EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
І. Г. Кадирус, А. С. Донських, К. І. Левковська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.85

УДК: 339.137.2:339.138

І. Г. Кадирус, А. С. Донських, К. І. Левковська

ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Розглянуто, теоретичні підходи до формування маркетингових стратегій. Визначено важливість використання стратегічного підходу в підвищенні конкурентоспроможності аграрних підприємств. Наведено чинники, що впливають на рівень конкурентоспроможності підприємств. Досліджено, основні заходи, що забезпечують формування маркетингових стратегій підприємства у підвищенні його конкурентоспроможності. Для забезпечення ефективності розробленої стратегії та її відповідності поставленим цілям і довгостроковим інтересам підприємства запропоновано методику контролю за процесом стратегічного планування, що базується на структурно-логічній фільтрації зовнішніх і внутрішніх факторів несприятливого впливу та забезпечує ефективне управління процесом розробки стратегії на всіх етапах. Методика передбачає застосування чотирьох структурно-логічних фільтрів, а саме: цільового, ресурсного, економічного та фільтра мінімізації ризиків. Перелічено основні галузеві цілі та завдання, які доцільно враховувати сільськогосподарським підприємствам, щодо визначення своєї місії при розробці стратегічного управління. Запропоновано реалізовувати ряд заходів, які забезпечать успішне формування маркетингових конкурентних стратегій аграрних підприємств.

Ключові слова: сільськогосподарське підприємство; маркетингова стратегія; фактори; конкурентоспроможність; маркетинг; фільтр.

Література

1. Бєлявцев М.І. Маркетинг: навчальний посібник / М.І. Бєлявцев, Л.М. Іваненко. — К.: ЦНЛ. — 2005. — 328 с.
2. Гриневецька Л.В. Класифікація факторів конкурентоспроможності підприємств / Л.В. Гриневецька // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. — Науки: економіка, політологія, історія. — 2010. — № 4 (105). — С. 13—24.
3. Кондратюк О.І. Конкурентоспроможність сільського господарства та шляхи її підвищення / О. І. Кондратюк // Актуальні проблеми економіки. — 2011. — № 1 (115). — С. 56—63.
4. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми: монографія / Н.В. Куденко. — К.: КНЕУ, 2002. — 245 с.
5. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг: Европейская перспектива. — СПб.: Наука, 1996. — 381 с.
6. Портер М. Стратегія конкуренції і методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / М. Портер. — К.: Основи. — 1997. — 451 с.
7. Сітковська А.О. Формування конкурентних переваг аграрних підприємств / А. О. Сітковська // Науковий вісник Херсонського державного університету. — 2016. — № 2. — В. 20. — С. 98—100.
8. Томчак В.М. Забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств / В.М. Томчак // Формування ринкових відносин в Україні. — 2009. — № 11 (102). — С. 73—76.
9. Yakubenko Y. Role of the marketing strategy in formation of competitive advantages for agricultural enterprises / Y.Yakubenko, I. Kadyrus, A. Donskukh // The economics of the XXI Century: Current State and Development Prospects. London. — 2018. — Р. 182—199.

I. Kadyrus, A. Donskykh, K. Levkovska

MARKETING STRATEGIES FORPROVIDING COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The article deals with theoretical approaches of marketing strategies development. The importance of strategic approach in increasing the competitiveness of agricultural enterprises is determined. The factors that influence the level of competitiveness of enterprises are presented.
It is established that the state and development of enterprises is influenced by a significant number of factors, some of which is not subject to control by the enterprise. Significant influence on the development of enterprises is carried out by uncontrolled factors of the environment, namely: the economic level of the country's development, the government's policy in the tax and monetary spheres, the level of inflation, lower living standards of the population and its incomes, competition in commodity markets, etc. Along with external factors that significantly affect the competitiveness of agrarian enterprises, we must take into account the influence and internal factors (managed).
The authors investigate the main ways of competitiveness increasing. To ensure the effectiveness of the developed strategy and its compliance with the goals and long-term interests of enterprise it was developed a methodology for controlling the strategic planning based on structural and logical filtration of external and internal factors of adverse influence. Besides, it provides efficient management at all stages. The methodology uses four structural and logic filters, namely: target, resource, economic and minimization of risks. The main sectoral goals and objectives that should be used by agricultural enterprises to determine their mission in the development of strategic management are given. It is proposed a number of measures ensuring the successful formation of marketing competitive strategies of agricultural enterprises, namely: the study of external macro— and micro-environment and the assessment of the competitiveness of competitor enterprises; introduction of mechanisms for the formation of competitive strategies; realization of the mechanism of ensuring the unity of strategic development of the enterprise, which presupposes compliance of the complex of marketing strategies of the enterprise and their integration into the basic corporate strategy.

Keywords: agricultural enterprise; marketing strategy; factors; competitiveness; marketing; filters.

References

1. Bieliavtsev, M.I. and Ivanenko L.M. (2005), Marketynh: navchal'nyj posibnyk [Marketing], Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine.
2. Hrynevets'ka, L.V. (2010), "Classification of factors of competitiveness of enterprises", Naukovyj visnyk. Odes'kyj derzhavnyj ekonomichnyj universytet. Vseukrains'ka asotsiatsiia molodykh naukovtsiv. — Nauky: ekonomika, politolohiia, istoriia, vol. 4 (105), pp. 13—24.
3. Kondratiuk, O. I. (2015), "Competitiveness of agriculture and ways to increase it", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 1 (115), pp. 56—63.
4. Kudenko, N.V. (2002), Marketynhovi stratehii firmy: Monohrafiia [Marketing strategy of the firm], KNEU, Kyiv, Ukraine.
5. Lamben, Zh.-Zh. (1996), Stratehycheskyj marketynh: Evropejskaia perspektyva [Strategic Marketing: A European Perspective], Nauka, St. Petersburg, Russia.
6. Porter, M. (1997), Stratehiia konkurentsii i metodyka analizu haluzej i diial'nosti konkurentiv [Competition strategy and methodology for analyzing the industries and activities of competitors], Osnovy, Kyiv, Ukraine.
7. Sitkovs'ka, A.O. (2016), " Formation of competitive advantages of agrarian enterprises", Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol. 2 В.20, pp. 98—100.
8. Tomchak, V. M. (2009), "Ensuring competitiveness of agricultural enterprises", Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 11 (102), pp. 73—76.
9. Yakubenko, Y. Kadyrus, I. and Donskukh, A. (2018), Role of the marketing strategy in formation of competitive advantages for agricultural enterprises, The economics of the XXI Century: Current State and Development Prospects, London.

№ 22 2018, стор. 85 - 89

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 291

Відомості про авторів

І. Г. Кадирус

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

I. Kadyrus

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Marketing Department, DniproState University of Agriculture and Economics, Dnipro


А. С. Донських

к. е. н., доцент кафедри маркетингу,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

A. Donskykh

Ph.D., Associate Professor of Marketing Department, Dnipro State University of Agriculture and Economics, Dnipro


К. І. Левковська

магістр, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

K. Levkovska

master, Dnipro State University of Agriculture and Economics, Dnipro

Як цитувати статтю

Кадирус І. Г., Донських А. С., Левковська К. І. Формування маркетингових стратегій у забезпеченні конкурентоспроможності аграрних підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 22. С. 85–89. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.85

Kadyrus, I., Donskykh, A. and Levkovska, K. (2018), “Marketing strategies forproviding competitiveness of agricultural enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 85–89. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.85

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.