EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
О. М. Галицький, Р. В. Гришова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.126

УДК: 330.101

О. М. Галицький, Р. В. Гришова

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Анотація

Пріоритетним напрямом державної соціально-економічної політики в Україні останнім часом є всебічне сприяння особам з інвалідністю в реалізації їх невід'ємного права на продуктивну працю в умовах свободи, рівності, безпеки та почуття власної гідності. В статті визначено заходи, що було розроблено на підтримку осіб з інвалідністю, які спрямовано на інтеграцію їх у суспільство. Розглянуто процес соціалізації людини в сучасних умовах трансформації та інформатизації суспільства. Відмічено, що процес соціалізації пов'язаний із системою інформаційних обмінів між членами суспільства. Таким чином, соціальні потреби пов'язані з потребами інформаційними. Задоволення інформаційних потреб із суспільних інформаційних ресурсів забезпечує певний рівень соціалізації, формує основні властивості особистості, що відображаються в рівні її життєдіяльності в суспільстві. Визначено, що нині, не можна уявити повноцінне входження до сучасного суспільства осіб з інвалідністю без новітніх інформаційних технологій, які надають можливості входження до сучасного інформаційного простору з метою накопичення, аналізу, обміну вже існуючої інформації та створення нової. Зазначено, що важливим чинником соціалізації осіб з інвалідністю є одержання ними належної освіти. Використання електронних засобів дозволяє підвищити ефективність і якість засвоєння навчального матеріалу, відкриває великі можливості для вдосконалення навчального процесу за рахунок зміни рівня його індивідуалізації і диференціації, сприяє організації особистісно-орієнтованого навчання. Інтегроване навчання створює умови, що сприяють підвищенню соціальної активності, спрямованої на встановлення суспільних зв'язків і контактів, що призведе до зростання соціальної значущості, прагнення до досягнень і самореалізації. Визначено основні заходи щодо вдосконалення вищої освіти для осіб з інвалідністю та напрями застосування отриманих знань у майбутній професійні діяльності.

Ключові слова: державна політика; процес соціалізації; особи з інвалідністю; соціальна адаптація; інклюзивна освіта.

Література

1. Гришова І.Ю., Шестаковська Т.Л. Інституційні регулятори соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю на ринку медичних послуг України. Економічний аналіз: зб. наук праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О.В. Ярощук (голов. ред. ) та ін. — Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр " Економічна думка". — 2017. — Т. 27 (3). — С. 242—248.
2. Напрями і пріоритети державної політики у сфері ведення спроможних осіб із системи національного утримання на ринок праці. Аналітична записка Національний інститут стратегічних досліджень. — 2012. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/814/
3. Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" № 875-12 від 12 березня 1991 р. — [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua / laws/show/875-12
4. Гришова І.Ю., Шестаковська Т.Л. Інфраструктурне забезпечення потреб інвалідів на ринку медичних послуг України. Економічний аналіз: зб. наук праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О.В. Ярощук ( голов. ред. ) та ін. — Тернопіль.: Видавничо-поліграфічний центр " Економічна думка". — 2017. — Т. 27 (4). — С. 321—330.
5. Дяченко О.П., Казарян Г.Г. Соціальне замовлення як інструмент державно-приватного партнерства в системі соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю в Україні // Інвестиції: практика і досвід. — 2018. — № 20. — С. 89—93.
6. Гришовa І.Ю, Якайтіс І.Б. Державна політика щодо реалізації механізмів управління іннoваційним рoзвиткoм освіти та науки в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — (2). — 2018. — С. 87—93.
7. Міщак І.М., Казарян Г.Г. Особливості інституційного регулювання соціально-економічного забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — (4). — 2018 — С. 78—85.
8. Медведєва В. Особливості процесу соціалізації особистості в умовах інформаційного суспільства // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського: зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України. — К., 2016. — Вип. 43. — C. 584—595.
9. Лесько О.Й., Мельник І.Г. Соціально-економічні аспекти зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями // Економіка: проблеми теорії та практики. — 2008. — Вип. 139. — 101с. — С. 26.
10. Холявко Н.І. Формування інформаційної економіки: роль освіти та іновацій. Емпіричні дослідження для реформування освіти в Україні: Збірник матеріалів І Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників освіти (11 лютого 2017 р.) [За ред. С. Щудло, О. Заболотної, О. Ковальчук]. — Київ — Дрогобич: ТзОВ "Трек-ЛТД", 2017. — С. 178—180.

O. Halytskyi, R. Gryshova

STATE POLICY OF SOCIALIZATION OF PERSONS WITH DISABILITIES IN THE CONTEXT OF INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT

Summary

The priority direction of state socio-economic policy in Ukraine in recent years is the comprehensive assistance to persons with disabilities in the implementation of their inalienable right to productive labor in conditions of freedom, equality, security and self-esteem. The article outlines measures that have been developed to support people with disabilities, which are aimed at integrating them into society. The process of human socialization in modern conditions of transformation and informatization of society is considered. It is noted that the process of socialization is connected with the system of information exchanges between members of society. Thus, social needs are related to the information needs. Satisfying information needs from public information resources provides a certain level of socialization, forms the basic properties of the person, reflected in the level of his life in society. It has been determined that at present, it is impossible to imagine a full-fledged entry into the modern society of persons with disabilities without the latest information technologies that provide the opportunity to enter the modern information space in order to accumulate, analyze, exchange existing information and create a new one. It is noted that an important factor in the socialization of persons with disabilities is their proper education. The use of electronic means helps to increase the efficiency and quality of learning the material, opens up great opportunities for improving the educational process by changing the level of its individualization and differentiation, facilitating the organization of person-oriented learning. Integrated learning creates conditions conducive to increasing social activity, aimed at establishing social relations and contacts, which will increase social significance, aspiration for achievement and self-realization. The basic measures for the improvement of higher education for persons with disabilities and directions of application of the received knowledge in the future professional activity are determined.

Keywords: state policy; socialization process; persons with disabilities; social adaptation; inclusive education.

References

1. Hryshova, I.Yu. and Shestakovs'ka, T.L. (2017), "Institutional regulators of socio-economic provision of persons with disabilities in the Ukrainian medical services market", Ekonomichnyj analiz: zb. nauk prats' Ternopil's'kyj natsional'nyj ekonomichnyj universytet, vol. 27 (3), pp. 242—248.
2. Natsional'nyj instytut stratehichnykh doslidzhen' (2012), "Directions and priorities of the state policy in the sphere of conducting capable persons from the system of national retention on the labor market", available at: http://www.niss.gov.ua/articles/814/ (Accessed 03 Nov 2018).
3. Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine "On the Fundamentals of Social Security of the Disabled in Ukraine", available at: http://zakon2.rada.gov.ua / laws/show/875-12 (Accessed 03 Nov 2018).
4. Hryshova, I.Yu. and Shestakovs'ka, T.L. (2017), "Infrastructure provision of the needs of disabled people in the Ukrainian medical services market", Ekonomichnyj analiz: zb. nauk prats' Ternopil's'kyj natsional'nyj ekonomichnyj universytet, vol. 27 (4), pp. 321—330.
5. Diachenko, O.P. and Kazarian, H.H. (2018), "Social order as an instrument of public-private partnership in the system of socio-economic provision of persons with disabilities in Ukraine", Investytsii: praktyka i dosvid, vol. 20, pp. 89—93.
6. Hryshova, I.Yu. and Yakajtis, I.B. (2018), "State policy on the implementation of the mechanisms of management of the innovation education of education and science in Ukraine", Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 2, pp. 87—93.
7. Mischak, I.M. and Kazarian, H.H. (2018), "Features of institutional regulation of socio-economic provision of persons with disabilities", Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 4, pp. 78—85.
8. Medvedieva, V.O (2016), "Features of the process of socialization of the individual in an information society", Nauk. pr. Nats. b-ky Ukrainy im. V.I. Vernads'koho : zb. nauk. pr., vol. 43, pp. 584—595.
9. Les'ko, O.J. and Mel'nyk, I.H. (2008), "Socio-economic aspects of employment of persons with disabilities", Ekonomika: problemy teorii ta praktyky, vol. 139, p. 26.
10. Kholiavko, N.I. (2017), "Formation of the information economy: the role of education and innovation. Empirical research for reforming education in Ukraine", Zbirnyk materialiv I Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii Ukrains'koi asotsiatsii doslidnykiv osvity [Collection of materials of the I International Scientific Conference of the Ukrainian Association of Educational Researchers], Drohobych, Ukraine, 11 feb, pp. 178—180.

№ 22 2018, стор. 126 - 130

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 704

Відомості про авторів

О. М. Галицький

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

O. Halytskyi

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economic Theory and Economics of the Enterprise Odessa State Agrarian University, Odessa


Р. В. Гришова

аспірант кафедри публічного управління та адміністрування, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

R. Gryshova

postgraduate student of the Department of Public Administration and Administration of Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

Як цитувати статтю

Галицький О. М., Гришова Р. В. Державна політика соціалізації осіб з інвалідністю в контексті розвитку інформаційних технологій. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 22. С. 126–130. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.126

Halytskyi, O. and Gryshova, R. (2018), “State policy of socialization of persons with disabilities in the context of information technology development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 126–130. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.126

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.