EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Н. І. Шевченко, Є. О. Колєснік, І. С. Сіліна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.78

УДК: 338.24

Н. І. Шевченко, Є. О. Колєснік, І. С. Сіліна

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Анотація

Наукова стаття містить тлумачення поняття "інновації" вітчизняними й зарубіжними науковцями та законодавством України. Інновація — це певний суспільно-економічний процес, що відображає практичне використання ідей та винаходів, у результаті чого створюються кращі за своїми властивостями вироби та технології. Було визначено, які позиції займає Україна серед інших країн світу у сфері інноваційної привабливості, за рівнем інноваційного індексу та за витратами на НДДКР (Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи) до ВВП країни. Проаналізовано скільки вітчизняних промислових підприємств займається інноваційною діяльністю, продемонстровано динаміку обсягу фінансування R&D (англ. research and development — дослідження та розробки) за джерелами та cтруктуру витрат на інновації у розрізі видів економічної діяльності. У загальній структурі фінансування НДДКР в Україні частка коштів державного бюджету в фінансування інноваційної діяльності становить понад 45%.
У статті відображено світові тенденції у сфері інноваційної діяльності, з характеристикою витратної та дохідної частини R&D провідних держав світу, надано опис світових компаній за обсягом витрат на інноваційну діяльність. Визначено, що за географічним описом, інноваційні компанії зі США переважають. Зафіксовано, що структурні заходи в країнах, що здійснюють у НДДКР найбільші вкладення для сприяння інноваціям включають інвестування в освіту, надання підприємцям можливості легше розпочинати бізнес, забезпечення сталого економічного розвитку. Також наукова робота висвітлює перешкоди, що заважають поширенню інновацій в Україні та шляхи їх вирішення.
Причина нерентабельності вітчизняних інновацій пояснюється тим, що така продукція не відповідає запитам споживачів через низький рівень маркетингових досліджень ринку та відсутність розрахунків комерційної ефективності нововведень.

Ключові слова: інновації; інноваційна діяльність; R&D; джерела фінансування НДДКР; витрати на НДДКР; інвестиційна діяльність.

Література

1. Лапко О. Інноваційна діяльність в системі державного регулювання / О. Лапко ; Ін-т екон. прогнозув. НАН України; ІваноФранків. держ. техн. ун-т нафти і газу. — К., 2015. — 253 с.
2. Харів П.С. Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів / П.С. Харів. — Тернопіль: Вид-во "Економічна думка", 2003. — 326 с.
3. Покропивний С.Ф. Інноваційний менеджмент у ринковій системі господарювання / С.Ф. Покропивний // Економіка України. — 1995. — № 2. — С. 22—26.
4. Федулова Л.І. Інноваційна політика: підручник / Л.І. Федулова, А.А. Мазаракі, Г.О. Андрощук. — К.: Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2012. — 604 с.
5. Кондрашихін А.Б. Координатні виміри інноваційного простору регіону: монографія / А.Б. Кондрашихін. — К.: ДЕТУТ, 2010. — 200 с
6. Небрат В.В. Еволюція теорії державних фінансів в Україні / Вікторія Василівна Небрат; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. — К., 2013. — 584 с.
7. The Innovation Paradox: Developing-Country Capabilities and the Unrealized Promise of Technology [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28341/9781464811609.pdf
8. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент : навч. посібник / Н.В. Краснокутська. — К. : КНЕУ, 2003. — 504 с. — С. 51.
9. Санто Б. Інновація як засіб економічного розвитку: пер. з угор. — М.: Прогрес, 1990. — 296 с.
10. Закон України "Про інноваційну діяльність" (зі змінами і доповненнями) № 40-IV від 05.12.2012, [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15
11. Брошура: Міжнародний бізнес-компас BDO 2018 [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://www.bdo.ua/uk-ua/insights-2/information-materials/bdo-international-business-compass-2018
12. Innovation Index 2018 [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2018-profile52.pdf
13. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/Global
14. Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2017 році: аналітична довідка / Т.В. Писаренко, Т.К. Кваша та ін. — К.: УкрІНТЕІ, 2018. — 98 с.
15. National Science Foundation Science and Engineering Indicators 2018 [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/assets/nsb20181.pdf
16. Світовий атлас даних [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://knoema.ru/atlas/topics
17. 2017 Strategy& Global Innovation 1000 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.strategyand.pwc.com/innovation1000

N. Shevchenko, E. Kolesnik, I. Silina

DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE OF INNOVATIVE ACTIVITY OF BUSINESS ENTITIES

Summary

The scientific article contains an interpretation of the concept of "innovation" by domestic and foreign scientists and the laws of Ukraine. Innovation is a particular socioeconomic process that reflects the practical use of ideas and inventions, resulting the creation of better products and technologies. It was determined what position Ukraine occupies among other countries of the world in the sphere of innovation attractiveness, in terms of the innovation index and in R & D expenditures (Research and development) in the country's GDP. We analyzed how many domestic industrial enterprises engaged in innovation, demonstrated the dynamics of the volume of R & D financing by sources and the structure of the cost of innovation in terms of types of economic activity. In the overall structure of R & D financing in Ukraine, the share of state budget funds in financing innovative activity is more than 45%.
The article reflects the global trends in the field of innovation, with the characteristics of the expenditure and revenue part of R & D of the leading countries of the world, provided a description of global companies in terms of the cost of innovation. It is determined that according to the geographical description, innovation companies from the USA prevail. It has been noted that structural measures in countries that carry out the largest investments in R & D to promote innovation include investing in education, giving entrepreneurs the opportunity to start a business easier, ensuring sustainable economic development. Also, scientific work highlights obstacles that prevent the spread of innovation in Ukraine and the ways to solve them.
The reason for the unprofitability of domestic innovations is due to the fact that such products do not meet the needs of consumers for the low level of marketing research of the market and the lack of calculations of the commercial effectiveness of innovations.

Keywords: innovations; innovation activity; sources of R & D funding; R & D expenses; investment activity.

References

1. Lapko, O. (2003), Innovatsijna diial'nist' v systemi derzhavnoho rehuliuvannia [Innovative activity in the system of state regulation], In-t ekon. Prohnozuv, NAN Ukrainy; IvanoFrankiv. derzh. tekhn. un-t nafty i hazu, IvanoFrankivsk, Ukraine.
2. 2 Khariv, P.S. (2003), Innovatsijna diial'nist' pidpryiemstva ta ekonomichna otsinka innovatsijnykh protsesiv [Innovative activity of the enterprise and economic evaluation of innovative processes], Ekonomichna dumka, Khariv - Ternopil', Ukraine.
3. Pokropyvnyj, S.F. (1995), "Innovative management in the market economy system", Ekonomika Ukrainy, vol. 2, pp. 22—26.
4. Fedulova, L.I. Mazaraki, A.A. and Androschuk, H.O. (2012), Innovatsijna polityka: pidruchnyk [Innovation Policy: Textbook], Kyiv. nats. torh. ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.
5. Kondrashykhin, A.B. (2010), Koordynatni vymiry innovatsijnoho prostoru rehionu: monohrafiia [Coordinate measurements of the region's innovation space: monograph], DETUT, Kyiv, Ukraine.
6. Nebrat, V.V. (2013), Evoliutsiia teorii derzhavnykh finansiv v Ukraini [Evolution of the theory of public finance in Ukraine], NAN Ukrainy, In-t ekon. ta prohnozuv, Kyiv, Ukraine.
7. The official site of the World Bank (2017), "The Innovation Paradox: Developing-Country Capabilities and the Unrealized Promise of Technology", available at: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28341/978 1464811609.pdf (Accessed 7 October 2018).
8. Krasnokuts'ka, N.V. (2003), Innovatsijnyj menedzhment : navch. Posibnyk [Innovative Management: Teach. manual], KNEU, Kyiv, Ukraine.
9. Santo, B. (1990), Innovatsiia iak zasib ekonomichnoho rozvytku: per. z uhor [Innovation as a tool for economic development], Prohres, Moscow, Russia.
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "About innovation activity", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (Accessed 5 October 2018).
11. The site of international consulting company BDO (2018), "International bisness-kompas BDO 2018", available at: https://www.bdo.ua/uk-ua/insights-2/information-materials/bdo-international-business-compass-2018 (Accessed 8 October 2018).
12. The site of world intellectual property organization (2018), "Innovation Index 2018", available at: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2018-profile52.pdf (Accessed 8 October 2018).
13. The official site of State Statistics Service (2018), "Number of organizations that carry out research and development", available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 7 October 2018).
14. Pysarenko, T.V. and Kvasha T.K. (2018), Stan innovatsiinoi diialnosti ta diialnosti u sferi transferu tekhnolohii v Ukraini u 2017 rotsi [Status of innovation activities and activities in the field of technology transfer in Ukraine in 2017], UkrINTEI, Kyiv, Ukraine.
15. The site of National Science Board (2018), "National Science Foundation Science and Engineering Indicators 2018", available at: https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/assets/nsb20181.pdf (Accessed 12 October 2018).
16. The site of Knoema (2018), "World Atlas of Data", available at: https://knoema.ru/atlas/topics (Accessed 12 October 2018).
17. The site of global company PWC (2018), "2017 Strategy& Global Innovation 1000", available at: https://www.strategyand.pwc.com/innovation1000 (Accessed 12 October 2018).

№ 22 2018, стор. 78 - 84

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 821

Відомості про авторів

Н. І. Шевченко

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та митного адміністрування, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

N. Shevchenko

Ph.D. of State Administration, Associate Professor at the Department of Public Administration and Customs Administration, University of Customs and Finance, Dnipro


Є. О. Колєснік

студентка, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

E. Kolesnik

student, University of Customs and Finance, Dnipro


І. С. Сіліна

студентка, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

I. Silina

Student, University of Customs and Finance, Dnipro

Як цитувати статтю

Шевченко Н. І., Колєснік Є. О., Сіліна І. С. Вітчизняний та зарубіжний досвід інноваційної діяльності суб'єктів господарювання. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 22. С. 78–84. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.78

Shevchenko, N., Kolesnik, E. and Silina, I. (2018), “Domestic and foreign experience of innovative activity of business entities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 78–84. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.78

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.