EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРЕДУМОВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ ПРАЦІВНИКІВ
І. Л. Сазонець, І. Я. Зима

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.122

УДК: 351.77:416.2

І. Л. Сазонець, І. Я. Зима

ПЕРЕДУМОВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ ПРАЦІВНИКІВ

Анотація

У статті визначено, що за останнє десятиліття відбувалася значна недооцінка важливості системи охорони здоров'я для становлення ринкових відносин в усіх сферах суспільно-економічного життя. Це проявлялося в найбільш низькому рівні оплати праці.
Доведено, що соціальна значущість системи охорони здоров'я не дозволяє трансформувати її лише в межах ринкових механізмів управління та фінансування. Значний обсяг медичних послуг в усьому світі надається на основі соціальних програм держави та соціальних інститутів.
Проаналізовано зміст основних документів, які були прийняті Європейським бюро ВОЗ та прийняті в системі ООН, та визначено, що ключові напрями трансформації інституційних перетворень та реформ у системі державного управління цією галуззю співпадають з концептуальними положеннями цих документів.
Виявлено, що система державного управління охороною здоров'я України на теперішній час знаходиться на етапі активної модернізації під впливом міжнародних інституцій медичної сфери і заходів економічного та соціального спрямування. Не дивлячись на провідну роль державної системи управління охороною здоров'я, активну діяльність МОЗ України, все більше питань у країні вирішуються міжнародними організаціями сфери охорони здоров'я. Міжнародні інституції надають гранти на модернізацію системи охорони здоров'я.
Визначено, що сучасна система охорони здоров'я є такою ж інтегрованою в світові процеси глобалізації, як і такі сфери людської економічної і соціальної діяльності, як культура, фінанси, трудові ресурси, ІТ-технології і т.і.

Ключові слова: недооцінка; трансформація; управління; охорона; здоров'я; інститути; оплата; праця.

Література

1. Державне управління реформуванням системи охорони здоров'я в Україні: навч.-наук. вид. / Авт. кол.: М.М. Білинська, Я.Ф. Радиш, І.В. Рожк ова та ін.; за заг. ред. проф. М.М. Білинської. — К.; Львів: НАДУ, 2012. — 240 с.
2. Сазонець І.Л. Фінансовий механізм пенсійної системи України в умовах трансформації світової економіки: моногр. — Д.: Вид-во Дніпропет. нац. ун-ту, 2008. — 396 с.
3. Сазонець І.Л. Соціально-економічні детермінанти глобальної рівноваги: монографія / І.Л. Сазонець, А.Ю. Гладченко, А.Є. Гессен. — Рівне: Волин. обереги, 2016. — 352 с.
4. Сазонець О.М., Саричев В.І. Міжнародні організації в управлінні людським розвитком: глобалізаційний вимір. — Д.: "Нова ідеологія", 2012. — 252 с.
5. Солоненко І.М. Управління організаційними змінами у сфері охорони здоров'я: монографія / І.М. Солоненко, І.В. Рожкова. — К.: Фенікс, 2008. — 276 с.
6. Соціальний концепт суспільних та економічних процесів національного розвитку [Текст] колективна монографія [Безтелесна Л.І., Сазонець І.Л. та ін.] / За наук. ред. д.е.н., проф. Безтелесної Л.І. — Рівне: Волин. обереги, 2016. — 184 с.
7. www.ukrstat.gov.ua — офіційний сайт Державного комітету статистики України.

I. Sazonets, I. Zyma

PREREQUISITES FOR THE TRANSFORMATION OF THE HEALTH CARE SYSTEM AND THE MATERIAL PROVISION OF ITS EMPLOYEES

Summary

The article states that in contrast to the sphere of material production, the state of the health care system remained practically unchanged until recently. Today, a number of legislative acts and normative documents have been adopted that bring the health care system of Ukraine closer to the world standards, make it more social and simultaneously put on the market economy rails.
The article states that during the last decade there was a significant underestimation of the importance of the health care system for the establishment of market relations in all spheres of social and economic life. This was manifested in the lowest level of remuneration.
The formation of health care management systems in Ukraine is a process that is gaining momentum with each passing year. The reform of the public administration system is based on a wide range of scientific research, the preservation of the best traditions of domestic medicine, and a careful attitude to the existing highly skilled personnel.
It has been proved that the social significance of the health care system does not allow to transform it into a ski within the framework of market mechanisms of management and financing. A significant amount of medical services worldwide is provided on the basis of social programs of the state and social institutions;
The content of the main documents adopted by the European Bureau of the WHO and adopted by the UN system is analyzed and it is determined that the key directions of transformation of institutional reforms and reforms in the system of public administration of this branch coincide with the conceptual provisions of these documents;
It is revealed that the public healthcare system of Ukraine is currently at the stage of active modernization under the influence of international medical institutions and measures of economic and social orientation. Despite the leading role of the state system of health care management, the active work of the Ministry of Health of Ukraine, more and more issues in the country are solved by international healthcare organizations. International institutions provide grants for modernizing the health care system;
It is determined that the modern health care system is as integrated in the global processes of globalization as in other spheres of human economic and social activity such as culture, finance, labor resources, IT technologies, etc.

Keywords: underestimation; transformation; management; protection; health; institutes; payment; labor.

References

1. Bilyns'ka, M. M. Radysh, Ya. F. and Rozhkova, I. V. (2012), Derzhavne upravlinnia reformuvanniam systemy okhorony zdorov'ia v Ukraini [Public administration of the reform of the health care system in Ukraine], NADU, Kyiv, Ukraine.
2. Sazonets', I.L. (2008), Finansovyj mekhanizm pensijnoi systemy Ukrainy v umovakh transformatsii svitovoi ekonomiky [Financial mechanism of the pension system of Ukraine in the conditions of transformation of the world economy], Vyd-vo Dnipropet. nats. un-tu, Dnipro, Ukraine.
3. Sazonets', I.L. Hladchenko, A.Yu. and Hessen, A.Ye (2016), Sotsial'no-ekonomichni determinanty hlobal'noi rivnovahy [Socio-economic determinants of global equilibrium], Volyn. oberehy, Rivne, Ukraine.
4. Sazonets', O.M. and Sarychev, V.I. (2012), Mizhnarodni orhanizatsii v upravlinni liuds'kym rozvytkom: hlobalizatsijnyj vymir [International organizations in the management of human development: the globalization dimension], "Nova ideolohiia", Dnipro, Ukraine.
5. Solonenko, I.M. and Rozhkova, I.V. (2008), Upravlinnia orhanizatsijnymy zminamy u sferi okhorony zdorov'ia [Managing organizational change in healthcare], Feniks, Kyiv, Ukraine.
6. Beztelesna, L.I. and Sazonets', I.L. (2016), Sotsial'nyj kontsept suspil'nykh ta ekonomichnykh protsesiv natsional'noho rozvytku [Social concept of social and economic processes of national development], Volyn. oberehy, Rivne, Ukraine.
7. State Statistics Service of Ukraine (2018), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 30 Oct 2018)

№ 22 2018, стор. 122 - 125

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 886

Відомості про авторів

І. Л. Сазонець

д. е. н., професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування м. Рівне

I. Sazonets

Doctors of Economics, Head of the Department of Public Administration, Documentation and Information Activities, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne


І. Я. Зима

к. мед. н., Головний лікар комунального закладу "Рівненська обласна клінічна лікарня", м. Рівне

I. Zyma

PhD in Medical scienc, Chief Physician of the Municipal Institution "Rivne Regional Clinical Hospital", Rivne

Як цитувати статтю

Сазонець І. Л., Зима І. Я. Передумови трансформації системи охорони здоров'я та матеріальне забезпечення її працівників. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 22. С. 122–125. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.122

Sazonets, I. and Zyma, I. (2018), “Prerequisites for the transformation of the health care system and the material provision of its employees”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 122–125. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.122

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.