІННІ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Т. І. Олійник, Н. В. Кривицька

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.66

УДК: 330.658.87

Т. І. Олійник, Н. В. Кривицька

СУЧАСНА РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В УПРАВЛІННІ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Анотація

У статті розкрито сутність і поняття "корпоративна культура", зокрема на ряду економічної, управлінської, соціологічної і психологічної позиції в тлумаченні цього поняття, окреслено різноманітні підходи до її визначення та надано авторське трактування. Визначено особливості вітчизняних підходів до дефініції поняття "корпоративна культура". Встановлено, що більшість з механізмів корпоративної культури в діяльності вітчизняних організацій практично не використовується, особливо це стосується державних підприємств. Досліджено вплив корпоративної культури на діяльність організації та управління людськими ресурсами, де корпоративна культура в основному розуміється як набір норм, правил, традицій, що приймаються менеджментом і персоналом організації, які отримують вираз у цінностях що заявлені організацією, у орієнтирах поведінки і дій, що задані персоналу. Окреслено ключові функції організацій, що мають міцну корпоративну культуру і в той же час існуючі проблеми впровадження корпоративної культури у діяльність вітчизняних організацій. Сформульовано чинники, які визначають потребу вітчизняних організацій у зміні корпоративної культури, а саме вплив корпоративної культури на показники діяльності організації та на якість управління людськими ресурсами, що зумовлює необхідність існування ефективної корпоративної культури, робить доцільним процес її формування та удосконалювання. Визначено, що завдяки удосконаленню та оновленню існуючої корпоративної культури, керівництво організації може досягти намічених результатів як для окремого структурного підрозділу, так і для організації в цілому.

Ключові слова: корпоративна культура; організація; підприємство; управління; людські ресурси; колективний договір; підприємницьке середовище; стимулювання; інтеграція.

Література

1. Апостолюк О. Корпоративна культура як інструмент ефективного менеджменту підприємства в підвищенні його конкурентоспроможності / О. Апостолюк // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. — 2016. — № 2. — С. 68—73.
2. Балика О.Г. Стратегічне управління корпоративною культурою / Балика О.Г. // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі: Економічні науки. — 2011. — № 4 (49). — С. 195—200.
3. Беляк Т.А. Корпоративная культура в условиях трансформаций социально-трудовых отношений в Украине / Т.А. Беляк // Азимут научных исследований: экономика и управление. — 2014. — № 3. — С. 10—12.
4. Бугаєвська Ю.В. Поняття корпоративної культури: її суть і структура / Ю.В. Бугаєвська // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. — 2011. — № 36. — С. 12—17.
5. Гриценко Н.В. Особливості формування корпоративної культури організації / Н.В. Гриценко // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2017. — № 59. — С 284—290.
6. Новосад М.Г. Корпоративна культура підприємств в контексті сучасних європейських стандартах, 2013 р. — [Електронний ресурс] / М.Г. Новосад — Режим доступу: http://lib.pu.if.ua.
7. Офіційний сайт ДП "Документ", 2014 р. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://pasport.org.ua
8. Петрова І.Л. Вплив корпоративної культури на модернізацію соціально-трудових відносин / І.Л. Петрова // Вчені записки. — 2015. — № 40. — С. 139—145.
9. Пушкар З.М. Корпоративна культура в контексті діяльності організації / З.М. Пушкар, Д.В. Панчук // Молодий вчений — 2017. — № 10 (50). — С. 1025—1028.
10. Cемикіна М.В. Діагностика впливу корпоративної культури на стан соціально-трудових відносин / М.В. Cемикіна, Т.О. Беляк // Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. пр. — 2015. — № 2 (10). — C. 54—63.
11. Cемикіна М.В. Корпоративна культура та якість людського капіталу: особливості взаємовпливу / М.В. Cемикіна, Т.О. Бєляк // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. — 2015. — № 28. — C. 68—75.
12. Терон І.В. Корпоративна культура в механізмах регулювання соціально-трудових відносин / І.В. Терон // Глобальні та національні проблеми економіки. — 2015. — № 6. — С. 639—643.

Т. Oliynyk, N. Krivitskaya

MODERN ROLE OF CORPORATE CULTURE IN THE MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES IN THE ORGANIZATION

Summary

The article reveals the essence and concept of "corporate culture", in particular on a number of economic, managerial, sociological and psychological positions in the interpretation of this concept, outlines various approaches to its definition and provides author's interpretation. The features of domestic approaches to the definition of the concept "corporate culture" are determined. It is established that most of the mechanisms of corporate culture in the activity of domestic organizations are practically not used, especially in the case of state-owned enterprises. The influence of corporate culture on the activity of organization and management of human resources, where corporate culture is basically understood as a set of norms, rules, traditions, accepted by the management and personnel of the organization that receive the expression in the values declared by the organization, in the guidelines of behavior and actions given the staff. The main functions of organizations with a strong corporate culture and, at the same time, existing problems of corporate culture introduction into the activities of native organizations are outlined. Formulated factors that determine the need for domestic organizations to change the corporate culture, namely, the impact of corporate culture on the performance of the organization and the quality of human resources management, which necessitates the existence of an effective corporate culture, makes the process of its formation and improvement expedient. It is determined that due to the improvement and updating of the existing corporate culture, the management of the organization can achieve the intended results both for a separate structural unit and for the organization as a whole.

Keywords: corporate culture; organization; enterprise; management; human resources; collective bargaining; entrepreneurial environment; promotion; integration.

References

1. Apostoliuk, O. (2016), "Corporate culture as an instrument of effective management of the enterprise in increasing its competitiveness", Ekonomichnyj chasopys Skhidnoievropejs'koho natsional'noho universytetu imeni Lesi Ukrainky, vol. 2, рр. 68—73.
2. Balyka, O.H. (2011), "Strategic management of corporate culture", Naukovyj visnyk Poltavs'koho universytetu ekonomiky i torhivli: Ekonomichni nauky, vol. 4 (49), рр. 195—200.
3. Beliak, T.A. (2014), "Corporate culture in the conditions of transformation of social and labor relations in Ukraine", Azymut nauchnykh yssledovanyj: ekonomyka y upravlenye, vol. 3, рр. 10—12.
4. Buhaievs'ka, Yu.V. (2011), "Concept of corporate culture: its essence and structure", Zasoby navchal'noi ta naukovo-doslidnoi roboty, vol. 36, рр. 12—17.
5. Hrytsenko, N.V. (2017), "Features of formation of corporate culture of organization", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 59, рр. 284—290.
6. Novosad, M.H. (2013), "Corporate culture of enterprises in the context of modern European standards", Retrieved from http://lib.pu.if.ua
7. The official site of the "Document". (2014), Retrieved from https://pasport.org.ua
8. Petrova, I.L. (2015), "Influence of corporate culture on modernization of social and labor relations", Vcheni zapysky, vol. 40, рр. 139—145.
9. Pushkar, Z.M. (2017), "Corporate culture in the context of the organization's activities", Molodyj vchenyj, vol. 10 (50), рр. 1025—1028.
10. Cemykina, M.V. and Beliak, T.O. (2015), "Diagnosis of the influence of corporate culture on the state of social and labor relations", Sotsial'no-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka: zb. nauk. pr., vol. 2 (10). рр. 54—63.
11. Cemykina, M.V. and Beliak, T.O. (2015), "Corporate culture and quality of human capital: features of mutual influence", Naukovi pratsi Kirovohrads'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 28, рр. 68—75.
12. Teron, I.V. (2015), "Corporate culture in the mechanisms of regulation of social and labor relations", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 6, рр. 639—643.

№ 22 2018, стор. 66 - 69

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 243

Відомості про авторів

Т. І. Олійник

к. е. н., доцент, кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Т. Oliynyk

Ph.D, associate professor of economics, entrepreneurship and enterprise management, National University Oles Honchar, Dnipro


Н. В. Кривицька

магістр, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

N. Krivitskaya

master, National University Oles Honchar, Dnipro

Як цитувати статтю

Олійник Т. І., Кривицька Н. В. Сучасна роль корпоративної культури в управлінні людськими ресурсами в організації. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 22. С. 66–69. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.66

Oliynyk, Т. and Krivitskaya, N. (2018), “Modern role of corporate culture in the management of human resources in the organization”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 66–69. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.66

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.