EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
З. В. Юринець, О. А. Петрух

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.116

УДК: 330.341.1

З. В. Юринець, О. А. Петрух

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Анотація

У статті запропоновано логічну модель взаємоузгодження економічних засобів і напрямів державного регулювання інноваційного розвитку сфери охорони здоров'я України, яка грунтується на долученні до збалансованого трикутника дій "споживач — замовник — постачальник" ще одного елемента — інноваційної компоненти. Проведено аналіз стану інноваційних процесів у сфері охорони здоров'я, діяльності суб'єктів господарювання, що займаються створенням товарів і виробів медичного призначення, інноваційних медичних технологій. З'ясовано, що інноваційні процеси дотичні до сфери охорони здоров'я розвиваються уповільнено і потребують врегулювання, існує дефіцит ефективних та результативних національних інноваційних проектів, які б мали попит на національному та міжнародному ринку, державних програм, розроблених для розвитку сфери охорони здоров'я та інноваційної діяльності. Запропоновано низку рекомендацій та завдань для вдосконалення забезпечення державного регулювання інноваційного розвитку сфери охорони здоров'я України.

Ключові слова: державне регулювання; інноваційний розвиток; сфера охорони здоров'я; суб'єкти господарювання; інноваційні проекти; державні програми.

Література

1. Господарський кодекс України: Закон України від 08.12.2016 № 436-15. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15
2. Жаліло Л.І. Стратегії змін у сфері охорони здоров'я в умовах соціально-економічних реформ в Україні / Л.І. Жаліло, М.І. Мартинюк [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ ej14/txts/Zhalilo.pdf.
3. Корнійчук О. Стратегія побудови сучасної української системи охорони здоров'я / О. Корнійчук // Вільне слово. — 2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://vilneslovo.com
4. Офіційний сайт Державної служби статистики України: Наука, технології та інновації // База даних Державної служби статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua.
5. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України / МОН України. Державні цільові програми. URL: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/63/64/ derzhavni-tsilovi-programi/
6. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII [Електронний ресурс]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
7. Перелік державних цільових програм, розроблених МОЗ, та їх керівників. URL: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dli_cprogs06.html

Z. Yurynets, О. Petruch

STATE REGULATION DIRECTIONS OF UKRAINE'S HEALTHCARE SECTOR INNOVATION DEVELOPMENT

Summary

In the article, the logical model of the mutual coordination of economic means and state regulation directions of Ukraine's healthcare sector innovation development has been proposed. This model is based on the addition of the innovation component to the balanced action triangle "customer — customer — supplier". The analysis of the state of innovation processes in the field of healthcare, the activities of business entities involved in the creation of goods and medical products, innovative medical technologies has been implemented. It has been found that innovative healthcare processes are slowly developing and need to be resolved. Innovative medical technologies in Ukraine are being developed thanks to investment of private innovative enterprises. Business entities that create goods and medical products, innovative medical technologies, medicines, equipment, etc. must play an important role for the innovation development of the healthcare sector. These include pharmaceutical companies, innovative clusters, technology parks, small hi-tech enterprises, private scientific medical enterprises, medical technology centers and institutes, and other subjects of innovation infrastructure. There is a shortage of efficient and effective national innovation projects that would have demand in the national, international market. Effective government programs designed to develop healthcare and innovation activities are in demand. The recommendations and tasks for improving the provision of state regulation of Ukraine's healthcare sector innovation development have been proposed. The state faces the challenge: to define clear guidelines for the innovative development of healthcare; to establish priority directions of innovative development of healthcare sphere; to develop a strategy and policy in order to achieve the strategic goals of innovative healthcare development; to provide an adequate level of management process, decision-making in order to achieve strategic goals of innovative development of healthcare sector; to provide opportunities for adapting the healthcare to changing needs of the population, accumulating regulatory, political, social and legal instruments for managing the innovative development of the healthcare sector.

Keywords: state regulation; innovation development; healthcare; business entities; innovation projects; state programs.

References

1. Commercial code of Ukraine : Law of Ukraine dated 08.12.2016 № 436-15, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (Accessed 16 October 2018).
2. Zhalilo, L. I. & Martyniuk, M. I. "Strategies for healthcare change in conditions of social and economic reforms in Ukraine", available at: http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Zhalilo.pdf [in Ukrainian].
3. Korniychuk, O. (2017), "The strategy of building a modern Ukrainian healthcare system". Vilne slovo [Free word], available at: https://vilneslovo.com [in Ukrainian].
4. The official site of the Department of Statistics of Ukraine, available at: http://ukrstat.gov.ua (Accessed 16 October 2018).
5. The official site of the Department of Education and Science of Ukraine, available at: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/63/64/derzhavni (Accessed 1 October 2018).
6. Fundamentals of Ukrainian legislation on healthcare: Law of Ukraine dated 19.11.1992 № 2801-XII, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2801 (Accessed 3 October 2018).
7. List of state targeted programs developed by the Ministry of Health and their leaders, available at: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dli_cprogs06.html (Accessed 11 October 2018).

№ 22 2018, стор. 116 - 121

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 1130

Відомості про авторів

З. В. Юринець

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Z. Yurynets

Sc.D. in Economics, Associate Professor, Professor of Department of Management,Ivan Franko Lviv national university


О. А. Петрух

аспірант кафедри менеджменту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

О. Petruch

PhD., Student, Ivan Franko Lviv national university

Як цитувати статтю

Юринець З. В., Петрух О. А. Напрями державного регулювання інноваційного розвитку сфери охорони здоров'я України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 22. С. 116–121. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.116

Yurynets, Z. and Petruch, О. (2018), “State regulation directions of Ukraine's healthcare sector innovation development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 116–121. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.116

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.