EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АКТИВІЗАЦІЯ КРЕДИТУВАННЯ СУБ`ЄКТІВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
В. О. Романишин, Г. В. Уманців, І. В. Сясько

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.70

УДК: 336.77.067-043.84:334.012.61](477)

В. О. Романишин, Г. В. Уманців, І. В. Сясько

АКТИВІЗАЦІЯ КРЕДИТУВАННЯ СУБ`ЄКТІВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Анотація

Проаналізовано стан кредитування суб'єктів малого та середнього підприємництва. Розглянуто домінанти формування програм кредитування в Україні. Розкрито світовий досвід кредитування малих та середніх підприємств. Визначено напрями активізації процесів кредитування суб'єктів малого та середнього підприємництва в Україні. Зроблено висновок про те, що заходи з удосконалення кредитування малих та середніх підприємств можуть передбачати розвиток спеціалізованих он-лайн-платформ, через які підприємці зможуть отримувати позики; використання інновацій у сфері кредитування, а саме: поширення краудфандингових майданчиків; організацію консультаційної допомоги та навчання основам ведення власної справи; здійснення заходів щодо усунення адміністративних бар'єрів функціонування; створення єдиного масиву із систематизованою інформацією про ділову репутацію підприємств, який би був сегментований за класами для оцінки ризиків при укладанні кредитної угоди.

Ключові слова: кредитування; кредитоспроможність; кредитні ризики; кредитні гарантії; мале та середнє підприємництво; банківська установа.

Література

1. Лукашова Л.В. Імперативи розвитку малого підприємництва в Україні / Л.В. Лукашова // Економіка України. — 2018. — №9. — С. 112—122.
2. Кредити на розвиток бізнесу в банках України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.bankchart.com.ua/business/credit/any/6/980/365
3. Doing Business 2019. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf
4. Показники банківської системи / Національний Банк України [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт. — Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442
5. Індекс настроїв малого бізнесу. Спільне дослідження ЛІГА:ЗАКОН та ЕВА в рамках проекту Unlimit Ukraine, Індекс настроїв малого бізнесу [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2018/03/Indeks-nastroyiv-malogo-biznesu.pdf
6. Частка кредитів МСБ в кредитному портфелі українських банків може збільшитися до 10-15% до 2020 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: https://www.ideabank.ua/uk/about/news/1153-chastka-kredytiv-msb-v-kredytnomu-portfeli-ukrayinskyk/
7. Волкова Н.І. Аналіз проблем кредитування малого та середнього бізнесу в сучасних економічних умовах / Н.І. Волкова, К.Д. Свірідова // Фінанси, облік, банки. — 2017. — № 1. — С. 55—62.
8. Yefremova О. State support of small and middle class / О. Yefremova // Herald of Kyiv national university of trade and economics. — 2016. — № 6. — С. 43—54.
9. Стояненко І.В. Розвиток малого та середнього бізнесу в країнах ЄС / І.В. Стояненко, Я.О. Біленко // Молодий вчений. — 2018. — № 1. — С. 997—1000.
10. Донець О.Б. Напрями активізації банківського кредитування малого і середнього бізнесу в Україні / О.Б. Донець // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. — 2016. — № 3 (03). — С. 205—209.
11. Лукашова Л.В. Напрями підвищення конкурентоспроможності суб'єктів малого підприємництва в Україні / Л.В. Лукашова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. — 2017. — Випуск № 27.— С. 18—22.
12. Меджибовська Н.С. Краудфандинг для малого бізнесу: міф чи реальність? / Н.С. Меджибовська // Економіка України. — 2016. — № 10. — С. 20—33.
13. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 504-р. Про схвалення Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250167535
14. Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році/ Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.ukrstat.gov.ua
15. Степура А.Т. Банківські інновації: сутність та значення у кредитуванні малого і середнього бізнесу / А.Т. Степура // Причорноморські економічні студії. — 2017. — № 14. — С. 131—135.
16. Survey on the Access to Finance of Enterprises in the euro area: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.accesstofinancesmallmediumsizedenterprises201711.en.pdf?beb1832df4af9efa945a5a1f7b99eeb7
17. Підсумки роботи компаній учасників Асоціації у 2017 році / Українське об'єднання лізингодавців [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: http://uul.com.ua/2018/pidsumky-roboty-kompanij-uchasnykiv-asotsiatsiyi-u-2017-rotsi/
18. Підтримка малого та середнього бізнесу у світі (огляд інструментів і політик). Інформаційна довідка, підготовлена Європейським інформаційно-дослідницьким центром на запит народного депутата України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28947.pdf
19. У вересні банки активно залучали кошти населення та продовжували нарощувати кредитування / Національний Банк України [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=79377845&cat_id=55838.
20. Britchenko I., Polishchuk Ye., Varnaliy Z. et al. Development of Small and Medium Enterprises: the EU and East-Partnership Countries Experience : monogr. — Tarnobrzeg : Wydawnictwo Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej im. prof. Stanislawa Tarnowskiego, 2018. — 378 р.
21. Варналій З.С., Білик Р.Р. Конкурентоспроможність малого і середнього підприємництва в Україні на регіональному рівні // Малий і середній бізнес. — 2015. — № 1—2 (60—61). — С. 97—106 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://aup.org.ua/wp-content/uploads/%D0%9C%D0%A1%D0%91-2015-%E2%84%961-2.pdf.
22. Брітченко І.Г., Смерічевський С.Ф., Ахунзянов О.В., Банасько Т.М. та ін. Закономірності і перспективи розвитку малого підприємництва в структурі національної інноваційної системи України: моногр. — Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2017. — 224 с.

V. Romanyshyn, H. Umantsiv, I. Sias'ko

ACTIVATION OF LENDING TO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN UKRAINE

Summary

The growth of small and medium-sized enterprises for a long time remains a crucial trend in developed countries. In the conditions of European integration of Ukraine, the strategic goal of state policy is to ensure the sustainability and support of small and medium enterprises, rational use the factors of economic success as in foreign countries. In the article it's determined that the dynamic development of small and medium enterprises is impossible without active credit support. Nevertheless, entrepreneurs are forced to be constantly in search of alternative sources of crediting now because Ukrainian banks concentrated their lending programs to short-term high-income products. Moreover, the demand for bank credit by small and medium enterprises is growing.
The authors analyzed the problems and directions of activation of crediting to small and medium enterprises in Ukraine. It was established that the main problem of small and medium enterprises is shortage and high cost of credit resources. High credit risks and the unstable situation in the markets hinder active bank crediting to small businesses at rates commensurate with large business loans. The article states that banks are also not able to quickly assess the credit risk of borrowers due to inadequate level of transparency of financial reporting and centralized monitoring of credit histories. At the same time, enterprises stably increase the size of extended loans on the balance sheet of banks, which significantly affects the quality of debt servicing.
On the basis of analysis, it was concluded that improvement measures of crediting of small and medium enterprises could include the development of specialized online platforms through which entrepreneurs will be able to receive loans; the applying of innovations in the field of crediting, namely, the spreading of crowdfunding platforms; organization of consulting and training in the basics of doing business; implementation measures of removing administrative barriers; creation of a unified array with systematic information about business reputation of enterprises, which would be segmented into classes to assess risks when entering into a loan agreement.

Keywords: crediting; creditworthiness; lending; credit risks; loan guarantees; small and medium business; banking institution.

References

1. Lukashova, L. V. (2018), "Imperatives of development of small business in Ukraine", Economy of Ukraine, vol. 9, pp. 112—122.
2. Bankchart-Banking Ratings (2018),"Loans for business development in banks of Ukraine", available at: http://www.bankchart.com.ua/business/credit/any/6/980/365 (Accessed 3 November 2018).
3. The official website of the World Bank (2018), "Doing Business 2019", available at: http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf (Accessed 3 November 2018).
4. The official website of National bank of Ukraine (2018), "Banking system indicators", available at: https://bank.gov.ua/control/en/publish/article?art_id=34705283&cat_id=34798612(Accessed 3 November 2018).
5. The official website of European Business Association (2018), "Small business sentiment index. Joint study LIGA:LAW and EVA within the framework Unlimit Ukraine project", available at: https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2018/03/Indeks-nastroyiv-malogo-biznesu.pdf (Accessed 3 November 2018).
6. The official website of Idea bank of Ukraine (2018), "The share of SME loans in the loan portfolio of Ukrainian banks may increase to 10—15% by 2020 — the head of the Board of Directors of the Idea Bank Mikhail Vlasenko", available at: https://www.ideabank.ua/uk/about/news/1153-chastka-kredytiv-msb-v-kredytnomu-portfeli-ukrayinskyk/
7. Volkova, N. I. and Sviridova, K. D. (2017), "Analysis of problems of lending to small and medium-sized businesses in modern economic conditions", Finance, асcounting, banks, vol. 1 (22), pp. 55—62.
8. Iefremova, О. (2016), "State support of small and middle class", Herald of Kyiv national university of trade and economics, vol. 6, pp. 43—54.
9. Stoianenko, I. V. and Bilenko, Ya. O. (2018),"Small and medium-sized business development in EU countries", Young Scientist, vol. 1 (53), pp. 997—1000.
10. Donets, O.B. (2016), "Directions of activation of bank lending to small and medium business in Ukraine", Eastern Europe: economy, business and administration, vol. 3 (03), pp. 205—209.
11. Lukashova, L. V.(2017), "Directions of improving the competitiveness of small business entities in Ukraine", Scientific Herald of the International Humanitarian University, vol.27, pp. 18—22.
12. Medzhybovska, N. S. (2016), "Crowdfunding of a small business: myth or reality?", Economy of Ukraine, Vol. 10, pp. 20—33.
13. The Government portal (2017), "Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated May 24, 2017, № 504-r."On Approval of the Strategy for the Development of Small and Medium Enterprises in Ukraine until 2020"", available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250167535 (Accessed 3 November 2018).
14. The official website of State Statistics service of Ukraine (2018), "Number of enterprises of economic activity with separation on large, medium, small and microenterprises in 2017", available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 3 November 2018).
15. Stepura, A.T. (2017), "Banking innovation: the essence and the value in lending to small and medium business", Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol. 14, pp. 131—135.
16. The official website of European Central Bank (2017), "Survey on the Access to Finance of Enterprises in the euro area", available at: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.accesstofinancesmallmediumsizedenterprises201711.en.pdf?beb1832df4af9efa945a5a1f7b99eeb7 (Accessed 3 November 2018).
17. The official website of Association "Ukrainian Union of Lessors" (2018), "2017 annual results of UUL member companies", available at: http://uul.com.ua/en/2018/pidsumky-roboty-kompanij-uchasnykiv-asotsiatsiyi-u-2017-rotsi (Accessed 3 November 2018).
18. The official website of European Information and Research Center (2017), "Small and medium business support in the world (tool review and policy review). Information note prepared by the European Information and Research Center at the request of the people's deputy of Ukraine", available at: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28947.pdf (Accessed 3 November 2018).
19. The official website of National bank of Ukraine (2018), "In September, Banks Actively Attracted Corporate Funds and Continued to Increase Retail Lending", available at: https://bank.gov.ua/control/en/publish/article?art_id=79517200&cat_id=76291 (Acсessed 3 November 2018).
20. Britchenko, I. Polishchuk, Ye. Varnaliy, Z. et al. (2018), Development of Small and Medium Enterprises: the EU and East-Partnership Countries Experience, Wydawnictwo Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej im. prof. Stanislawa Tarnowskiego, Tarnobrzeg, Poland.
21. Varnalii Z.S. and Bilyk R.R. (2015), "Competitiveness of small and medium sized enterprises in Ukraine at the regional level", Malyi i serednii biznes, vol. 1—2 (60—61), pp. 97—106, available at: http://aup.org.ua/wp-content/uploads/%D0%9C%D0%A1%D0%91-2015-%E2%84%961-2.pdf (Accessed 3 November 2018).
22. Britchenko, I.G. Smerichevs'kyi, S.F. Akhunzyanov, O.V. Banas'ko, T.M. et al. (2017), Zakonomirnosti i Perspektyvy Rozvytku Maloho Pidpryemnytstva v Strukturi Natsional'noi Innovatsiinoi Systemy Ukrainy [Regularities and Prospects of Small Business Development in the Structure of the National Innovation System of Ukraine], PH"Gel'vetika", Kherson, Ukraine.

№ 22 2018, стор. 70 - 77

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 1631

Відомості про авторів

В. О. Романишин

к. е. н., доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

V. Romanyshyn

PhD of economics, associate professor, associate professor of department of Corporate Finance and Controlling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman


Г. В. Уманців

к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування Київського національного торговельно-економічного університету

H. Umantsiv

PhD of economics, associate professor, associate professor of department ofAccounting and Taxation, Kyiv national university of trade and economics


І. В. Сясько

здобувач освітнього ступеня "Магістр" за програмою "Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу", ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

I. Sias'ko

student of a Master's degree program "Financial management in business",Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Романишин В. О., Уманців Г. В., Сясько І. В. Активізація кредитування суб`єктів малого та середнього підприємництва в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 22. С. 70–77. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.70

Romanyshyn, V., Umantsiv, H. and Sias'ko, I. (2018), “Activation of lending to small and medium enterprises in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 70–77. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.70

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.